Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Wednesday, March 18, 2015

ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉ ပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆး လႄႈ ဢင်းၵိတ်း
ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းႁႃးၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ လႆႈပႆယၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉၼႆသေလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈသင်ႇၶတႆး မၢႆ(2) ၸဝ်ႈထုၼ်းလႅင်း ဝပ်ႉပ (မူႇၸႄႈ) လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈလၢဝ်ႁဵင် ဝိၸိတ်ႉတ (ၵုၼ်ႁဵင်) လူၺ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ လူၺ်ႈပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး လႄႈ ဢင်းဢိတ်း တေႇဢဝ်မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လူိၼ် January ပီ 2015 မႃးတေႃႇထုိင် ဝၼ်းထိ 9

Monday, March 16, 2015

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ13.3.2015တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 15.3.2015 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၽိုၵ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၵႅတ်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။
ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ မေႃသွၼ်ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်

Thursday, March 12, 2015

ငဝ်းတူင်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူး ဝိၸိတ်တ လၢဝ်ႁဵင်

ၽွင်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈတၢင်းဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃး တေႃႈလဵဝ်တေႉ တူၺ်းပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ။ ဝၢႆးၼႆႉ ၸင်ႇတၢင်ႇပၼ် ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်း။ ၶွပ်ႈၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း ငဝ်းတူင်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2014

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈသေ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2014 ၼၼ်ႉ၊ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁၼ် ဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ် တႃႇသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈ လီတွင်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၵိုမ်းၵိုမ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးၼေ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တူၺ်းယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။


ပီၼႆႉၵေႃႈ ၸမ်တေထိုင်ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ဝၢင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉၼေႃႈ၊ ယႃႇလိုမ်းမႃးပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီ 2015 ၼႆႉၶႃႈၼႃၵူႈၵေႃႉ။

Wednesday, March 11, 2015

Tai Sangha.apk ဝႅပ်ႉသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်း ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေတူၺ်းလႆႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉသင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၽူင်း ၼၼ်ႉ
ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ၵုၼ်ႁဵင်) လႆႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ
 Tai Sangha.apk ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး၊ တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း
Play Store ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Tai Sangha ၼႆသေ သွၵ်ႈႁႃၸၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ။

ၶၢဝ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၼွင်ႉမႂ်ႇၶဝ် ၼႂ်းပီ ႒႑႐႙ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးႁဵၼ်း ပီႇဢေႇ မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း


လၢႆးဢဝ် Folder သူင်ႇလပ်ႉဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁၼ် ၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းႁဝ်း

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢဝ်လၢႆးသိူင်ႇလပ်ႉ Folder ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ၵူႈၵေႃႉ၊ ၸဢၼ်ႁူႉဝႆႉယဝ်ႉတႄႉ ငၢႆႈသေငၢႆႈ ၸဢၼ်ပႆႇႁူႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉတေႁူႉမႃး ၼႆလႄႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈၼႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ :D :D :D

ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈႁူႉယၢမ်ႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း

Monday, March 9, 2015

လၢႆးပိၵ်ႉသဵင် ၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇသေ ၵိုတ်းဝႆႉသဵင်တွႆႇလၢႆလၢႆ ယဝ်ႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်း

 ဢၼ်ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ၵူႈဢၼ် ပေႃးဝႃႈ မၼ်းၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႂ်းၼႆႉတေႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။QQ player 

ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇDVD ၶူဝ်းတွၼ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်တေႃလ ၵုၼ်ႁဵင်


လႆႈလူႇတၢၼ်း ဢၢႆႇထီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ဝၢႆးလူင်းဝိၼ်းတူဝ်းယဝ်ႉဢမ်ႇတၢပ်ႈၵႂႃႇႁႃႁိမ်ၽႂ်
ၸႂ်ႉလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း ၶိူင်ႈသွပ်ႉဝႄးလ် ဢၼ်မႂ်ႇၵေႃႈ တဵမ်ထူၼ်ႈပႃးၼမ်လႄႈ
ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းသင်ၶတႆး သေ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇႁဝ်း
မီးလွင်ႈတဵမ်ဢူၵ်းတဵမ်ၸႂ် ၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်သေၵမ်း။ ႙-႓-႒႐႑႕Monday, March 2, 2015

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်မႃး

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆတ်ႉသင်ၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈမႃးလႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဢိသ်သရိယ (မူႇၸေႈ) ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သိုပ်ႇပႃးလႆႈလူႇဝႆႉ ၵႃႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇႁႃႈပီၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၶပ်းၶိုင်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉ သၢႆႉတ် ၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/Jun/2011 မႃးၶႃႈဢေႃႈ။