Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, February 10, 2018

'' ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈထိ (14) ပီ 2018 ’’

      ဝၼ်းထိ 10, Feb 2018 ဝၼ်းသဝ် ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ ၸုပ်ႈထိ (14) ပီ 2018 တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃႇထုပရႃတိတ်ႇ၊ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶ မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၶူပ်ႇပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇမႃးၵူႈပီပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉထူၼ်ႈထိုင်မႃး ၸုပ်ႈထိ (14) ယူႇယဝ်ႉ။
ၽူႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မီးယူႇ 7 ၸဝ်ႈေသ ၼႂ်း 7 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ 
1 ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ မွၼ်းၶိူဝ်း (မိူင်းၼွင်) လႆႈသဵင်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈႄလႈ လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်း၊
2 ၸဝ်ႈၶူး ေဢႃးၽႃႇသ (မိူင်းၶိူဝ်း) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈမၢႆလူင်
3 ၸဝ်ႈၶူး ဢုတ်ႉတရ (လၢင်းၶိူဝ်း) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇယိပ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်
4 ၸဝ်ႈၶူး ဢုတ်ႉတမ (ပၢင်လူင်) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
5 ၸဝ်ႈၶူး ဝိၸိတ်ႉတ (မိူင်းပွၼ်) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ
6 ၸဝ်ႈၶူး ေၸႃးတိၵ ၸွမ်ၶိူဝ်း (ၵျွၵ်းႄမး) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ
7 ၸဝ်ႈၶူး ထမ်ႇမသႃႇမိ (ထုင်ႉပူင်း) လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇထိင်းသိမ်းၶူဝ်းၶွင် ေသ
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈထိ (14) တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်း ပီ 2018/2019 ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵွႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။
      မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ (DPhil, Oxford) သေ လႆႈၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မႃး မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီ (2005) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇဢဝ်ပီ (2005) မႃးတေႃႇထိုင်ပီ (2018) ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ် ႁဝ်းၶဝ်ၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း (275) တူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
No comments:

Post a Comment