Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, March 15, 2012

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ ႁပ်ႉၸုမ်း Ph.D


ၸွမ်းလူၺ်ႈပႃရမီ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်း ႁိုင်သေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04 March 2012 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈထိုင်တီႈယွတ်ႈ ႁွတ်ႈတီႈပၢႆ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် (Peradeniya University, Sri Lanka) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11. 03. 2012 သင်ၶလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်ၻ ႁဝ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း  (ဝတ်ႉသီရိသုတႃရၢမ်း) ပၢင်ၶုၼ်ၼူၼ်း၊ ပၢင်ၵွၵ်ႇၼွႆႉ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။        

ၸွမ်းၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းတႆး ႁဝ်းဝႆႉမီးဝႃႈ "မႆႉလီမီးၼိုင်ႈတူၼ်ႈ ၼူၵ်ႉမူၼ်ႈမိုၼ်ႇသႅၼ်တူဝ်၊ ၽူႈလီမီး ၼိုင်ႈၸဝ်ႈ လဵၵ်ႉၼုမ်ႇထဝ်ႈၵိူဝ်းလီ" ၼႆလႄႈဢၼ်ပဵၼ်သင်ၶလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ-ၸိုင်ႈထႆး တင်းသဵင်ႈၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်ၻ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈလီၸဝ်ႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ႁူမ်ႈလီလူင် တႃႇပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆးတင်းလၢႆလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၿုတ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈ ၾႃႉတင်းလၢႆတေ လႆႈပိုင်ႈဢိင် သွၼ်ႈႁူမ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸဝ်ႈတႆးႁဝ်း ၽုတ်းဢွၵ်ႇ မႃးယဝ်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းလီႁဝ်း ၽုတ်းပေႃးမႃးထႅင်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈ ႁူမ်ႁူမ်ၸူမ်းၸူမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ယိုင်ႈယိုင်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇ ၵႂႃႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူး လႃးလူင်းၵွၼ်း (ဝတ်ႉသီရိသုတႃရၢမ်း) ပၢင်းၶုၼ်ၼူၼ်း၊ ပၢင်ၵွၵ်ႇၼွႆႉ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆးၵႂႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ။

        

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးၶူးယႂ်ႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပလတ်ႇ သုဝတ်ထၼဝၶျိရၶုၼ်း (ဢႃးၸၢရ်သဝႆ) (ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် (Rector) ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း)၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. မႁႃသုတ်ထိတ်ႉ ဢႃၽႃၵရေႃ (ၽူႈၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ပၢႆးၿုၻ်ထ သႃသၼႃ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်)၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင်မႁႃၽႆးရတ်ႉ ထမ်မထိပေႃး (ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇဢွင်ႈတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လႄႈ ၽူႈၵုမ်းၽၢႆႇဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်)၊ ၸဝ်ႈၶူးလူင်မႁႃပုၼ်းၶျူး ၶေမ ၸႃရီ (ၽူႈၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်)၊  ၸဝ်ႈၶူးမႁႃသေၼ (ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ)၊ ၸဝ်ႈၸွမ်သိုၵ်းၵဝ်ႇလူင် ၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ ၽူၼ်းဝၼႃးၵမူၼ်း (ၸိူဝ်ႉသၢႆတႆး)၊ ၶုၼ်ယိင်း ဝိၽႃးသီရိ မၵရသၢၼ် (ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း-မိူင်းထႆး)လႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၼႃႈတႆး ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႈ မႃးၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ ယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးပၢင်ပွႆးႁဝ်းၶႃႈမီးၵႂုႇ 700 ပၢႆသေ သဵင်ၵွင်မွင်းတႆးလႄႈ ၼမ်ႉသဵင်ၵႂၢမ်းတႆး ဢၼ်လႆႈ ႁွင်ႉဢၼ်လႆႈမွၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉသေ ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ ၼၼ်ႉ သမ်ႉပေႃးလင် တဵမ်ဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ Dr. သႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်ၻ

● ပီၵိူတ်ႇ    -13.04.1973
● တီႈၵိူတ်ႇ  - ဝၢၼ်ႈသၢင်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၼ်း။
● ပီႈၼွင်ႉ -  မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈၵၼ် (5)ၵေႃႉ (ၸၢႆး 3 လႄႈ ယိင်း 2)
● ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈ - လုင်းၸၢင်းၼၼ်ႇတႃႇ + ပႃႈၸၢင်းယိင်း
● ပွၵ်ႉမၢႆ(2)၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၼ်း။

ၸုမ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးလႆႈႁပ်ႉမႃးၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း
● ပီ-1997 ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ သႃသၼင်ၵုရ ဝတ်ႉၵျၶတ်ဝႅင်း၊ ဝဵင်းပၵူဝ်း
● ပီ-1998 ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ သႃသၼထၸ ထမ်မႃၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုႁမ်  မိူင်းမၢၼ်ႈ ပီလဵဝ် သၢမ်ၵျၢမ်း
● ပီ-1998 ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ ဢၽိပႃလထမ်မႃၸရိယ (ထိ-႑ ) တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် မိူင်းတႆး
● ပီ-2003 ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼီယ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ
●ပီ-2004 ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ တီႈပလူဝ်ႇမႃႇ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ( Dip.In English , Aquinas College,Colombo)
●ပီ-2006-2007 ႁဵၼ်းဢဝ်ၸၼ်ႉ M.Phil, တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼီယ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ
● ပီ-2012 ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတၼီယ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်

ၼႃႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသႃသၼႃ
● ပီ-1997-1998 ႁဵၼ်းၶူးသွၼ် တိူၵ်ႈသွၼ်ႈလိၵ်ႈ ဝတ်ႉဝိသုၻ်ထႃႇရုင်တိူၵ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။
● ပီ-1999 ႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉၽႃႇရုင်ႇ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်။
● တေဢဝ်ပီ-2006 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၽူႈမၢႆ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႇ လိူင်ႈပုတ်ႉထၽႃႇ သႃႇ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး။
● ပီ-2009 ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် လူၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႇ ၽၢႆႇၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇ ၵူႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။
●တေႇဢဝ် ပီ-2010 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၽၢႆႇပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႇလႃး လူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။
●ပီ-2011 ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၽၢႆႇ ၸုမ်းၶိုင်ပွင်ပၢင်ပွႆး လူၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၽၢႆ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၽႃႇသႃႇၵူႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(3) ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူႇလူးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။
●ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵျႃႇၼိူဝ်ႇ ၽၢႆႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၵူႈမိူင်းꧦ (Journal of International Buddhist Studies )

ပၢင်ၵုမ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃး
●ပီ-2004လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ၊ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၸၢဝ်းပုတ်ႉထလုမ်ႈၾႃႉ၊ တီႈထမ်ႈလူင်မႁႃႇပႃ သႃၼ၊ ၵမ်ႇၽႃႇဢေး၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။
●ပီ-2007 လိူၼ််မေႇ၊ ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၼ်ႉၸွမ် ၸၢဝ်းပုတ်ႉထပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ လႄႈပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးဝေႇသၵ်ႉ ႁဵတ်းတီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်လူမ် (United Nation Conference Center) ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ။
●ပီ-2007 လိူၼ််တီႇၸႅမ်ႇပိူဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ တႆးၵူႈမိူင်းꧦပွၵ်ႈၵမ်း(1) SOAS ၸၼ်ႉၸွမ်လၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်း။
●ပီ-2008 လိူၼ်တီႇၸႅမ်ႇပိူဝ်ႇ၊ တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၵူႈမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း(3) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ႉပုတ်ႉထသႃႇဝၵ၊ ဝဵင်းဢၼုရႃထပူရ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။
●ပီ-2009 လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼိူဝ်ႇဝႃႇရီႇ၊ တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လိူင်ႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၵူႈမိူင်းꧦ ပွၵ်ႈၵမ်း(1) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူႇလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။
●ပီ-2009 လိူၼ်မေႇ၊ ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ထေရဝႃၻ တင်းသဵင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း(2) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီႇတၵူႇ၊ ဝဵင်းၸေႈၵႅင်း၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ။
●ပီ-2009 လိူၼ်မေႇ၊ ပဵၼ််ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်တႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၸၢဝ်းပုတ်ႉထတင်း လူၵ်ႈလႄႈ ပၢင်ပွႆးဝေႇသၵ်ႉ၊ မိူင်းထႆး။
● ပီ-2009 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ၊ တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈမိူင်းꧦ ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လိူင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၸူႇလႃးလူင်းၵွၼ်း ၸိုင်ႈထႆး။
● ပီ-2010 လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼိူဝ်ႇဝႃရီႇ၊ တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇ တီႈပၢင်ၵုမ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလိူင်ႈၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ၵူႈမိူင်းꧦ ပွၵ်ႈၵမ်း(2)တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူႇလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။
● ပီ-2010 လိူၼ်မေႇ၊ ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်တႃႇပၢင်ၵုမ်လူင်မုၵ်ႉၸုမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၸၢဝ်းၿုၻ်ႉထ တင်းလူၵ်ႈ   လႄႈ ပၢင်ပွႆးဝေႇသၵ်ႉ မိူင်းထႆး။
●ပီ-2010 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပိူဝ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၵူႈမိူင်းꧦ ဝဵင်းမႄ တၢၼ်ႇ၊ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျိူဝ်း။
●ပီ-2011 လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼိူဝ်ႇဝႃရီႇ၊ တႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈတၢင်ႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလိူင်ႈၸၢဝ်း ပုတ်ႉထၵူႈမိူင်းꧦ ပွၵ်ႈၵမ်း(3) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူႇလႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။
● ပီ-2011  လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပုတ်ႉထသႃသၼႃ တီႈဝဵင်းၵျူဝ်ႇတူဝ်ႇ၊ မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ။

ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယၢမ်းလဵဝ် 
● ပဵၼ်ၶူးသွၼ် (ၵထိၵ) တီႈထႃၼၽၢႆႇသွၼ်ပုတ်ထၵူႈမိူင်းꧦ
● ပဵၼ်ၽူႈမၢႆ လွင်ႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ််ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း
●ပဵၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပုတ်ထၽႃသႃ၊ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူႇလႃး လူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

ႁဵင်းလိၵ်ႈ
တီႈယူႇယၢမ်းလဵဝ် - ဝတ်ႉဢႃရုၼ်း ပၢင်ၵွၵ်ႇယႂ်ႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။
Phone:       -     02-923-5369 လႄႈ 087-508-4258
Email:        -     senghurng@gmail.com

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈမၢႆတွင်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၵုၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr.သႅင်ႁိူင်း ၼုရိၼ်တ ႁဝ်းၶႃႈၼႆ လူတ်ႇဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။
File 1
                       File 2

No comments:

Post a Comment