Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, October 26, 2012

ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ


ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇႁဵၼ်းဢဝ်ၵူၺ်းႁ ဢမ်ႇၼၼ်တႃႇသွၼ်ဢဝ်။ လွၵ်းလၢႆး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈသေႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶူးသွၼ် လႄႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉပဵၼ်ႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ပဝ်ႉမၢႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တီႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်သေ ဢဝ်ပိၼ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈၽိုၵ်းတွပ်ႇ တႃႇပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ် ႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီသွၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ဢၼ်တေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တၢင်းၸူဝ်ႇၸၢတ်းပၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်တၢင်းႁူႉ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉ ၶူၼ်ႉႁႃၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇၼႆႉ
ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်သွၼ်ႁဵၼ်း ႁဵၼ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတိုၼ်ႇတဵၼ်ႈ လႄႈ ၸႂ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉ 
(Active Learning and Critical Thinking) ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတဵင်းလုၼ်ႇ 
(ပၢႆးပၺ်ၺႃ) လႆႈတႅမ်ႈသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တီႇလႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
          ၶေႃႈၵႂၢမ်ႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဢဝ်မႃးသေ တႅမ်လူင်းဝႆႉၵူၺ်း။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်ႈသေ ထၢင်ႇႁၢင်ႈၼပ်ႉယမ် ၽႃႇသႃႇသီႇဢၼ်ၼၼ်ႉလႆႈလီလီ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸၢဝ်းပုတ်ႉႁဝ်း တေမီးမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇ60 သေ 
ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶ မႄႈၶၢဝ် လႄႈ ၵူၼ်ႈထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ တေမီးမွၵ်ႈ ၸဵတ်းသႅၼ်။ ၼႂ်းႁူဝ် ၵူၼ်းၸဵတ်းသႅၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းပုတ်ႉၶဝ်လႆႈလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်လဵင်ႉလူဝႆႉလုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လႆႈ လဵင်ႉလူလူႇတၢၼ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶ မႄႈၶၢဝ် လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈတေႁဵတ်းၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၸႄႈၵႅင်း ပေႃးလႆႈၼိုင်ႈလင်ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ၶူးလူင် ဝတ်ႉမၸူဝ်းယိင်ႇ တိူၵ်ႈမႂ်ႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ လႅပ်ႈတေၸႂ်ႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသင်ၶလႄႈ မႄႈၶၢဝ်ၸိူဝ်းလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၸၢဝ်းပုတ်ႉၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ သမ်ႉၸွႆႈထႅမ်တၵ်ၵႃႇၶဝ်သင်လႆႈ 
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လီထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းလီလီယူႇ။ သင်ဝႃႈ တေပဵၼ်ၽၢႆႇတီႈ ပိူၼ်ႈလူႇဝႆႉၼပ်ႉယမ်လၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆတႄႉ ဢမ်ႇႁိုင် တေထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်းႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ 

ၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းၵေႃႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမႃး ၼႂ်းပၢၼ်တီႇမူဝ်ၶရေႇၸီႇၼႆႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈထၢတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်း လွၵ်းလၢႆးပိူင်ယူႇပိူင်ၵိၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇႁိုဝ်ၼေႃး။ ပေႃးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈယၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်း တူင်ႇဝိူင်းလူၵ်ႈ (လုမ်ႈၾႃႉ) ၸႅင်ႈၼႃႈၸႅင်ႈတႃလႆႈလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်သေ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၶၢဝ်းလႂ်ၶဝ်ႈ ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းလႂ်ဢွၵ်ႇသေ လႄႇႁႃ တုင်းသွမ်းယူႇၸွမ်းၵဵဝ်ႇ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လီဢၢႆပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၸၢဝ်းလူၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ။

            တီႈၼႆႈႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး တၵ်ႇၵႃႇသတ်ထႃးၶဝ်ၼႆႉ လႆႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၸွမ်းၵၢၼ်ႁိူၼ်း လုၵ်ႈလၢင်း လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယူႇတႄႉတႄႉ ပၢႆလႆႈၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၸဝ်ႈသင်ၶၶဝ်ထႅင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႇယဝ်ႉႁိုဝ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၵုမ်ႇပိၵ်ႉႁူဢိုတ်းတႃ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်သေ သွၼ်လိၵ်ႈယူႇဢၼ်လဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁူႉ ၸဝ်ႈဢွင်ႇ ၸဝ်ႈပွင်ႇၸႂ်လိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ B.A M.A Ph.D မၼ်းၵေႃႈၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းသေတႃႉ တိုၵ်ႉလႆႈပိုင်ႈဢိင်တၵ်ၵႃႇၶဝ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ တီႈၼႆႈ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁႃလွၵ်းလၢႆးၸွႆႈတၵ်ၵႃႇသတ်ထႃးၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇယူဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပၢႆးယူႇလီ လႄႈပၢႆးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵၢၼ်ႁဵၼ်ႈၸၼ်ႉသုင် မိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉ တၢင်းလူၵ်ႈၼၼ်ႉ  လႆႈႁူႉလီတႄႉတႄႉ ဝႃႈႁဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းမီးၸၼ်ႉလႂ် ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆၼၼ်ႉ တႄႉတႄႉယူႇ။ ယႃႇဝႃႈၸဝ်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉၶူးထမ်မႃၸရိယလႃႈ တေႃႈၼင်ႇ ၸဝ်ႈဢူမ်ဢၢၼ်ႇပိတၵတ်သၢမ်ၵွင် ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢႃႈသူပ်းသေၵမ်း ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢၼ်လႆႈၸဵပ်းၸႂ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈဢူမ်ဢၢၼ်ႇပိတၵတ်သၢမ်ၵွင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ တီႈဝဵင်းဢွၵ်ႉသပွတ်ႉ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၸ် ပုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸဝ်ႈဢၼ်ဢူမ်ဢၢၼ်ႇလႆႈ ပိတၵတ်သၢမ်ၵွင်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇသင်ၶမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉတႄႉၼႆႉ မီး ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် မိၼ်းၵုၼ်းၼႆႉတူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉလႆႈၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်သႃသၼႃၸိုင်ႈမိူင်း မႃးသွင်ဢၼ်သေ လႆႈၵမ်ႉထႅမ်မႃးတႄႉတႄႉ။ ဢၼ်ၵမ်းလင်မၼ်းၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ်သင် သေၸဝ်ႈသေတူၼ်။

      ၸၼ်ႉၸွမ်သႃသၼႃၼႆႉ မီးသွင်ဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈသင်ၶမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးဢူဝ်းၵၢတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းၶိုၼ်ႈလႆႈ။ ၼိုင်ႈပီၸမ်ႉ ႁပ်ႉလႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇထိုင်200 ၸဝ်ႈ ။ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ဢၼ်ယဝ်ႉ ၸၼ်ႉလူင် လႄႈၸၼ်ႉၶူးၼႆႉၸမ်ႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 5ႇ250 ၸဝ်ႈ။ ဝူၼ်ႉတူၺ်းၶႃႈလူး ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉလိၵ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်ႁွင်းႁပ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်လႆႈသေဢိတ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တေႇတူင်ႉတိုၼ်ႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ
တေဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းလိုၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈသင်ႇၶ မိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈသႂ်ႇပၼ်ပႃး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉၼႆၸိုင် တေႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမၼ်းလႆႈယူႇ။        ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် သင်ၶမႁႃၼႃယၵ လႄႈ ဢေႃးဝႃတႃၸရိယ ၶဝ်ၸဝ်ႈတင်းသွင် ပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈB.A ၼႂ်းလေႃးၵီႇပႃးၼႆတီႈၶႃႈလႄႈ ထုၵ်ႇလီတူၺ်းၵႆ ၶၢဝ်းယၢဝ်းသေ တႃႇ ၸဝ်ႈသင်ၶၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈတီႈတၵ်ၵႃႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေမီးတၢင်း တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်းၵုင်ႇမုၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸႂ် ၵရုၼႃႇၼမ်းၼႃႈသေ တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသေၵမ်းၶႃႈij။
ၸဝ်ႈၸွမ်ႁၢၼ်
ပိၼ်ႇဢဝ်မႃႈတီႈ
7 DAY NEWS JOURNAL ၵေႃႉတႅမ်ႈ ၸဝ်ႈသုၸၼိင်တ(သႃသၼထမ်မႃၸရိယ)

No comments:

Post a Comment