Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, June 1, 2015

ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇ လုမ်ႈၽႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(12) ပီ2015

        ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇ(ဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ)ၼႆႉ ပီၼႆႉထူၼ်ႈထုိင်ၵမ်း (12)ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႇလႃး၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃးၼၼ်ႉ လႆႈပုိတ်ႇမူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28ႉ5ႉ2015 သေ ဝၼ်းထီႉ 30ႉ5ႉ2015 ၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇတီႈ UN(United Nation)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၶူးလူင်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸူိဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ          ပၢင်ပွႆးဝိသႃႇၶႃႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီသေ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၵူိတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ၊ ဝၼ်းဢၼ်ြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁုပ်ႈလႆႈၺၢၼ်ႇသၢမ်ပႃး၊ လႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ ၼႆလႄႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် လွင်ႈယႂ်ႇပုၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇတႄႉတႄႉ။ မိူင်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝိသႃႇၶႃႇ ၼႂ်းပီၼႆႉမီးယူႇ(80) မူိင်းပၢႆပၢႆသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းႁူဝ်ၶေႃႈ (Buddhism and World Crises)''ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ လႄႈပၼ်ႁႃလူၵ်ႈ''ၼႆယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၶူးလူင်လႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵႃႇသတ်ႉထႃး မူိင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး
          တင်းယိူင်းဢၢၼ်းပၢင်ၵုမ်ဝိသႃႇၶႃႇၼႆႉတႄႉ ဢၢၼ်းႁႂ်ႈၸၢဝ်းပုတ်ႉသၢမ်ဢၼ်(ထေႇရဝႃႇတ၊မႁႃႇယႃႇၼ၊ ဝၸိရယႃႇၼ)လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်ႈလူၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။
       ၼႂ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးလူင်Prof.Dr ၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ(ၸဝ်ႈၵႂၼ်းဝတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ မိူင်းဢင်းၵိတ်း) လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းပၢင်ၵုမ်(Moderator)လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇ။ ၽူႈတႅၼ်း တၢင်မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈတၢင်းႁၼ်ထုိင် လႄႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်မေးၼၢင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမၢႆၼုိင်ႈ Drၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ပႃႈၼၢင်းသူၺ်ႇမုင်ႇၵေႃႈလႆႈတၢင်တူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် မိူင်းမၢၼ်ႈသေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။
           ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝိသႃႇၶႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း(12)ၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ လႆႈဢဝ်တုိဝ်ႉတၢင်းသေ ၶဝ်ႈတူင်ႉၼုိင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၢင်ပွႆးဝိသႃႇၶ ၽၢႆႇႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၼႂ်းမူိင်းထႆးလႄႈ ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း (17)ၸဝ်ႈသေ လႆႈၶဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင် (3)ၸဝ်ႈသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်းမီးယူႇ (20)ယဝ်ႉ။ လူိဝ်သေၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးတုိဝ်ႉတၢင်း လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးယူႇၸဝ်ႈတႆးလၢႆလၢႆၸဝ်ႈယူႇ။

No comments:

Post a Comment