Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, September 1, 2017

လင်ႇၵႃႇ ႁူမ်ၸူမ်း ဢၼုေမႃးတၼႃႇ ပ၊င်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇတႆးမႃးမႂ်ႇ ၸုပ်ႈ (13) ( 27ႉ8.2017)

ၼမေႃးတတ်သ ၽၵဝတေႃး ဢရႁတေႃး သမ်ႇမႃႇပုတ်ႉထတ်ႉသ 
တိသရၼင် ဢႁမ်ဝၼ်တႃႇမိ သပ်ႉပတႃႇ
------------------------------------------------


       1) ၸင်ႇၼႆႉၶႃႈတၵ်းယွၼ်းဝႆႈြၽႃး တြႃး သင်ႇၶႃႇ ၸဵမ်ဢၼ် ပိတႃႇမႃႇတ ဢၸႃႇရိယႁႃႈၸဝ်ႈ တူဝ်ၶႃႈ ဝႆႈလဝ်ႈ ၵုင်ႇၸဝ်ႈငဝ်းၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၶဝ်ႈသြႃႇတူၼ်လူင်ဝတ်ႉမႂ်ႇ လင်ယႂ်ႇထႆးၸိုင်ႈ တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈမႃးပိုင်ဢဝ်ၵုင်ႇတ၊င်ႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ တ၊င်းရႁ၊ၼ်းသင်ႇၶႃႇ မထေႇ ၶႃႈတၵ်းဝၼ်ႇေတႇၵႃႇရဝ ဢူးတိၵ်ႉၶျႃႉ မူပ်ႈဝႆႈ ယွၼ်းလႆႈ သိူဝ်းသႃႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တၵ်ႃႇ ၵတ်းၸိုၼ်ႈေဢးယဵၼ် ၵ၊င်းလွတ်ႈေၽးၶဵၼ်ႄလ---၊
           
       2) တင်ႈေတႇဢဝ် ပီႇၸၼႃႇ ဝိၼႃးထီးၼႆႉၵႂႃႇ  သမ်ႇသရႃႇယ၊ဝ်းယိုၼ်း ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းႁိုင် ေတႃႇထိုင် ၽဝၵူႈၸ၊တ်ႈၵူႈပ၊ၼ် ႁႂ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈယူႇလီ ၵိၼ်ဝ၊ၼ် မီးၵ၊ၼ် မီးင၊ၼ်း ဝၼ်း"ၶိုၼ်း" မီးငိုၼ်း မီးၶမ်း မီးသႅင် ၵွင်ၵႅင် ၼႂ်းႁွင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းေယး ပိၸ်းေၸးၼမ်လူင် ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်တ၊ပ်ႈတ၊ၼ်းပူင်ေယႃးတ၊ၼ်း ၽႂ်" မၼ်း" ၵျူဝ်း"တ၊ၼ်း" ေၸႇတၼႃႇယႂ်ႇမႂ်ႇဝႆး ၵူႈယိင်းၵူႈၸၢႆးေၵႃႈ ႁႂ်ႈေပႃးဢွင်ႇၵတ်းယဵၼ်ႄလ---- ၵႃႈပဵၼ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇမႂ်ႇၵဝ်ႇ မ၊ဝ်ႇသ၊ဝ်ႁ၊တ်ႈႁၢႆး ၵူႈယိင်းၵူႈၸၢႆး ၵူႈၶိင်းၵူႈၼၢႆးယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းၵ၊တ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၼင်ႇ ၵႂ၊မ်းမင်ႇၵလႃႇ သူႉတွင်းၶႃႈႁဝ်းတိူင်ႇၶ၊ၼ်လ၊တ်ႈၼႆႉတႃႉ၊

      3) ၼွၵ်ႈလ၊င်ႇပျ၊င်ႇေသ ဢၼ်ၶႃႈဝႆႈလဝ်ႈ ၵုင်ႇၸဝ်ႈတင်းႁႃႈ တူဝ်ၶႃႈဝႆႈယဝ်ႉေသၶျႃႇ သင်ႇၶႃႇၶမ်းၸဝ်ႈ ၵူႈပႃးတီႈၶႃႈဢိူဝ်း--၊ ၵမ်ႉၼႆႉ သမ်ႉေတတၵ်းလ၊တ်ႈေၼ ပုတ်ႈတွၼ်း ပုတ်ႈပႅင်း ၸႅင်ႈလႅင်းလင်ႇၵႃႇ ၶႃႈႁဝ်းတိမႃႇၸရေးေႁႃးေပးေၼပၼ် ႁႂ်ႈဢၼ်မွင်းငိၼ်းလိၼ်းသႅင်ၵႂ၊မ်းၶမ်း ပီလႂ် ပီလႂ် ၶတ်းၸႂ်မႃးေႁႃး သဵင်ဢၼ်ၵႂ၊မ်းဝ၊ၼ် ၽေႃးေၽႃး ေႁႃးပၼ်သၵ်းၵမ်း- သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢၼ်မႃးႁဵၼ်းဢဝ်ၵႂ၊မ်းထမ်း ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီ"င၊မ်း" ၵပ်း"တ၊မ်း" ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈပႃးႁႂ်ႈေပႃးလႆႈၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈေၽးၶဵၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢွင်ႇၵႂႃႇ--- သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တင်းၸိူဝ်း ၶိူဝ်းတႆးၵူႈတီႈၵူႈတ၊င်း ၵႃႈတ၊င်းလၢႆ ၽွမ်ႉၶတ်းၸႂ် မႃးႁူမ်ႈလူႇပူႇေၸႃႇ ရတၼႃႇ--။

     4) မိူဝ်ႈၼႆႉမႅၼ်ႈေၵႃႈမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၵရဵတ်ႈဢၼ်ၶပ်ႉၼပ်ႉၵႂႃႇ သႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ 2560 ၼီႈ ပီၽ၊ၼ်ႇ သ၊င်ႇၵျ၊ၼ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ထုိင်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝႃႇ သင်ႇၶႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵူႈၵွျင်းၵူႈၵ၊ၼ်ႇ ၵျ၊ၵ်ႈဢ၊ၼ်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈ ၼိမိၵ်ႈတမ်းတ၊င်ႇ ၼႂ်းၶႂ၊င်ႇထႆးၸိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်ေတပဵၼ်တီႈပုိင်ႈဝ၊င်းလူႇ ၽိၵ်ႉၶုသင်ႇၶႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်ႃႇေတလႆႈပူႇၸႃႇၵႃႇရဝလူႇဝႆႈ ႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈၶျ၊မ်းသႃႇ -- ၵူႈေၵႃႉၵူႈတၵ်ႃႇၼႆေၵႃႈေတမီးႁိၵႈဢူၽုင်း ထုင်းရႃႇၸဝ၊င်ႇတႆးေၵႃႈေတလႆႈၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမႂ်ႇ"ၵဝ်ႇ"ေပႃးဝႃႈဢွင်ႇယဝ်ႉ ၸူပ်းယဝ်ႉ B.A, M,A, PhD ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈသင်ႇသွၼ်ပၼ်ထႅင်ႈၸိူဝ်းသ၊င်ႈသဝ်းဝ၊ၼ်ႈမိူင်းၵဝ်ႇဢၼ်ပႃႈလင်လိုၼ်းၼၼ်ႉတႃႉ။

    5) ဢၼ်တတႃႇၼိဢိတမ်သမယမ်  ယ၊မ်းလဵဝ်တူဝ်ၶႃႈတပေးေတႃႇ ဢၼ်လႆႈမႃးေႁႃးေၽႃႇလင်ႇၵႃႇ ဝႃႇၸႃႇ ၵႂ၊မ်းၸိုဝ်ႈ တီႈသိုဝ်ႈလ၊ၼ်းမ၊ၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇယူိင်းယ၊ၼ်ႇတွၵ်ႉတိူဝ်ႉ၊ ပီႇေဢႇ၊ ဢႅမ်ႇေဢႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢၼ်ဢွင်ႇငၢႆႈႁဵတ်းငၢႆႈၵူႈၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝႃႇ ဢွၵ်ႇဝႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်တၵ်ႃႇေၵႃႉဢၼ် ၵႆႉလူႇၵႆႉထ၊ပ်ႈ ၵူၼ်းၸ၊ပ်ႈၵပျႃႇ ပတ်ႉထၼႃႇ ယွၼ်းသူး တိၵ်ႉထ၊ၼ်ႇၼႆႉယႃႇၵ၊တ်ႈ - သင်ႇၶႃႇမျ၊တ်ႈမီးႁိၵ်ႈၽုင်းၵုင်ႇေတႇၸႃႇ ၵုင်ႇယႂ်ႇၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈတၵ်ႃႇယွၼ်းသူႉတွင်းပၼ်။

        6)  ပီၼႆႉငဝ်ႈငႃႇသင်ႇၶႃႇ သင်ႇၶ - မုၼ်ၸ၊င်းၸဝ်ႈပိၼ်ႇေတႃးလ၊ ၸဝ်ႈၶူးေတႇၸၺႃႇၼ၊ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ ၼႃႇရိၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃႇရ၊ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃႇေၽႃး ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူႈၽဝ်ႇၽဝ်ႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ေၵႃႉႁတ်းႁ၊ၼ်ယဝ်ႉ-- ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႄၼသဵၼ်ႈတ၊င်းၵႂႃႇ လွၵ်းလၢႆးသႃႇသၼႃႇေၵႃႈ လႆႈလႅင်းႁၼ်ယဝ်---၊ ၸင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႃႈတၵ်ႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆ တွင်းမၢႆၶိုတ်ႉၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉမႃး ၸဵၼ်းၸႃးလီလီ ႄလ--- သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈမင်ပႃးေၵႃႈဢွင်ႇမႃးပီၵၢႆ မင်ပႃးေၵႃႈဢ၊င်ႈေတသိုပ်ႇသၢႆႁဵၼ်းႁႂ်ႈေပႃးသုတ်းဝႆးဝႃႈၼႆ - မင်ပႃးေၵႃႈေသးလၢႆသုတ်းေၵး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁ၊မ်းမီးငိုၼ်းေပးၼႂ်းထွင်း မင်ၵွျင်းသဝ်းၵႆ ပီႈၼွင်ႉတင်းလၢႆတင်းလၢႆ ဢမ်ႇႁၼ်ၽႂ်မႃးလွင်းမႃးတ၊ၼ်း မင်ပႃးေၵႃႈၶိုင်ႁႃဢ၊ၼ်းမိူဝ်းသဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းလင် ဝူၼ်ႉၵႂ၊င်ၼုင်းမဝ်း မင်ပွၵ်ႈမင်ၵမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ေသတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၸွမ်းႁၼ်ႄလႈ--- ၼႆႉေၵႃႈလီလႆႈဢီလူၸႂ်လဵၵ်ႉၼႅၼ်ႇၼႃႇ - တႃႇသူႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈ လီလႆႈႁူႉပွင်ႇၵၼ်ဝႆႉပီၼႃႈ ယႃႇေပႁႂ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းၼႆၶႃႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈထ၊င်ႇထိူမ်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇေမႃၸွႆႈၵၼ်ၶႃႈၼႆယဝ်ႉ---။ 

       7) ၸင်ႇဝႃႈလီလႆႈဢွၼ်ၵၼ်တုင်းၽ၊င်းယဝ်ႉ ၶုၼ်ၼ၊င်းၸၢႆးယိင်း ၶိင်းၼၢႆး ေလႃးဢႃဢိူဝ်ႉ ၵႆယ၊ၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈမႃးႁႃတႃၼမ် မႃးပၼ်မႃးတ၊ၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႅၼ်ႈေၵႃႈမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပီလူင်ဝၼ်းႁ၊င်း ၸဝ်ႈၸ၊င်းႁဝ်းၶဝ် မႃးႁပ်ႉတႃၼမ်တ၊င်းတ၊ၼ်း သွမ်းၼႂ် သွမ်းဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈယိူင်းဢ၊ၼ်းသူးလီ မိူင်းၽီႁိုဝ်လွႆး- ၸဝ်ႈေဝယႃႇဝိၸ်ၸႃႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁဝ်းၶဝ်မႃးၶိုၼ်ပ၊င်ပွႆး ၸဵမ်ၶဝ်ႈၸဵမ်ၽၵ်းတၵ်းသေလွႆးလွႆး ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ၸူမ်းေသပ၊င်ပွႆး လႆႈမႃးၶျႃႉသူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸဝ်ႈတႆးၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃးၵၼ် လႆႈမႃးၽွမ်ႉၺႃးႁၼ် ၽႂ်ေၵႃႈသိူဝ်းသႃႇ--  တူၺ်းလူ သွမ်းၼႂ် မီးေသၼ၊င်းပီး ၼ၊င်းလွတ်ႈၼႆႉေၵႃႈမီးေၸႇတၼႃႇ--၊

         8) လူိဝ်ၼႆႉပႆႇၵႃးမီးမႃးထႅင်ႈ ယိင်းဢွၼ်ႇ ၸၢႆးဢွၼ်ႇၵူႈတီႈ ၽႂ်ေၵႃႈလႆႈမႃးပိုတ်ႇၵီႈေၸႇတၼႃႇ  လႆႈမႃးႁူပ်ႉႁၼ်သင်ႇၶႃႇတႆးၸဝ်ႈ ၽႂ်ေၵႃႈၸႂ်ဢမ်ႇသဝ်ႈ ဝဝ်းလ၊င်ႇ ဝႆႉေသၸႂ်သႂ၊င်ႇၸႂ်ၸိုၼ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တႆးတၵ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဝႆႉသႂ်ႇၸႂ်မူၼ်ႈ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်မူၼ်ႈလူၺ်ႈ တႃႇၼ သီႇလ ၸႃႇၵ ၽႃႇဝၼႃႇ ယွၼ်းၵႂႃႇတီႈထွတ်ႈ မူိၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းၼႆႉ ၽႂ်ေၵႃႈပွင်ႇႁွတ်ႈ ၵွျင်းထွတ်ႇဝတ်ႉမႂ်ႇ မီးသႂ်ႇထႆးၸိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈပိုင်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈတီႈၽွမ်ႉမႃးသူႇ တီႈယူႇတ၊ၼ်းထ၊ပ်ႈ ယုၵ်ႉဢ၊ပ်ႈၶူဝ်းလူႇ မျုဝ်းၵူႈၸိူဝ်ႉလၢႆလိူင်ႈ ၵူႈဢႃးတိတ်ႉဢမ်ႇပိူင်ႈ ပဵၼ်တီႈတႆး လႆႈသိူဝ်းသႃႇ လႆႈမႃးႁူပ်ႉသင်ႇၶႃႇတႆး ၵူႈလၢႆဝ၊ၼ်ႈ လၢႆမိူင်း ႁူိင်းၶႅပ်ႉလိူဝ်တွၼ်း ၽွၼ်းပုၼ်ႈတႆးေၵႃႈလီႁႅင်း ၽႂ်ၽူႈလႂ်ႄလႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ေၵႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈသပ်းလႅင်းပၼ်ယဝ်ႈ--။ 

        9) သင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၵူႈၸဝ်ႈတီႈၶႃႈ ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈသွၼ်ဢဝ် ပႃႇလိ ၽႃႇသႃႇ မျ၊ၼ်ႇမႃႇ မိူင်းမ၊ၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉေသၵေႃႈ မင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ လီၸ၊ၼ်ႈၼႃႇၼႃႇ မင်ပႃးေၵႃႈၼပ်ႉဢ၊ၼ်ႇ ပီၵႂႃႇ ႁိုင်ၼႃႇေတႃႇေတႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးဢွင်ႇ ႁွတ်ႈပွင်ႇထိုင်တီႈ မင်ပႃႈမင်ၸဝ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ် 3 ပီ 4 ပီ ႁိုင်ၼႃႇေတႃႇေတႃႇ ႁိုင်ၼႃႇေတႉေတႉ ၽႂ်ေၵႃႈဢမ်ႇတၼိူင်ႇေပႉ ဢမ်ႇတၼိူင်ႇတွပ်ႇ မင်ပႃးေၵႃႈ ႁွပ်ႇဢဝ်ပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢ၊ပ်ႈၶိုၼ်းၸႃႇၶျႃႉ လူႇတ၊ၼ်းတႃႇၼ ပၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်မႃးမႂ်ႇ ၼမ်ယႂ်ႇေတႃႇေတႃႇ ေတႃႈၵႃႈဢမ်ႇလိူဝ်ေသ ၸဝ်ႈၶူးေၼႃႇလႅင်းေတႇၸ ေမႃေသထမ်ႇတြႃးေတႇသၼႃႇ ၸင်ႇဝႃႈမၼ်းယ၊ပ်ႇၼႃႇ တွၵ်ႉတိူဝ်ႉ၊ ပီႇေဢႇ ဢႅမ်ႇေဢႇ ထမ်ႇမၸႃႇရိယ ေပႃးၶႅၼ်ႇၵျႃႉဢွ င်ႇလႆႈ တီႈၼႆႈ ၸႂ်ထ၊ၼ်ႈေပႃးဢမ်ႇသႃႇ ၵူႈၽႃႇသႃႇ မိူဝ်ႈယ၊မ်းတွပ်ႇ ၽႂ်ၸဝ်ႈလႂ်ေၵႃႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇပႃးၸိုဝ်ႈပႃးသဵင်ယဝ်ႉ--။

      10) ၸင်ႇဝႃႈၶႃႈေတဢမ်ႇလ၊တ်ႈဢဝ်ပုၵ်ႈမၼ်းယ၊ဝ်း ၶ၊ဝ်းမၼ်းတၵ်းႁိုင် ၶႃႈေတၶုိင်ႁႃၶျႃးဝင်း သ၊င်းလ၊င်းသပ်းေၽ ေပႃးႄၼမႃးေၸး ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၵႆ ၵူဝ်ဢၼ်ၶိုၼ်ႁႃလူတ်ႉေမး တ၊င်းမိူဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူဝ်ဢၼ် ၶႂ်ႈမိူဝ်းၽႂ်းၶ၊ၼ် ေပႃးဢၼ်ေႁႃးယ၊ဝ်း ၵူဝ်မဝ်းတႃႇၼွၼ်း ၶႃႈေတယွၼ်းပူတ်းဝ၊င်းသဵင် ေၶႃႈၼဵင်ယ၊ဝ်းေၶႃး သဵင်လင်ၽေႃးေၽႃး မင်ၵေႃႉၼွၼ်းႁိုဝ်ၸ၊မ်းေၼႃး တီႈၼႆႈၶႆႈလိုဝ်ႈလင်ႇၵႃႇ ဝႃႇၸႃႇၵႂ၊မ်းသဵင်ႄလႈ--- ယွၼ်းလႆႈဝႆႈလူႇပူႇေၸႃႇၶုပ်ႉၶဝ်ႇ တဝ်ႉသွၵ်ႇ မွၵ်ႇၵၼ် တိုၼ်ႇၵၼ်ႄလႈတႆး ၵူႈယိင်းၵူႈၸၢႆး ၵူႈၶိင်းၵူႈၼၢႆး ႁႂ်ႈမီးမင်ႇၵလႃႇ သျ၊မ်းသႃႇလီယဝ်ႉ လီထႅင်ႈ ၵႃႈပဵၼ်ငိုၼ်းရတၼႃႇ ၶမ်းရတၼႃႇ သႅင်ရတၼႃႇ ၵ၊ၼ်င၊ၼ်း ရတၼႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းႁဵဝ်ႁၢႆႁႅင်ႈ မႃးထႅင်ႈမႃးထႅင်ႈ သီႇၸဵင်ႇပႅတ်ႈၽႃႇ သီႇၼႃႇပႅတ်ႇၽၢႆႇ ဝၢႆႇၵႂႃႇ ၽႂ်လႂ်ႂ် ၶႂ်ႈပၼ် ၶႂ်ႈပူဝ်ႉၶႂ်ႈေပး - ေပႃးမီးပိတ်ႉေၸး ယႂ်ႇၼမ်ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၽွမ်ႉၵၼ်လူႇတ၊ၼ်းၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ။ 

                          တွၼ်ႈၶွတ်ႇယွတ်ႈ

      11) ၽွၼ်းလီ ဢၼိသမ်ႇသ ၽရၼႃးမုၼ် ဢၼ်သူၵဝ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူႇလႆႈတ၊ၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၽဝၸ၊တ်ႈလႂ် ပ၊ၼ်လႂ် သေၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလီၵိၼ်ဝ၊ၼ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈမူၼ်ႈမူၼ်ႈေၵျႃႇေၵျႃႇ လူၺ်ႈ မႅတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇ မုတိတႃႇ ဢုပႅၵ်ႉၶႃႇ ပျ၊ၼ်ႇမႃႇၸူႇြတႃးသီႇပႃး၊ တြႃးၽူႈၵူၼ်းလီၸႅတ်းပႃး၊ ပုင်ႇၺၵိရိယႃႇသိပ်းပႃး၊ ပႃႇရမီႇသိပ်းပႃး၊ ေပႃးထိပၵ်ႉၶိယ သ၊မ်သိပ်းၸဵတ်းပႃး၊ မင်ႇၵလႃႇတြႃး သ၊မ်သိပ်းပႅတ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယွတ်ႇယႅတ်ႇေသဢၼ် မုၼ်မၼ်ၵျူဝ်းေပး တ၊င်းလၢႆမူတ်းေၸး ၸႅင်ႈလႅင်း ႁႂ်ႈပႃးၸိုဝ်ႈပႃးသဵင်- ၽူႈလႂ်ေၵႃႈသမ်ႉ ႁိုဝ်တၵ်းမႃးတဵင် ၸွမ်းၽဝငူၺ်ႇ ငိူၼ်ႈသူၺ်ႇၺႃႇ ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း မၼ်းတုိၼ်း မူၼ်ႈလူၼ်းၸႂ် ၸ၊တ်ႈၶမ်းလႂ် ေပႃးမူၼ်ႈေပျႃႇသႃႇ၊

             ဢမ်ႇမီးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈယႃႇေပႁႂ်ႈႁူႉ ဢမ်ႇႁူႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယႃႇေပႁႂ်ႈလႆႈမီး တႆႇမႅၼ်ႈၶယီးတီႈသႃႇ ယူႇၵႂႃႇၼႂ်းဢၼ် သမ်ႉပတိၸ၊ၵ်ႈသီႇယိူင်ႈ 10 ၶိူင်ႈ ဢၵျူဝ်းၵျီႇေၵႇ ေပႃးေတႃႇ ဢရိမိတ်ႉေတႇယပွႆးၸဝ်ႈပႂ၊င်ႉသူႇၼႃႈ သူၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈေပႃးႁွတ်ႈသူႇၵႂႃႇ ယႃႇေပပိူင်ႈမႅၼ်ႇယႃႇ ငဝ်းဢွၵ်ႉတိၼ်လ၊င်း ၸၢႆးေၵႃႈတူၵ်းလႆႈပဵၼ်ရႁ၊ၼ်းတႃႇသႂ်ၸိုၼ်ႈသ၊င်းလ၊င်း၊ ယိင်းေၵႃႈတူၵ်းလႆႈပဵၼ် ရႁ၊ၼ်းၸႅတ်ႈသႅင်ၼ၊င်း ၽႅဝ်ႁွတ်ႈႁဵင်းတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉသႅင်ဢ၊င်းပုၼ်ႉတႃႉ မုၼ်ယႂ်ႇမုၼ်ေၼႃး။  
                                    
                                                        
  သႃထု သႃထု သႃထု


        


    ေၵႃႉတႅမ်ႈလူႇပူႇေၸႃ ႇေႁႃးဢ၊ၼ်ႇ
        ၸဝ်ႈၸရေးတိမႃႇ (လွႆၶႂ၊င်) ဝ၊ၼ်ႈလူင်ၼွင်လႅင် 
        ဝဵင်းပ၊င်လူင်  

 ဝၼ်းထိ 23ႇ8ႇ2017

No comments:

Post a Comment