Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, November 21, 2015

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၽိတ်ႈပၢင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈပၢႆးပၺ်ၺႃႇလႄႈ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. မႁႃႇပၺ်ၺႃး (ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် သႃရိပုတ်ႉတ မူႇၸႄႈ) ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူး (Ph.D.) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဢသ်ႉသမ်းသျိၼ်း၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး၊ (Assumption University, Bangkok, Thailand)

Friday, October 23, 2015

ၸႆွႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 19,October,2015 မႃး ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႇႁူဝ်တၵႃႇတႆးလႆၢ မူႇလႆၢလၢႆၸုမ်းသေ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးလၢႆလၢႆတီႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်း ပွတ်းတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် မိူၼ်ၼင်ႇေၵးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းသူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ 

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸဵမ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇႄလႈၵူၼ်းႁိူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈႁၼ်ဢၼ်ပီပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းတူၵ်းယူႇၼႂ်း ဢၼ်လၢႆႈပႆၢႈၽၢတ်ႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉႄလႈ တင်းၼမ်တင်းေဢႇ ဢွၼ်ၵၼ်လူႇမႃးေၵႃႈမီးတင်းၼမ်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပၢင်တိုၵ်းေၵႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝႆၢးသေ သိုပ်ႇပဵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းႄလႈ ငိုၼ်းၸႆွႈထႅမ်ႁဝ်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းလူဝ်ႇၼမ်မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ 
ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႂ်ႈယွၼ်းတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၵူႈၸဝ်ႈ၊ ၵူႈေၵႃႉ၊ ၵူႈၵူၼ်းယူႇေဢႃႈ။

ပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/8/2015 သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈဢၼ်မႃးမႂ်ႇ ဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼႂ်းၸၼ်ၸွမ်လႆၢတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးယူႇ ယဝ်ႉ။ 


ပွႆးဢၼ်ၼႆႉလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃႈၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဢဵတ်းပီသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပေႃႈ ဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇသေလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီပီယဝ်ႉ ပီၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇလုတ်ႈဢမ်ႇႁၢမ်း ႁဵတ်းလႆႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇႁၢင်ႈလီၽၢင်ငၢမ်းၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။
သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇပီၼႆႉ ၸၼ်ႉPh.D မီး2 ၸဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉ M.A မီး5ၸဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉB.A.မီးယူႇ 30ၸဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ 37 ၸဝ်ႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။

Sunday, August 9, 2015

ၵိၼ်သင်ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉပဵၼ်ယၢင်

ၵိၼ်သင် ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်ႉပဵၼ်ယၢင် 
ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတူိဝ်ႇၶမ်းမၢႆထမ်ႇမသႃႇမိ ႁေႃးတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးၵုင်းထဵပ်ႈ 

Monday, June 1, 2015

ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇ လုမ်ႈၽႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(12) ပီ2015

        ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇ(ဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ)ၼႆႉ ပီၼႆႉထူၼ်ႈထုိင်ၵမ်း (12)ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႇလႃး၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃးၼၼ်ႉ လႆႈပုိတ်ႇမူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28ႉ5ႉ2015 သေ ဝၼ်းထီႉ 30ႉ5ႉ2015 ၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉၵႂႃႇတီႈ UN(United Nation)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၶူးလူင်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸူိဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ


Monday, May 11, 2015

ၶေႃႈၶွပ်ႈၸႂ်ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈ ပီ ႒႐႑႕

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်း သင်ႇၶတႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ ႒႐႑႕ ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ဝၢင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10/05/2015 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီႁူမ်ၸူမ်း ဢၼုမေႃးတၼႃႇ ၸွမ်း ဢၼ်လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇယူႇတႄႉတႄႉ။

Sunday, April 12, 2015

ပၢင်ပွႆးၵၼ်ႇတေႃး လႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ ႒႐႑႕


မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ!!!
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵလျႃႇၼမိတ်ႉတ ၽူႈၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း သင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တင်းသဵင်ႈ ၵူဝ်လႆႈၽိတ်းမႅၼ်ႈၵႃႇယၵၢမ်ႇ ဝၸီႇၵၢမ်ႇ မၼေႃးၵၢမ်ႇ တီႈၼိူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ႁဝ်းၶႃႈလႄႈသင်  လႆႈႁဵတ်းၽိတ်းသေဢမ်ႇၽိတ်းသေ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉပေႃးတေမီးၽွၼ်းလီမင်ႇၵလႃႇ ၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်း ၼႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ႁႃႈၵူႈပီပီၼႆ ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးတင်းသဵင်ႈ မီးပၢင်ပွႆးၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြႃႇမႁႃႇ ၺႃႇၼိၼ်ႇတ ၸဝ်းၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉမႂ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ သေၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေမီးပႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ ႒႐႑႕ ၼႆႉၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈပႃး ၶႅၼ်းတေႃႈမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်း ယၢမ်းပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။


Wednesday, April 1, 2015

ၶၢဝ်ႇ လွင်းတႃႇတေမႃးႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃး

မႂ်ႇသုင်ၶႃး ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈလႄႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးလူင်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ
ၸွမ်းၼင်ႇ ပၢႆးႁဵၼ်းၽၢႆႇပုတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉတေပိုတ်ႇႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼႂ်းလိူၼ် August ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ 
လွင်ႈတၢင်ဢၼ်ၼႆႉတိုၵ်ႉလႆႈတူၵ်းလူၵ်းၵၼ်သေပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ ၶဝ်တေၸွမ်းပိူင် Asian ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပႃးတင်မူတ်း တိုၵ်ႉပဵၼ် ပၢႆးႁဵၼ်းၽၢႆႇပုတ်ႉ ၽၢႆႇဢင်ၵိတ်ႉ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ
လူဢၢၼ်ႇလွင်ႈတင်းမိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Wednesday, March 18, 2015

ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉ ပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း တႆး လႄႈ ဢင်းၵိတ်း
ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းႁႃးၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ လႆႈပႆယၢင်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉၼႆသေလႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈသင်ႇၶတႆး မၢႆ(2) ၸဝ်ႈထုၼ်းလႅင်း ဝပ်ႉပ (မူႇၸႄႈ) လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈလၢဝ်ႁဵင် ဝိၸိတ်ႉတ (ၵုၼ်ႁဵင်) လူၺ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ လူၺ်ႈပၢႆးမွၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး လႄႈ ဢင်းဢိတ်း တေႇဢဝ်မူိဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 လူိၼ် January ပီ 2015 မႃးတေႃႇထုိင် ဝၼ်းထိ 9

Monday, March 16, 2015

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ13.3.2015တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 15.3.2015 ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၽိုၵ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ မေႃသွၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၵႅတ်ႇၵဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။
ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ မေႃသွၼ်ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်

Thursday, March 12, 2015

ငဝ်းတူင်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၸဝ်ႈၶူး ဝိၸိတ်တ လၢဝ်ႁဵင်

ၽွင်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁႂ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈတၢင်းဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃး တေႃႈလဵဝ်တေႉ တူၺ်းပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၵွၼ်ႇ။ ဝၢႆးၼႆႉ ၸင်ႇတၢင်ႇပၼ် ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်း။ ၶွပ်ႈၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း ငဝ်းတူင်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2014

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈသေ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ 2014 ၼၼ်ႉ၊ မႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁၼ် ဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ် တႃႇသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈ လီတွင်းဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၵိုမ်းၵိုမ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးၼေ ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တူၺ်းယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။


ပီၼႆႉၵေႃႈ ၸမ်တေထိုင်ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ဝၢင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၼႂ်းပီ 2015 ၼႆႉထႅင်ႈယဝ်ႉၼေႃႈ၊ ယႃႇလိုမ်းမႃးပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီ 2015 ၼႆႉၶႃႈၼႃၵူႈၵေႃႉ။

Wednesday, March 11, 2015

Tai Sangha.apk ဝႅပ်ႉသင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး တႃႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းၽူင်း ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ

ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေတူၺ်းလႆႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉသင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၽူင်း ၼၼ်ႉ
ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ(ၵုၼ်ႁဵင်) လႆႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ
 Tai Sangha.apk ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၽွၼ်ႉ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး၊ တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႂ်း
Play Store ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ Tai Sangha ၼႆသေ သွၵ်ႈႁႃၸၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ။

ၶၢဝ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၼွင်ႉမႂ်ႇၶဝ် ၼႂ်းပီ ႒႑႐႙ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးႁဵၼ်း ပီႇဢေႇ မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း


လၢႆးဢဝ် Folder သူင်ႇလပ်ႉဝႆႉဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ႁၼ် ၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းႁဝ်း

မႂ်ႇသုင်တင်းသဵင်ႈၶႃႈ 
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢဝ်လၢႆးသိူင်ႇလပ်ႉ Folder ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းၼႆၼၼ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇထိုင်ၵူႈၵေႃႉ၊ ၸဢၼ်ႁူႉဝႆႉယဝ်ႉတႄႉ ငၢႆႈသေငၢႆႈ ၸဢၼ်ပႆႇႁူႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်သမ်ႉတေႁူႉမႃး ၼႆလႄႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈလႄႈၼႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ :D :D :D

ယိူင်းဢၢၼ်းတွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈႁူႉယၢမ်ႈႁဵတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း

Monday, March 9, 2015

လၢႆးပိၵ်ႉသဵင် ၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇသေ ၵိုတ်းဝႆႉသဵင်တွႆႇလၢႆလၢႆ ယဝ်ႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်း

 ဢၼ်ပိုတ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ၵူႈဢၼ် ပေႃးဝႃႈ မၼ်းၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႂ်းၼႆႉတေႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။QQ player 

ၶႅပ်းၽႅၼ်ႇDVD ၶူဝ်းတွၼ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ပိၼ်တေႃလ ၵုၼ်ႁဵင်


လႆႈလူႇတၢၼ်း ဢၢႆႇထီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ဝၢႆးလူင်းဝိၼ်းတူဝ်းယဝ်ႉဢမ်ႇတၢပ်ႈၵႂႃႇႁႃႁိမ်ၽႂ်
ၸႂ်ႉလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်း ၶိူင်ႈသွပ်ႉဝႄးလ် ဢၼ်မႂ်ႇၵေႃႈ တဵမ်ထူၼ်ႈပႃးၼမ်လႄႈ
ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းသင်ၶတႆး သေ ယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇႁဝ်း
မီးလွင်ႈတဵမ်ဢူၵ်းတဵမ်ၸႂ် ၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်သေၵမ်း။ ႙-႓-႒႐႑႕Monday, March 2, 2015

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်မႃး

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆတ်ႉသင်ၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈမႃးလႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဢိသ်သရိယ (မူႇၸေႈ) ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သိုပ်ႇပႃးလႆႈလူႇဝႆႉ ၵႃႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁဝ်းၶႃႈ တႃႇႁႃႈပီၼႆဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၶပ်းၶိုင်ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉ သၢႆႉတ် ၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17/Jun/2011 မႃးၶႃႈဢေႃႈ။