Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, October 27, 2016

ပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး သြႃႇၸဝ်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပတဵတ်ႇ မိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇၽိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသႃလႄႈသင် ထိုင်ၶၢဝ်းပီမႂ်ႇလႄႈ သင် လိူၼ်ႁႃႈလႄႈသင် တႆးႁဝ်းတေႁႃဢွၼ်ၵၼ်တေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ 

Saturday, September 10, 2016

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ Academic Writing လႄႈ လွၵ်းလၢႆးတမ်းဝၢင်းပိူင် ပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယမ်

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ Acade mic Writing လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဝႆႉဝၢင်းပိူင် ပပ်ႉသႅင်သယမ်ၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ သႃထုပရတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ 
ၸိုင်ႈထႆး

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ လုမ်ႈၾႃႉ Academic Writing လႄႈ လွၵ်းလၢႆးတမ်းဝၢင်းပိူင်ပပ်ႉလိၵ်ႈ သႅင်သယၢမ်

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉ  Academic Writing လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဝႆႉဝၢင်းပိူင် ပပ်ႉသႅင်သယၢမ်ၵႂႃႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ သႃထုပရတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

Sunday, August 21, 2016

ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ႄလႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ မိူင်းထႆး ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး၊ သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးဝၼ်းထီႉ 21th August, 2016 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ်လႆၢ"တီႈ ၼႂ်းၵုင်းထဵပ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (12)၊ မီးတၵႃႇသတ်ႉထႃးတႆး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉသွမ်း ပၢၼ်းႄလႈ ငိုၼ်းတွင်း ဢိၵ်ႇတင်းႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။


Monday, May 16, 2016

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးတင်းသဵင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ 2016မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးယၢၼ်မိူင်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးတင်းသဵင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး B.A M.A  လႄႈ ပေႃႈဢွၵ်ႇလူင် Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ Ph.D ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းၶဝ် မွပ်ဢၢပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် တီႈဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

Monday, April 25, 2016

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး


ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15/5/2016 ၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးလူင်းၵွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမွပ်ႇ ၸုမ်ႈၶူး ပၼ်ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း  ဢိၵ်ႇတင်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်  Ph.D,  M.A, B.A ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ
ယဝ်ႉ၊ တီႈၼႂ်း ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈပီၼႆႉ တေမီးပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ M.A (3) ၸဝ်ႈ လႄႈ B.A (15)ၸဝ်ႈ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ တေမီးပႃးၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတေမႃးႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူးၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁပ်ႉ ၼၼ်ႉ တေပႃး Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်းၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ ၸၼ်ႉဢၼ် Dr. ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း တေလႆႈႁပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉဢၼ်သုင်သုတ်း Ph.D ၼႆယဝ်ႉ။

Tuesday, April 19, 2016

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵၼ်ႇတေႃး သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး လႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈသႃထုပရတိတ်ႇ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးဝၼ်းတီႈ 17.04.2016 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1.00 – 4.30 မူင်း၊ ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ လုၵ်ႈၸုမ်းသင်ၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇသေ ၸတ်းပၢင် ၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇၸဝ်ႈလူင်မႁႃၺႃၼိၼ်တ ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး