Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, August 31, 2012

မွင်းသၢႆလႅင်းတီႈသူ

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ပေႃးဝႃႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁဝ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢင် ႘႐% မိုင်ႉႁႃငိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၼမ် ၸမ်ၸမ်ၵႆၵႆ ၼမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇသူၼ် ၽူၼ်တူၵ်းၾႃႉၽႃႇ တိုၼ်းၵႂုႇယွၵ်းယွၵ်း ၵျွၵ်းၵႂႃႇတီႈၼႆႈ လႆႈၵႂုႇတီႈၼၼ်ႈ ၵမ်ၽၼ်ႈၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသၢင်ႈသဝ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇတူၺ်းဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်၊ ၽႃႇသႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းငွၵ်ႈ သတ်ႉထႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉသွၵ်ႈ ပေႃးပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵေႃႈ ငွၵ်းႁူဝ်တွၵ်ႈတွၵ်ႈၸွမ်းသေ ဝူၼ်ႉဝႃႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵူႈဢၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းၽိတ်းသေ ဢိတ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇဢၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇလၵ်းထၢၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇ ထိုင်မႃးပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ သူတေဢမ်ႇသွၼ်ႇဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႆ ၼမ်ႉၸႂ်သူႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုင်မၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႇၼႃႇႁိုဝ်ၼေႃ။ 

ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇႁဝ်းၼႆႉ ႁႅင်းၵေႇဢေႇမၢင်မႃး မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းၵေႃႈတူၵ်းၺႃး လႆႈႁဵတ်းတူင်ႈ ႁဵတ်းၼႃးႁႃငိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တႃႇသႃႇသၼႃႇတေၽေႈတိုၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းမၢင်တူၼ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၶိုၼ်း တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးၶဝ်ႇထူင်ငိုၼ်းလႅပ်ႈၼမ်ၵေႃႈထၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်သႃႇသၼႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇၶိူဝ်းတႄႉ လွမ်ယုမ်ႉယူႇငႄႉငႄႉ ၸိူဝ်းသူၸိုင်သမ်ႉ  ၵုမ်ႇမႃးသႄႉသွမ်း မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်း ဢမ်ႇလီၼႆတိၵ်းတိၵ်းသေ ၵၢၼ်တႃႇတေမူၼ်ႉမေးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးပေႃးတေ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၺႃးသေဢိတ်းယဝ်ႉႁိုဝ်ၼေႃ။

ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉႁဝ်း ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇတေႉတေႉ ဢေႇမၢင်မႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ၊ ၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ လႄႈ မူသလိၼ်ႇ ၶဝ်ၼႆႉ ၼမ်မႃးယူႇယွၵ်းယွၵ်း၊ ၶဝ်မႃးပိုင်ႈဢိင်မိူင်းတႆးႁဝ်းသေႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၼၢင်းယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ မီးလုၵ်ႈမီးလၢင်းမႃး သင်ဝႃႈသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးထူပ်းၺႃး လုၵ်ႈၶဝ်လၢင်းၶဝ်ၼႆ ၼႂ်းၸႂ်သူၶဝ်တေလဝ်ႈတၵ်ႉၼၢႆၶဝ်ဝႃႈႁိုဝ်လီ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ
မႃးသေႃႉယူႇလူၺ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပၼ်လွင်ႈမီးလုၵ်ႈမီးလၢင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ၊ ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈထမ်းမတႃး ပိူင်ပဵၼ်ၶူင်းၵၢင်ႁဝ်းယူႇ၊ ၵူၺ်း - သူၶဝ်ယႃႇပေဢဝ်ငိုၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်သူၶဝ်လႆႈၵိၼ်ၽၵ်းၶဵဝ်ၵႅင်မႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉၸဵမ်လႅင် ၽႂ်းလႅင်းသႅင်သႂ်ႇၶွင် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ဢၼ်လႆႈပိူင်းထွင်ႇပၼ်ႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈသူၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃး သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၽွင်ႈၼႆဢေႃႈ။

လွင်ႈသႃႇသၼႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ သင်ၶႂ်ႈႁူႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၸူႉတူၺ်းၵႂုႇတီႈလႂ် ပိူတ်ႇႁူပိူတ်ႇၸႂ်သူသေ တူၺ်းႁိမ်းၶၢင်ႈၶၢင်ႈသူၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉလီငၢမ်းယူႇဝႃႈ ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ်ၶဝ် မႃးဢိုၼ်ပၼ်ႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၼႆ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် - ႁႂ်ႈလႆႈမီးၶေႃႈမုင်ႈမွင်းတီႈသူၸဝ်ႈ ၸွႆႈတူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇႁဝ်းၵႂုႇသေၵမ်းၼႆ မုင်ႈမွင်းယႂ်ႇၼမ်သေ။

No comments:

Post a Comment