Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, October 20, 2012

ပၢင်ၵုမ် ပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒) လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19.10.2012  ဝၼ်းသုၵ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1: 00 ထိုင် 4:00 မွင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတႆး  မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇၶပ်ႉၶိုင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒) လႄႈ ၸႅၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ဢဝ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်မ သင်ႇၶထႆး မႃးပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးၼႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။
ဝၼ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈပၢင်းဢဝ်ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃရ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၵေႃးလိင်ႇ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ သေတေႇပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တၢင်းမူတ်းမီး(႓႕)တူၼ်သေ ပဵၼ်သင်ႇၶ ဢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းၽၢႆႇထမ်မၸၼ်ႉထႆးၼႆယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းၸဝ်ႈသင်ႇ ၶတႆး မိူင်းတႆး လႄႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး မိူင်းထႆးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ(ႁူဝ်ၼႃႇၽၢႆႇႁဵတ်းပပ်ႉသႅင်သယၢမ်) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈဝႃႈပပ်ႉ ႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၸွႆးၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈထႅင်ႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတိူၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းသေ တႃႇတေလႆႈမူႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ၽိုၵ်းတႅမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတေႃးၸေယ(ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမူႇၸုမ်း /ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႇၽၢႆႇႁဵတ်းပပ်ႉ) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸႅၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ်တႃႇတေပိၼ်ႇလိၵ်းထႆးမႃးပဵၼ်တႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း  ထမ်မၸၼ်ႉထႆးၼႆႉ တၢင်းမူတ်းမီးသၢမ်ၸၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉပိၼ်ႇယဝ်ႉဝႆႉၼိုင်ႈၸၼ်ႉ ၵိုတ်းထႅင်ႈတႃႇ သွင်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃႇရ ႁဝ်းလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်းသေ ၸႅၵ်ႇပၼ်ၼႃႇတီႈၵၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈလႂ်တူၼ်လႂ်ပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

1 comment:

  1. သꨣထု သꨣထု သꨣထု ꨡꨓုေမꨣးတꨓꨣꨲ တီꨳꨁꨣꨳ။ ꨡဝ္ꨀုင္ꨲမုꨓ္ꨅြမ္းလူꨉ္ꨳလြင္ꨳတꨤင္းꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨁဝ္ꨬလꨳꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵတင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨅဝ္ꨳꨁူးꨟဝ္းꨁဝ္ꨀူꨳꨅဝ္ꨳꨀူꨳတူꨓ္ꨀူꨳပꨣးတီꨳꨁꨣꨳ။

    ReplyDelete