Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, March 18, 2015

ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉ ပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆး လႄႈ ဢင်းၵိတ်း
ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းႁႃးၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ လႆႈပႆယၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉၼႆသေလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈသင်ႇၶတႆး မၢႆ(2) ၸဝ်ႈထုၼ်းလႅင်း ဝပ်ႉပ (မူႇၸႄႈ) လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈလၢဝ်ႁဵင် ဝိၸိတ်ႉတ (ၵုၼ်ႁဵင်) လူၺ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ လူၺ်ႈပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး လႄႈ ဢင်းဢိတ်း တေႇဢဝ်မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လူိၼ် January ပီ 2015 မႃးတေႃႇထုိင် ဝၼ်းထိ 9
လိူၼ်
March 2015 ၼၼ်ႉ  ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မူိင်းၵွၵ်ႇ ၸူိဝ်း ဢၼ် ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. ၵူႈပၢႆးꧦ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉလူၺ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆးလႄႈ ဢင်းၵိတ်း ၵူႈ ဝၼ်းၸၼ် လႄႈ ဝၼ်းၽတ်း၊ ပေႃးဝၼ်းၸၼ် ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတႆး၊ ၸႂ်ႉၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလွၼ်ႉꧦ၊ ပေႃးဝၼ်း ၽတ်း သမ်ႉ ၸႂ်ႉၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် လႆႈပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉလူၺ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢႆႇတႆးၼၼ်ႉ တေမီး(5)ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢင်းၵိတ်းမီး(9)ႁူဝ်ၶေႃႈ ၼင်ႇတိႈတႂ်ႈၼႆႉ-
ၽူႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၽၢႆႇတႆး-
1. ၸဝ်ႈလၢဝ်ႁဵင် ဝိၸိတ်ႉတ (ၵုၼ်ႁဵင်) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. (Philosophy) ပီလုိၼ်းသုတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ-  ꧦယၢင်ႈၸူးပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ တႃႇၸူဝ်ႈပၢၼ်ၶုိၼ်ႈယႂ်ႇꧦ၊
2. ၸဝ်ႈၼႃႇၵိင်ႇတ (တၢင်ႉယၢၼ်း) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ - ꧦလွင်ႈၵူၼ်း လႄႈ ပၢႆးၵပ်းသုိပ်ႇꧦ၊
3. ၸဝ်ႈၼုမ်ႇတႆး ၼၼ်ႉတသႃႇမိ (တၢင်ႉယၢၼ်း) B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ-  ꧦပုိၼ်းတႆး လႄႈ ၵၢၼ်မူိင်း ၼႂ်းမူိင်းတႆး တီႈၵႅပ်ႈ၊
4. ၸဝ်ႈဢုတ်ႉတရၶမ်း(မူိင်းပွၼ်) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ-  ꧦပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇꧦ၊
5. ၸဝ်ႈလၢဝ်သႅင် ဝႃႇလိင်ႇတ (မူိင်းၵုိင်) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. (Humanity) ပီသွင် လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ-  ꧦပၢႆးမၢၵ်ႈမီးꧦ၊

ၽူႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၽၢႆႇဢင်းၵိတ်း

1. ၸဝ်ႈလၢဝ်ႁဵင် ဝိၸိတ်ႉတ (ၵုၼ်ႁဵင်) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. (Philosophy) ပီလုိၼ်းသုတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "The Ways of Active Life in Learning".
2. ၸဝ်ႈၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ (ၵႃလိ) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီသွင် လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "What is English?".
3. ၸဝ်ႈၸၼ်တိမႃႇ (သီႇပေႃႉ) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "Simple Learning English Style".
4. ၸဝ်ႈလၢဝ်ၸုိၼ်ႈ ဝိမလ (ပၢင်လွင်း) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "Democracy in Love".
5. ၸဝ်ႈပၺ်ႇၺႃႇသီႇရိ (သီႇပေႃႉ) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. (Philosophy) ပီသၢမ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "To Change the Mind to Change the World".
6. ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. (Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "Three Purposes of Education".
7. ၸဝ်ႈၺႃႇၼိင်ႇတ (လႃႈသဵဝ်ႈ) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "The Significance of Communication Techniques".
8. ၸဝ်ႈထုၼ်းလႅင်း ဝပ်ႉပ (မူႇၸႄႈ) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A. (Philosophy) ပီလုိၼ်းသုတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉပၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "The Way to Gain Happiness for Living".
9. ၸဝ်ႈၼုမ်ႇတႆး ၼၼ်ႇတသႃႇမီ (တၢင်ႉယၢၼ်း) ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A.(Buddhism) ပီၼုိင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ တင်း ႁူႉပၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ "Current (Tai) Political Problems and Its Solution".

ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈပၼ်ႇတိတ (မိူင်းယၢင်း) လႆႈၸွႆႈသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈထႆး တႃႇၸဝ်ႈၸူိဝ်းဢၼ် ၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈထႆးသေ ၸဝ်ႈ ၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ (သီႇပေႃႉ) ၵေႃႈ ၸွႆႈသွၼ်ပၼ် ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း တႃႇၸဝ်ႈၸူိဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႉမေႃဢင်းၵိတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼုိင် မူိဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းတုိၵ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၼ် ယူႇၼၼ်ႉ ၽူႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉ ၶဝ်သေယဝ်ႉ မီးၶေႃႈထၢမ် ၶေႃႈတွပ်ႇ လႄႈ ပၼ်တင်းႁၼ်ထုိင်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇတင်းႁူႉၽႂ်မၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်တၢင်း ၽုိၵ်းပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပႃး သေၼႆ ပဵၼ် ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်၊သူိဝ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇဢၼ်ၼုိင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႂ်းပၢင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵၢၼ် ႁုၼ်ႈမုၼ်း ပၼ်တင်း ႁူႉၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈမုိတ်ႈၵုိဝ်းၸမ်ၸႂ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တီႈၼႆႈ ထုိင်တီႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉ လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းသေတႃႉၵေႃႈ-  ၼင်ႇၵႂၢမ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ꧦဢမ်ႇထၢၼ်ႇမီႈၵေႃႈ ၶီႈၶင်ႈ -ၽွင်းပႆႇမင်ႈသင်ႈၼႆႉ -တေၶတ်းႁႅင်းယူႇ လႄႈ လၵ်းပွင်းႁဵင်ၼုိင်ႈၼၼ်ႉ တေႇမႃးတီႈယၢင်ႈၼုိင်ႈၵူၺ်းꧦ ၼႆ ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၵႃႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၽၢႆႇတႆး(5) ႁူဝ်ၶေႃႈ လႄႈ ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်း (9)ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈဢေႇ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉ လွင်ႈယူႇသဝ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး ၶုိၼ်ႈသၢင်ႉ ၶုိၼ်ႈသုင်မႃးထႅင်ႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃး လူင်းၵွၼ်း၊ ဢႃႇယုꩪယႃး၊ ၸုိင်ႈထႆး လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်း ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ လူၺ်ႈပၢႆးမွၼ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆး+ ဢင်းၵိတ်းၼင်ႇဢၼ် လၢတ်ႈၼေမႃး ပႃႈၼူိဝ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်သေ မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ  9 လိူၼ် March 2015 -ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း  ꧦလွင်ႈႁုပ်ႈ သိမ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼုိင် ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉ လူၺ်ႈ ပၢႆးမွၼ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး+ဢင်းၵိတ်းꧦ  ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်း။ ပီၼႃႈပီ လုိၼ်းမႃးၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ လူၺ်ႈပၢႆးမွၼ်း လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး+ဢင်းၵိတ်းၼင်ႇၼႆ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတိူဝ်းတွၼ်းမႃးထႅင်ႇ ယူႇၼႆသေ

                    

                                                                                                                                                             
ၸဝ်ႈလၢဝ်ႁဵင် ဝိၸိတ်ႉ (ၵုၼ်ႁဵင်)
                                                                                                                                     
  18. March. 2015

No comments:

Post a Comment