Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, January 16, 2012

လူႇပပ်ႉလိၵ်ႈတႃႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (4.1.212)ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ (ႁူဝ်ၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူး လႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ) တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ လူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈ (ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ) သၢမ်ပပ်ႉတီႈ ႁူင်းႁေႃတူၺ်းလိၵ်ႈ (Library) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႉလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး။


ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်လႆႈလူႇၵႂုႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ "Another way of looking at things" ၼႆ၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်မသႃမိ (လုၵ်ႈႁဵၼ်း Ph.D တီႈ University of Peradeniya, Kendy, Sri Lanka)။ ပပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (Thesis) ၶွင်တၢမ်တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇတႃႇၸၼ်ႉ M.Phi တီႈ University of Peradeniya Kendy, Sri Lanka မိူဝ်ႈ 2009၊ တီႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈပိုၼ်ႇၽပႄပ်ႉ-ငဝ်ႈငႃႇမၼ်း ပဵၼ် Ruwan Paharuwa ၸိုင်ႈမိူင်း Sri Lanka ပီ 2011။


လွင်ႈတၢင်း တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်း ပေႃးတေလႆႈလူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ပီမႂ်ႇ2012 ထိုင်မႃးယဝ်ႉသေ ဝၼ်းထီႉ 3.1.2012 ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ဢၼ်ဢၢမ်းလူင်ၵႂုႇတႄႉတႄႉ။ လွင်ႈမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူး သၼ်ၻႃထိၷ (လုၵ်ႈႁဵၼ်း Ph.D ၊ ၸၼ်ႉၸွမ် မႁိတူၼ်း) ယိပ်းတင်းပပ်ႉလိၵ်ႈသၢမ်ပပ်ႉ ၼႃႈသိူဝ်ႈပပ်ႉမၼ်း သီသွမ်ႇသွမ်ႇ ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မႃးၸူးသေ ယိုၼ်ႈပၼ်လူၺ်ႈတင်းလၢတ်ႈဝႃႈ "ၼႆႉပဵၼ်ပပ်ႉ လိၵ်ႈ ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလ တႅမ်ႈဝႆႉဢေႃႈ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ လူႇမႃးပၼ်တႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်သေ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ) လူႇတၢၼ်းယိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈတႃႇၼပပ်ႉၼႆႉ တီႈႁူင်းႁေႃ တူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၸဝ်ႈၶဝ်လႄႈ" ၼႆယဝ်ႉ။ ယၢမ်းၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းလီ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်တႄႉတႄႉဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈဝႃႈၼၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် ၼႂ်းႁူင်းႁေႃတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁုၸူႉလႃးၼၼ်ႉတေလႆႈမီးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈတႃႇၼပပ်ႉလိၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ "Donated by: The Association of Tai Sangha Student, Bangkok, Thailand" ၼႆယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုဝ်လႃႇ၊ ဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလီ၊ ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႇ၊ ၼင်ႇထုင်းၵႂၢမ်းတႆး မီးဝႆႉ ဢၢႆမွၵ်ႇၵႂုႇၸွမ်းလူမ်း၊ ဢၢႆၵူၼ်းၵႂုႇၸွမ်းၸိုဝ်ႈၸွမ်းသဵင် ၼႆဢမ်ႇႁိုဝ်။ ၵွပ်ႇၼၼ်လႄႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ တေၶႂ်ႈမွၵ်ႇၼေလွင်ႈၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလ ပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼင်ႇဢၼ်တီႈႁူႉလႆႈၼၼ်ႉယူႇ-

ၸဝ်ႈၶူးၼေႃႇၶမ်းလ ထမ်ႇမသုမိၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၼိုင်ႈ ၼႂ်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇတႆး ၽၢႆႇဢၢင်းၵိတ်း၊ ထၢင်ႇတႄႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ယူဝ်ၶေးတေ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈယူႇယူဝ်ႉၶႃႈၼေႃ ပပ်ႉ "ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ လႄႈ ပိုၼ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇတႆး" ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပပ်ႉတႆး၊ ပပ်ႉဢင်းၵိတ်း (႑႑) ပပ်ႉလႄႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် (article) တႃႇ(40) ပၢႆမႃးယဝ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်။ပပ်ႉလိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ပိုၼ်ၽေဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈမၼ်းပဵၼ်-
1. Buddhist Psychiatry (Dehiwala: Buddhist Cultural Centre, 2007)
2. Overcoming Sleepineww & Sleeplessness (Dehiwala: Buddhist Cultural                 Centre,2007)
3. Dhamma: The Art of Stress Management (Dehiwala: Buddhist Cultural Centre,     2007)
4. Buddhist Psychology of fellings (Dhiwala: Buddhist Cultural Centre, 2008)
5. ပိုၼ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇတႆး (ဢေး၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ 2009)
6. ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ (ဢေး၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ 1997)
7. သဵၼ်ႈတၢင်းတုလွတ်ႈလဵဝ်း (ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉၿုတ်ႉထလႄႈသူဝ်းၽႅၼ်ႁဝ်းယိူဝ်း) (ဢေး၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ 2010)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းမႃး- ယၢမ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇထတ်းလိၵ်ႈ ပပ်ႉၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ် ပီ2009 တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်၊ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် လူလိၵ်ႈထမ်ႇမၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်း သီႇရိလင်းၵႃ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢင်ၵုမ်လူလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပႃးပၢင်ၵုမ် တီႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီႈယႃး ဢၼ်မူႇၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းလူၵ်ႈၶပ်ႉၶိုင်သေ ဢွၼ်ဢဝ်မူႇၸုမ်း ႁူဝ်ၼႃႈသႃႇသၼႃႇႁိၼ်ႇတူႇလႄႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လွင်ႈဝႃႈပၼ်ႁႃၼႂ်းလူၵ်ႈထူပ်းယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈသႃႇသၼႃႇႁိၼ်ႇတူႇ လႄႈ ၸၢဝ်း ပုတ်ႉသေ တေလႆႈၸွႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် တေႇၵႂုႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဝႆႉယူႇတီႈ The Sri Lanka Association for Buddhist Studies (SLABS) လႄႈ American Psychological Association (APA) ၸိူဝ်းၵႃႈ ၶႆႈၼေမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈဢေႃ။
ၵူၺ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပပ်ႉလိၵ်ႈ "Another way of looking at things" ၼႆႉ မိူဝ်ႈ(3.1.2012) တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၶူး ၼေႃႇၶမ်းလႃႉ မႃးလူႇဝႆႉပၼ် တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး(မိူင်းၵွၵ်ႇ) ပပ်ႉၼိုင်ႈဢေႃ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈမီးၸဝ်ႈလႂ်တူၼ်လႂ် ၶႂ်ႈဢၢၼ်ႇပပ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်မႃး လႆႈတီႈႁူဝ်ၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

No comments:

Post a Comment