Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, October 22, 2012

ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းၵၼ်လႄႈ

          
ၶၢဝ်းၼႆႉမႅၼ်ႈၽွင်း ၸၼ်ႉၸွမ်သႃ,သၼႃႇထေရဝႃတမိူင်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇ   ဢူဝ်းလူၺ်ႈသႃႇသၼႃႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ- မႃးတူၺ်းလႄႈ ၼႆသေ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈဝႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး   တူၺ်းၵၼ်လႄႈ ၼႆသေၸွင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
  
မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁူၵ်းပီပၢႆပၢႆ ၽွင်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉႁဵၼ်းယူႇတီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်သႃႇသၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ တႃႈၵုင်ႈ ပီလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈမိူဝ်းထူပ်းၸဝ်ႈသြႃႇ ဢၼ်လႆႈလုၵ်ႉ မိူင်းလင်းၵႃသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ႇၶတႆး ႁဝ်းၵမ်ႈၼမ် ပေႃးၶႂ်ႈႁၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ပေႃးၶႂ်ႈထူပ်းၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်မႃး တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇမိူင်းဢၼ်မီးၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမႃးတီႈဝတ်ႉၵုၼ်ႇၸၵျႃႇသီႇ ဝဵင်းမယၢၼ်းၵူင်း၊ တႃႈၵုင်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။

        မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် လွမ်လွမ်ဝႄႉမႃးႁႃၶူးဝႃးၸဝ်ႈတူၼ်လူင် ၶဝ်တီႈဝတ်ႉတႆးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶဝ် လႆႈထွမ်ႇ ၵဵပ်းၸွမ်ႇသိမ်းဝႆႉလႆႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်သေ ဝၢႆးသုင်းသွမ်းဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇၸဝ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ လႆႈဢုပ်ႇၼႄဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈၸဝ်ႈၶဝ်ႁဵၼ်း မၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ လွင်ႈသႃႇသၼႃႇ ထေရဝၢတ်ႈၼႆႉ လီလိူဝ်မႁႃႇယႃႇၼသေ ႁဵတ်းသင်သမ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈလႆႈပဵင်း
မိူၼ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇမႁႃႇယႃႇၼၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၸဝ်ႈႁူႉ
ၸဝ်ႈႁၼ် ၽိတ်းႁိုဝ်ထုၵ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးၽိတ်းၵေႃႈ တေမီးၸဝ်ႈမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသုင် လႄႈမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ၼမ်ၼၼ်ႉ တေၸွႆႈ မေးပၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းၵႂႃႇႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

        ယၢမ်းၼၼ်ႉမီးၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ- ဢၼ်ၸဝ်ႈလၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မႅၼ်ႈယူႇၵူႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၶႃႈယၢမ်ႈဝူၼ်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈၶဝ်ဝူၼ်ႉၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တၢင်းၼွၵ်ႇၼႆႉ(ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈထေရဝၢတ်ႈၼႆႉ) မၼ်းမီးဢၼ်လီၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် မၼ်းၸႂ်ႉလွၵ်း လၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇယူႇဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ ၶႃႈတေဢမ်ႇႁူႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ၼႆႉၶႃႈဢမ်ႇဝႃႈ      ၸဝ်ႈၶဝ်ဝူၼ်ႉၽိတ်း သင်ပဵၼ်လႆႈၸဝ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈသေ ဝၢႆႇတူၺ်းၶိုၼ်းတၢင်းၼႂ်း ႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၶဝ်တေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၸၢမ်းတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈလူးၼႆယဝ်ႉ။

 ယွၼ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်းၵၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈသေ ဝၢႆႇတူၺ်းၶိုၼ်းတၢင်းၼႂ်းႁဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉၵူၺ်းၸဝ်ႈပေႃးၵႂင်လူင်ၵႂႃႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလိုၵ်ႉၵေႃႈ ၶိုၵ်ႉတႃႇၶႃႈ ၸဝ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉ
တႄႉတႄႉယူႇ။ မၼ်းၸပ်းၸႂ် မၼ်းတိတ်းၸႂ် ၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်သေ ဝူၼ်ႉၸွမ်း လွင်ႈၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈထိုင်မႃးတၢင်းၼွၵ်ႈယဝ်ႉ။ လႆႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်း
မိူင်းထႆး  လႆႈမႃးမီးတႆးၵေႃႉမုၼ်ၸဝ်ႈထႆး မုၼ်ၸဝ်ႈမႁႃယၢၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် တၢင်းတိုဝ်းၵမ်မိူၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၸဝ်ႈၵေႃႈ တေႇလူင်းမိုဝ်းဝူၼ်ႉတူၺ်း ၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ် ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်းမႃးၼၼ်ႉသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ပႃးၵူႈလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

        ၵွပ်ႈဝႃႈတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးမိူင်းထႆးၵူၺ်းလႄႈ တီႈၼႆႈၸဝ်ႈတေလၢတ်ႈ ၼေလႆႈလွင်ႈမိူင်းၼႆႉလႄႈ သႃႇသၼႃႇမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း။ ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇမိူင်းထႆးၼႆႉ မီးတၢင်းထေရဝၢတ်ႈလႄႈ တၢင်းမႁႃယၢၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈယူႇတၢင်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းထၢင်ႇဝႃႈၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႁႃယၢၼ်းသေ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်မိူင်းၶဝ် လႆႈငိၼ်းၶဝ်ဝႃႈ     မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ  ပဵၼ်မႁႃႇယၢၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူၼ်ၵၼ် ပေႃးပႆႇယၢမ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆ  ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေႁၼ်လီၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူဝ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉယူႇၼႆၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႄႉတေႇပွင်ႇၸႂ်သေတႃႉ ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉတိုၵ်ႉႁၼ်ၽိတ်းၵၼ်ယူႇ။

        လွင်ႈပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မႁႃယၢၼ်း မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးဝႆႉသၢမ်ၼိၵၢႆး(ၵိူင်း) ႑ႉ ၼိၵၢႆးၶႄႇ၊ ႒ႉ ၼိၵၢႆးဢၼမ်မ ႓ႉ ၼိၵၢႆးၼိၶျိရဵၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဝ် ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တီႈၼႆႈၸဝ်ႈတေဢမ်ႇလၢတ်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ဝတ်ႉၶဝ်ဝတ်ႉလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ မီးၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်လီလီ မီးၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလီလီ မီးၵၢၼ်လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလီလီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ဝတ်ႉထေရဝၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇဝတ်ႉထမ်မၵၢႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၸတ်းၵၢၼ်တီႈမႁႃယၢၼ်းမႃးၸႂ်ႉၼၼ်ႉ(သင်ႇၶမိူင်းထႆးႁၼ် လီဢမ်ႇလီၼၼ်ႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ) ၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးဝႆးတႄႉတႄႉ။ တၢင်းမိူင်းထႆးၼႆႉဝႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆးၼႃႇပေႃးလီၵူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

        ပေႃးတေမႃးတူၺ်း ၽၢႆႇထေရဝၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၶိုတ်း မိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉမီးတၢင်းၼမ် သေတႃႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၶဝ်ၵေႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးယူႇမိူင်းႁဝ်းသေတူၺ်းၶဝ်တႄႉ ႁၼ်ဢၼ်ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုတ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵွၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်လႃးလႃး။ တင်ႈတေဢဝ်မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈတေႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽၢႆႇသင်ၶမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈလႆႈ ႁၼ်ပပ်ႉပၵ်းပိူင်ၶဝ် ၼႅၼ်ႈၼႃၼႃႇတႄႉတႄႉ။ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ ၼႆသေတႃႉ ပၵ်းပိူင်ၶဝ်ၼႆႉ ႁႄႉၵင်ႈပၼ်တႃႇ သင်ႇၶၶဝ်တႄႉတႄႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆ ၸဝ်ႈပႆႇဝႃႈယဝ်ႉ။ ပၵ်းပိူင်ၶဝ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတၢင်း ၽၢႆႇထႆးလႄႈ ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်ႉ သွင်ၽႃႇသႃယဝ်ႉ။ၼႃႈၵၢၼ်ၶဝ်တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်လၢႆလၢႆ တေလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉ    ႁူဝ်ငဝ်ႈလၵ်းမၼ်းၶဝ်မီးဝႆႉ (႖) ၶေႃႈ။ ၽၢႆႇပူၵ်းၶွင်း(ဢုပ်ႉပိူင်ႇ)၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်၊ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽႄသႃႇသၼႃႇ၊ ၽၢႆႇလုမ်းလႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းသႃႇသၼႃႇ(မိူၼ်ဝတ်ႉၵဝ်ႇ၊ ၵွင်းမူးၵဝ်ႇ၊ ပပ်ႉထမ်းၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ) လႄႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တၵ်ၵႃႇ ယၢမ်းမိူဝ်ႈ ၶဝ်တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ(မိူၼ်ၼင်ႇထူပ်းၺႃး ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ ၽေးၾႆးမႆႈ၊ ၽေးပၢႆႈပၢင်သိုၵ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပပ်ႉပၵ်းပိူင်ဢၼ်တေပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ် ၸဝ်ႈသင်ၶတႆးႁဝ်း တႃႇတေမီးၽွၼ်းလီတေႃႇသင်ႇၶႃႇလႄႈတၵ်ႇၵႃႇတႆးႁဝ်း လႆႈတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ ယႃႇပေဝႃႈတႆးႁဝ်းလႃႈ ပၵ်းပိူင်သင်ႇၶမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယင်းဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈလူးၵွၼ်ႇ။
        မိူဝ်းၼႃႈမႃး သင်ႇၶတႆးႁဝ်း တေလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း တႃႇသင်ႇၶတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေ တမ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈမီးယူႇလႄႈ ၸဝ်ႈဢမ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈၵူၺ်းၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈပွႆႇဝၢင်းပၼ်ၸဝ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။ သင်ဝႃႈပႆႇမီးၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈလီလႆႈ      ၶတ်းၸႂ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃပွင်ႇပဵၼ်မၼ်းသေ ႁဵတ်းယူႇယူဝ်ႉ ၼႆၶႃႈ ၸဝ်ႈမီးၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ်ၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။

ၶေႃႈလူပ်းလင်

ဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉတၢင်းမူတ်း ႁူႉဝႃႈမၼ်းတေမီးလွင်ႈ ၶၼ်းႁူ ၸီးႁူယူႇၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁူႉၵၼ်ဝႃႈ တၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်မီးတၢင်းယူပ်ႈယွမ်း တၢၼ်ႇလႂ်ၼႆသေတႃႉ ၶဝ်ၵေႃႈမီးတၢင်းလီတူၺ်း လီယိူင်ႈၸွမ်းတၢင်းၼမ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းၵၼ် ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ဢၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉ လီယိူင်ႈလီႁဵတ်းၸွမ်းယူႇႁိုဝ်ၼေႃးၼႆ မီးတၢင်းဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။  ၶႃႈၸဝ်ႈတႄႉ ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း မၼ်းၸဝ်ႈ(လုၵ်ႈႁဵၼ်းသီႇႁူဝ်ႇ)ၼၼ်ႉသေ လွမ်ဝူၼ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈ ၸွင်ႇပွင်ႇၸႂ် ဝႃႈ ဢိူဝ်ႈၸဝ်ႈဢၼ် ၵေႃႉဢၼ် တိုၵ်ႉထၢင်ႇလဵၵ်ႉတၢင်ႇၵိူင်းၼႂ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ၊  တိုၵ်ႉထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ တိုၵ်ႉထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႃတိုဝ်ႉတၢင်းသေ ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းၵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈၼႆႉသေၵမ်းၼႆ ၶိုၼ်းဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈသေ ၶႃႈၸဝ်ႈ ၸင်ႇလႆႈ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ပေႃႈမႄႈဢွၵ်ႇတၵ်ၵႃႇသတ်ထႃးႁဝ်းၶဝ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
ၸဝ်ႈၸွမ်ႁၢၼ်
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း
(22.10.2012း 10:00 AM)

No comments:

Post a Comment