Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Saturday, May 19, 2012

ႁူမ်ၸူမ်းထိုင်ၸူး ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸဝ်ႈႁတ်းႁၢၼ်တႆး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်လူင်မီးမင်ၵလႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လီ ႁူမ် ၸူမ်းၸွမ်းတႃႇၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်သႃႇသၼႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း
ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁုၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းရႃႇၸဝိထယႃးလႆး ဝၢင်းၼွႆႉ ၸေႈဝဵင်းဢယုထ ယႃး ၸိုင်ႈထႆးသေ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸဵမ်တီႈၸမ်တီႈၵႆ ၸိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈ မိူင်းတႆးလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵႂုႇတေ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်လူၼ်ႉၵိုၼ်းၼႃႇသေၵူႈပီပီ ၼႂ်းၵႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းပွႆးမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတေမီးမွၵ်ႈပႅတ်ႇႁဵင် ၵဝ်ႈႁဵင်ၸမ် ၼမ်ၵိုၼ်းလိူဝ်ႁႅင်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇတေလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ၵူၺ်း တူၺ်းၵႂုႇတႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇ ယင်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိူဝ် တီႈတႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈ တေႃႇတေဢမ်ႇၵိုတ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ သင်ဝႃႈတူၼ်ႈမၼ်းယႂ်ႇ *_*မိူဝ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းလႅင်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်တေဝႅင်းၵႃႈပၼ်ၵွင် တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶျလွင်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ် သၢႆသေမႃးတုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈ မႃးသေႃႉမႃးၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇၶင်ႉၶိုၼ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵူဝ်တူၵ်းလိုၼ်းၼႆ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်တေလႆႈဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးတူၺ်းၼႃႈၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈ ၸႂ်မၼေႃးပေႃးၵတ်းယဵၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းလူင်ၵၼ်ၵႂုႇၵူႈၵေႃႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ထိုင်မႃးၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ (7)မူင်း ၸဵမ်သဵင်ၵွင်သဵင်မွင်းၵေႃႈ မေႃးပၼ်းဢူၼ်မႃး-ၺူင်းၺူင်းသေ ၼေပၼ်သၢႆငၢႆဝႃႈတေဢွၼ် ၵၼ်ၵႂုႇၼႆယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၽႅဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈၶီႇၼိူဝ်လူတ်ႉ ႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၵႂုႇၼင်ႇတီႈၸိုဝ်ႈႁဝ်းဢၼ်တိတ်ႇဝႆႉ တီႈလႂ် တီႈၼၼ်ႈယူႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃး (7) မူင်းပၢႆပၢႆ လူတ်ႉထူဝ်း(လူတ်ႉယႂ်)လူင် ၸဵတ်းလမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶပ်ႉတမ်းၵၼ်ပဵၼ်သၢႆၵၼ်လူင်ၵႂုႇ ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈပေႃးလေႇယၵ်ႉ ၽႂ်လႆႈငိၼ်းသဵင်ႈၵွင်သဵင်မွင်း ၵေႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈတၵ်ႉထၢမ်သေ ပဵၼ်ဢၼ်တီႈၸၼ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ်ဝႆႉယူႇ၊ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၵဝ်ႈသိပ်း ၸမ်ပၢၵ်ႇၵီးလူဝ်း လူတ်ႉထူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇငေႃႈဢမ်ႇငႄႈ ဢမ်ႇဝႄႈၶဝ်ႈတီႈလႂ်သေလတ်း လူၼ်ႉပူၼ်ႉမႃးထိုင်တီႈ ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၵႃႈတီႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ရႃႇၸဝိထယႃးလႆး ယဝ်ႉလီငၢမ်း ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢၢမ်းဢေႃးလႄႈပေႃးႁၢၼ်ႉ ၸႂ်လူင်ၵႂုႇ ဝႃႈတီႈပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၼႆႈယဝ်ႉၼေႃ ၼႆၵိုမ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ ယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးသေႁွတ်ႈမႃးထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း ၸိူဝ်းၼုမ်ႇႁၢႆးယိင်းလႄႈ မႄႈၶၢဝ်ႉၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးဝၢင်းၵွင်ဝၢင်းမွင်း ၸဵမ်ၽွင်းလူၺ်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈသင်သင်တၢင်းသဵင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵႃႈ ပၼ်ႇၵွင်ၸွမ်းၵၼ် မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈတူၵ်းယွၼ်းၼႂ်းၵႄႈၸူမ်းသိူဝ်း
ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီၼႆႉ တၢင်းမူတ်းၽူႈၸဝ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉမီးယူႇ 3,600 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၵႃႈႁူဝ်ၵူၼ်းသၢမ်ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ မီးပႃးဝႆႉၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျုး(ၵမ်ပေႃးတီးယႃး)၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း(ပီယၼၢမ်) မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉ၊ မိူင်းဢိၼ်းတိယ၊ မိူင်းသီရိလင်ၵႃႇ(မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ)၊ မိူင်းၶေႇ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တင်းမိူင်းလၢႆလၢႆ မိူင်းၶႃႈယဝ်ႉ၊ မိူင်းပဵၼ်လၢႆလၢႆမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵိူင်းမႃးႁဵၼ်းဢဝ် တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸုလႃးၼႆႉၵေႃႈတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်တၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶွင် ၸၼ်ႉၸွမ်မႁုၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၵႃႈၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်ႁူၵ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ၼႆၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈပႃးမႃးယူႇ ႁႃႈၸဝ်ႈလႄႈသၢမ်ၸၢႆးၶႃႈယဝ်ႉဢေႃႈ။

သင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈဢၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမီးယူႇ(5) ၸဝ်ႈလႄႈသၢမ်ၸၢႆးၼၼ်ႉ
႑ႉ ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇလႅင်း ၸဝ်ႈတေၸၺႃႇၼ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆးပုတ်ႉထ (ၶၼၿုတ်ႉထသၢတ်ႇ)
႒ႉၸဝ်ႈၶူးဝူင်းလိူၼ် ၸဝ်ႈဝိၸိတ်ႉတ(ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆးပုတ်ႉထ (ၶၼပုတ်ႉထသၢတ်ႇ)
႓ႉၸဝ်ႈၶူးဝၼ်းသႂ် ၸဝ်ႈဝၼ်ၼသီရိ မိူင်းပၼ်ႇ ပၢႆးၶူး (ၶၼၵရုသၢတ်ႇ)
႔ႉၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇယဵၼ်ႇ ၸဝ်ႇရႃႇၸိင်ႇတ မိူင်းၸၢင် မိူင်းသူႈ ပၢႆးၶူး (ၶၼၵရုသၢတ်ႇ)
႕ႉၸဝ်ႈၶူးဢုၸိင်ႇၼ လၢင်းၶိူဝ်း ပၢႆးမၼုသ် (ၶၼမၼုသၢတ်ႇ)

႑ႉၸၢႆးဝၼ်းသႅင် ႁၢႆးယႃႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ပၢႆးၶူး (ၶရုသၢတ်ႇ)
႒ႉၸၢႆးၸွမ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆးမၼုသ် (ၶၼမၼုသၢတ်ႇ)
႓ႉၸၢႆးသုထိပ်ႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပၢႆးၶူး (ၶရုသၢတ်ႇ)ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

No comments:

Post a Comment