Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, March 23, 2012

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉ B.A.

ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃဝိထယႃးလႆးမႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းရႃၸဝိထယႃးလႆး ဝင်းၼွႆႉ ၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉ B.A. in Buddhism ဢၼ်ၽုၺ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 4 ပၢႆး(Faculty) ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

1. ပၢႆးသၢႆၼႂ်းပုတ်ထ (คณะพุทธศาสตร์ , Faculty of Buddhism)
- ပၢႆးပုတ်ႉထသႃသၼႃ
- ပၢႆးပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ (International Program)
- ပၢႆးသႃႇသၼႃႇ
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇသၼ်သၵရဵတ်ႈ
- ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ (Philosophy)
- ပၢႆးဢၽိထမ်မႃ

2. ပၢႆးသၢႆၶူးသွၼ် (คณะครุศาสตร์ , Faculty of Education)
- ပၢႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ၽႃႇသႃႇထႆး 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ 

3. ပၢႆးသၢႆသၽႃဝၵူၼ်း (คณะมนุษยศาสตร์ , Faculty of Humanities)
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇထႆး 
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ 
- ပၢႆးၸႂ်ပၺ်ၺႃႇၼႂ်းပုတ်ႉထ (Buddhist Psychology)
- ပၢႆးၸႂ် (Psychology) 

4. ပၢႆးသၢႆတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း (คณะสังคมศาสตร์ , Faculty of Social Sciences)
- ပၢႆးသၢႆၸိုင်ႈမိူင်း 2 ပၢႆး -
1ႉ ပၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ 
2ႉ ပၢႆးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်
    - ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး 
    - ပၢႆးပိူင်ပဵၼ်သၽႃဝၵူၼ်း (Sociology and Anthropology)
    - ပၢႆးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈလၢႆးပုတ်ႉထ 


ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈသင်ၶ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸၵႂႃႇ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလႆႈယူႇဢေႃႈ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးပၢႆးၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ်တႃႇတေလိူၵ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် သိုပ်ဢၢၼ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈႁူဝ်ယွႆႈတီႈၼႆႈၶႃႈ 

Thursday, March 15, 2012

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ ႁပ်ႉၸုမ်း Ph.D


ၸွမ်းလူၺ်ႈပႃရမီ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်း ႁိုင်သေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04 March 2012 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈထိုင်တီႈယွတ်ႈ ႁွတ်ႈတီႈပၢႆ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် (Peradeniya University, Sri Lanka) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11. 03. 2012 သင်ၶလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်ၻ ႁဝ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း  (ဝတ်ႉသီရိသုတႃရၢမ်း) ပၢင်ၶုၼ်ၼူၼ်း၊ ပၢင်ၵွၵ်ႇၼွႆႉ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

Wednesday, March 14, 2012

ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၽရၢမ်းၵဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပဵၼ်ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထိုဝ်မႃးၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃလိၼ်တလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဢႃဝၢသ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽရၢမ်းၵဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13.03.2012 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2း00 မူင်းပၢႆ̓̓̓̓̓̓̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈတင်းၼပ်ႉထိုဝ်လိူဝ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တင်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်တႅၵ်ႇသေ လႆႈၵႂုႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊
ၸွမ်းၼင်ႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပဵၼ်ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထိုဝ်မႃးၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃလိၼ်တလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဢႃဝၢသ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽရၢမ်းၵဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13.03.2012 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2း00 မူင်းပၢႆ̓̓̓̓̓̓̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈတင်းၼပ်ႉထိုဝ်လိူဝ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးတၢင်းၼမ်ႉၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇယႂ်ႇႁႅင်း မေုႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမီးတုၵ်ႉသေ မေုၸွႆႈထႅမ်လိူဝ် ၼိူဝ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇ ဢေႇမၢင်မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ႁွမ်းလူၺ်ႈၸႂ်ၼပ်ႉထိုဝ်လႄႈ ႁွမ်းလူၺ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈလီငၢမ်း ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉသ ႁဝ်းၶႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးတင်းၵုမ်းၶွင်း ႁူမ်ႈလူမ်ႈလူၺ်ႈ  တႂ်ႈငဝ်းမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ij ၼပ်ႉထိုဝ်ဝႆႈသုထိုင်ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈသေ ij

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ)င်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်တႅၵ်ႇသေ လႆႈၵႂုႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊