Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Sunday, December 16, 2012

ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ1 December 2012 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သုဝၼ်ၼၽူမိ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ2 ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၼတြေႃးဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈထမ်မၸၵ်ႉၵပဝတ်ႉတၼသုတ်ႈ 

တီႈသၽႃးၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်လီတႃႇတၵႃႇပီႈၼွင်ႉ

Friday, November 30, 2012

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ် မၢႆ (႒)


ပိူၼ်ႈၼမ်ပိူၼ်ႈလီ ႁဝ်းၼမ်ႁဝ်းလီ၊ ၼမ်ႉၼမ်ၼမ်ႉပႄႉၾႆး ၾႆးၼမ်ၾႆးပႄႉၼမ်ႉဝႃႇ ဝူၼ်ႉၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼမ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီတႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ။ ငဝ်းတူင်ႉတႆးႁဝ်းၼမ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ ဢၼ်လိုၵ်ႉတႃႇတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ။

Wednesday, November 21, 2012

မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉမႂ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိင်ႈထုင်းတႆးႁဝ်းမီးဝႆႉ ပေႃးၶဝ်ႈဝႃႇဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆ မီးၽိင်ႈထုင်းၵၼ်တေႃး ပေႃႈ မႄႈ သြႃႇ ၶူးဝႃးၶူးသွၼ်ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

Saturday, October 27, 2012

လူႇတၢၼ်း Projector ထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ(27.10.2012 )ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတေႃးၸေႇယ(ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ် ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ)  လႄႈ ၸဝ်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းမူႇၸုမ်းလၢႆၸဝ်ႈ
 

လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈ Projector လူႇတၢၼ်းမိူဝ်း တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶၸိုင်ႈတႆး၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။

Friday, October 26, 2012

ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ


ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇႁဵၼ်းဢဝ်ၵူၺ်းႁ ဢမ်ႇၼၼ်တႃႇသွၼ်ဢဝ်။ လွၵ်းလၢႆး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈသေႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶူးသွၼ် လႄႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉပဵၼ်ႁၢၵ်ႈငဝ်ႈ ပဝ်ႉမၢႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Monday, October 22, 2012

ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်းၵၼ်လႄႈ

          
ၶၢဝ်းၼႆႉမႅၼ်ႈၽွင်း ၸၼ်ႉၸွမ်သႃ,သၼႃႇထေရဝႃတမိူင်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ပွႆးဢုပ်ႇ   ဢူဝ်းလူၺ်ႈသႃႇသၼႃႇမီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ- မႃးတူၺ်းလႄႈ ၼႆသေ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈဝႃႈ ဢွၵ်ႇမႃး   တူၺ်းၵၼ်လႄႈ ၼႆသေၸွင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

Saturday, October 20, 2012

ပၢင်ၵုမ် ပပ်ႉလိၵ်ႈသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒) လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19.10.2012  ဝၼ်းသုၵ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1: 00 ထိုင် 4:00 မွင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶလုၵ်ႈ ႁဵၼ်းတႆး  မိူင်းၵွၵ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈတႃႇၶပ်ႉၶိုင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉသႅင်သယၢမ် မၢႆ(႒) လႄႈ ၸႅၵ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ဢဝ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈထမ်မ သင်ႇၶထႆး မႃးပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးၼႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ။

Friday, August 31, 2012

မွင်းသၢႆလႅင်းတီႈသူ

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ပေႃးဝႃႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းႁဝ်းၼႂ်းၶူင်းၵၢင် ႘႐% မိုင်ႉႁႃငိုၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၼမ် ၸမ်ၸမ်ၵႆၵႆ ၼမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇသူၼ်

Tuesday, August 21, 2012

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈထိုင်

မႂ်ႇသုင် ၸဝ်ႈပီႈ ၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢိၵ်လူၺ်ႈပီႈဢၢႆႈပီႈၼၢင်းလႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးၼွင်ႉယိင်းတၢင်းလၢႆၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းထႆး ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ သႅင်သယၢမ် မၢႆ-႑ -ယဝ်ႉၵႂႃႇသေ

Tuesday, August 7, 2012

AEC 2015: Opportunities and challenge ပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼႂ်းဢႃးသီးယၢၼ်ႇ 2015


2014 ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ်ႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ပိူၼ်ႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း  ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းယဝ်ႉ။ မိူင်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်။

Wednesday, August 1, 2012

ပၢင်ၵုမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃမၺရတ်ထပုတ်ႉထ သင်ၶမွၼ်း


တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃမၺရတ်ထပုတ်ထမွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵၼ်တီးဝတ်ႉမွၼ်း သႃႇသၼႃႇ 2500 ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူလၢႆႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Dictionary Thai to Tai ပပ်ႉသပ်း ထႆး+တႆး ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ


ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႄႈ သင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းထႆး ၸင်ႇလႆႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပပ်ႉၼႆႉတေမီးၽွၼ်းလီ ဢိတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ တႃႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်

Tuesday, June 26, 2012

တေမီးပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇလႄႈ မွပ်ႇလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်း


ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပေႃးမၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵွၼ်ႇ ပိူၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ "ၵူၼ်းလီ" ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝၼ်းထိ (01.07.2012) မႃး ႁဝ်းႁႃးသြုႇတၵႃႇ ၽူႈသၻ်ထႃႇတၢင်းလၢႆတေ မီးပၢင်ပွႆးႁပ်ႉ တွၼ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇလႄႈ မွပ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Friday, June 8, 2012

ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းႁႅင်း ဝဵင်းမိူင်းယႆ

ထုင်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅင်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ (မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ၽိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ လႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ပိုတ်ႇပၢင် တင်ႈတေ ႑႘ႉ႐႔ႉ႒႐႑႒ ထိုင် ႒႐ႉ႐႕ႉ႒႐႑႒ (ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈလိူၼ်ပၢႆ) ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းႁႃႉ/မိူင်းႁႅင်း ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇဢိူင်ႇမၼ်းၸိုင် မီးယူႇ ( ႕) ဢိူင်ႇ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇႁူဝ်ၵျွင်း မၼ်းၸိုင် မီးယူႇ ( ႑႗ ) ၼႆယဝ်ႉ။

Tuesday, May 22, 2012

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပုတ်ႉၻၸယၼ်တီၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2600ပီ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဝိသႃၶပူၸႃ ပီ 2555 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီၶူပ်းငၢမ်ႇမႅၼ်ႈဢၼ်ပုတ်ႉၽြႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈတြႃးမႅၼ်ႈ 2600 ပီ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီမင်ႇၵလႃႇပဵၼ်တၢင်းႁူမ်ၸူမ်း သိူဝ်းတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇလႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇယူႇ မိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၼပ်ႉယမ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃႇလၢႆမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇၸတ်းႁႅၼ်း လူႇပဵၼ်ပုတ်ႉထပူႇၸႃႇၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး၊ 

Saturday, May 19, 2012

ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸိူဝ်းဢွင်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းပၢင်လူင်

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း သုၼ်ႇတူဝ်ႇၶႃႈလႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပၢင်လူင်တင်း သဵင်ႈ ယိုၼ်ႇမွပ်ႇထိုင်ႈဝႃႈ ‘‘ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၶူးၶိူဝ်းယိုၼ်း - ဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ PhD လႄႈ ၸဝ်ႈၶူး ၶဝ် လၢႆတူၼ်လၢႆၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉသေ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႇတီႈမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈယူႇဢေႃႈ။
‘‘ၶေႃႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶဝ်လႄႈ ၶေႃႈမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်သူၸဝ်ႈၶိုၼ်းမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ’ ၶႃႈၶဝ် ၸိူဝ်းမူၵ်းၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်း သၼ်လွႆမႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉတိုၼ်းမီးဝႆႉယူႇတဵမ်ပိုၵ်းၼႆဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇဢွင်ႇပူၼ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၶဵၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃး ဢွၼ်ႁူဝ်မႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ မွၵ်ႈမႄႈမိူင်းတႆးႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။

ႁူမ်ၸူမ်းထိုင်ၸူး ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၸဝ်ႈႁတ်းႁၢၼ်တႆး
မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသိၼ်လူင်မီးမင်ၵလႃႇ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်လီ ႁူမ် ၸူမ်းၸွမ်းတႃႇၵေႃႉႁတ်းႁၢၼ်သႃႇသၼႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း

Monday, May 14, 2012

လိၵ်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈသင်ႇၶတႆး ၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈ B.A မိူင်းထႆး

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ၸဝ်ႈၵေႃႉ
ဢမ်ႇၶျေႃႉယွၼ်ႇယွမ်းၸႂ်
ဝၼ်းၼႂ်လႆႈၶတ်းႁႅင်း
မိူင်းလႅင်းတေႃႇဝၼ်းၶမ်ႈ
ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈလွင်ႈတုၵ်ႉၶ
တႃႇၽဝၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၸႂ်သႂ်ႇၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း
ၼင်ႇဢဵၼ်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈထိုင်
ပွင်ၶိုင်မႃးၶၢဝ်းၵႆ
ယၢင်ႈပႆၸွမ်းၶေႃႈယိူင်း
တႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းလႅင်းထွင်ႇ
ၸူပ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၶူး
ႁပ်ႉသူးၸုမ်ႈ ပီႇဢေႇ
လိူၼ်မေႇ̓ သွင်ၽၼ်းသိပ်းသွင်
ၶိုင်ပွင်တီႈမိူင်းထႆး
ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ
ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇ
ၸဝ်ႈတႆးႁဝ်းၶွၼ်ႈၵႅၼ်ႇ
ၸူမ်းၼႅၼ်ႇလူၺ်ႈၵေႃႉၶဝ်
လႆႈဢဝ်လိၵ်ႈဝွၵ်းၼႆႉ
ဝႆႉပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း
ၽွင်းၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉဢေႃႈij။
ၸဝ်ႈဝၼ်ႇၼသႃႇမိ (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း-သီႇႁူဝ်)
14. 05. 2012

Friday, March 23, 2012

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃး ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉ B.A.

ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃဝိထယႃးလႆးမႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းရႃၸဝိထယႃးလႆး ဝင်းၼွႆႉ ၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ၸၼ်ႉ B.A. in Buddhism ဢၼ်ၽုၺ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 4 ပၢႆး(Faculty) ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ-

1. ပၢႆးသၢႆၼႂ်းပုတ်ထ (คณะพุทธศาสตร์ , Faculty of Buddhism)
- ပၢႆးပုတ်ႉထသႃသၼႃ
- ပၢႆးပုတ်ႉထသႃသၼႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ (International Program)
- ပၢႆးသႃႇသၼႃႇ
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇသၼ်သၵရဵတ်ႈ
- ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ (Philosophy)
- ပၢႆးဢၽိထမ်မႃ

2. ပၢႆးသၢႆၶူးသွၼ် (คณะครุศาสตร์ , Faculty of Education)
- ပၢႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ၽႃႇသႃႇထႆး 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ 
- ပၢႆးၵၢၼ်သွၼ်ပုတ်ႉထသႃသၼႃ 

3. ပၢႆးသၢႆသၽႃဝၵူၼ်း (คณะมนุษยศาสตร์ , Faculty of Humanities)
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇထႆး 
- ပၢႆးၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ 
- ပၢႆးၸႂ်ပၺ်ၺႃႇၼႂ်းပုတ်ႉထ (Buddhist Psychology)
- ပၢႆးၸႂ် (Psychology) 

4. ပၢႆးသၢႆတူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း (คณะสังคมศาสตร์ , Faculty of Social Sciences)
- ပၢႆးသၢႆၸိုင်ႈမိူင်း 2 ပၢႆး -
1ႉ ပၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ 
2ႉ ပၢႆးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်
    - ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး 
    - ပၢႆးပိူင်ပဵၼ်သၽႃဝၵူၼ်း (Sociology and Anthropology)
    - ပၢႆးၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လူၺ်ႈလၢႆးပုတ်ႉထ 


ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈသင်ၶ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸၵႂႃႇ ၵေႃႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလႆႈယူႇဢေႃႈ ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးပၢႆးၽႃႇသႃႇတၢင်ႇဢၼ်တႃႇတေလိူၵ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် သိုပ်ဢၢၼ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈႁူဝ်ယွႆႈတီႈၼႆႈၶႃႈ 

Thursday, March 15, 2012

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်တ ႁပ်ႉၸုမ်း Ph.D


ၸွမ်းလူၺ်ႈပႃရမီ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်း ႁိုင်သေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04 March 2012 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈထိုင်တီႈယွတ်ႈ ႁွတ်ႈတီႈပၢႆ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် (Peradeniya University, Sri Lanka) ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11. 03. 2012 သင်ၶလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃးတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸင်ႇလႆႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈၷုၼ်းယေႃးမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ႁိူင်း ၼရိၼ်ၻ ႁဝ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း  (ဝတ်ႉသီရိသုတႃရၢမ်း) ပၢင်ၶုၼ်ၼူၼ်း၊ ပၢင်ၵွၵ်ႇၼွႆႉ၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။

Wednesday, March 14, 2012

ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၽရၢမ်းၵဝ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပဵၼ်ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထိုဝ်မႃးၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃလိၼ်တလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဢႃဝၢသ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽရၢမ်းၵဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13.03.2012 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2း00 မူင်းပၢႆ̓̓̓̓̓̓̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈတင်းၼပ်ႉထိုဝ်လိူဝ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တင်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်တႅၵ်ႇသေ လႆႈၵႂုႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊
ၸွမ်းၼင်ႇပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃး ပဵၼ်ၾိင်ႈပုတ်ႉထ သႃသၼႃ ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထိုဝ်မႃးၵေႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃလိၼ်တလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈဢႃဝၢသ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽရၢမ်းၵဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13.03.2012 ၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 2း00 မူင်းပၢႆ̓̓̓̓̓̓̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း လႄႈတင်းၼပ်ႉထိုဝ်လိူဝ်ၼိူဝ် ၽူႈယႂ်ၵူၼ်းလူင်သေ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးတၢင်းၼမ်ႉၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇယႂ်ႇႁႅင်း မေုႁၵ်ႉပႅင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမီးတုၵ်ႉသေ မေုၸွႆႈထႅမ်လိူဝ် ၼိူဝ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇ ဢေႇမၢင်မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ႁွမ်းလူၺ်ႈၸႂ်ၼပ်ႉထိုဝ်လႄႈ ႁွမ်းလူၺ်ႈၸွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈလီငၢမ်း ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉသ ႁဝ်းၶႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ႁႂ်ႈလႆႈမီးတင်းၵုမ်းၶွင်း ႁူမ်ႈလူမ်ႈလူၺ်ႈ  တႂ်ႈငဝ်းမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈသေၵမ်းၼႆ ij ၼပ်ႉထိုဝ်ဝႆႈသုထိုင်ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈသေ ij

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး (မိူင်းၵွၵ်ႇ)င်းမွၵ်ႇယႃႈၶဝ်တႅၵ်ႇသေ လႆႈၵႂုႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြုႇႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊

Wednesday, February 29, 2012

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ 29.02.2012

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလီမီးမင်ႇၵလႃႇလီငၢမ်းသေ ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၶူး Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပွၼ်ႈဢွၼ် သင်ႇသွၼ်ၸိတၢင်းပၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တမ်ႈတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ တီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈမီးတၢင်းၵဵပ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈသဵင်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်သေ မႃးၸႅၵ်ႇၽေပၼ် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးထိုင် ဢမ်ႇမႃးထိုင် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းမူတ်းတေႁဵတ်းပဵၼ်ဝႆႉ

Sunday, February 12, 2012

Dhamma Talk: Corruption vs. Compassion the karma of doing business

Dhamma Talk: Corruption vs. Compassion the karma of doing business
Date : 28 February
Time : 6.30-9.00 pm.
Place : Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, Sasin Hall, 9th Floor, Sasa Patasala Building
Fee : Free
Contact : Sasin Alumni Association at 02-218-4014, Email : Alumni.Association@sasin.edu

URL : http://www.sasin.edu


Sasin Alumni Association in partner with B.Grimm Group will hold Dhamma Talk “Corruption vs. Compassion the karma of doing business” (*Presentation will be in English) on Tuesday, February 28th (6.00-9.00 pm) at Sasin Hall, 9th fl. Sasa Patasala Building.


Keynote speaker:
Phra Dr. Khammai Dhammasami
Fellow & Trustee, Oxford Centre for Buddhist Studies, University of Oxford, UK
Panel speakers:
• Mr. Harald Link
Chairman of B.Grimm Group
• Mr. Suranand Vejjajiva
Former Minister of the Prime Minister’s Office
Owner of political commentary show

Moderator:
Mr. Anurut Vongvanij, President of YBAT
Schedule:
6.00 pm. Registration/Appetizer
7.00 pm. Dhamma Talk
Discussion with the monk
Comments & Questions from the audience (Eng & Thai)

Saturday, February 11, 2012

ဢွၵ်ႇႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉ ၼွၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်း မိူင်းၼၢၼ်း (เมืองน่าน)

ဝၼ်းထိ 4-5 ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးပုတ်ႉ(คณะพุทธศาตร์) ပီ 1-4 လႆႈၵွႃႇဢႅဝ်ႇတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢၼ်း ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်မိူင်းၼၢၼ်ႉ၊ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢၼ်ႉၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (80%) ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၸၢဝ်းတႆးလိုဝ်ႉ တီႈလိူဝ် (20%) ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းလွႃႉ၊ ၵူၼ်းယူၼ်း ႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢႃးၶႃႇ၊ လႃးႁူႇ တေႇၵႂႃႇမီးယူႇ လၢႆလၢႆၶိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။

Monday, January 23, 2012

လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ


လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ မိူင်းသီႁူဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 22/01/2012 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသုမၼ လႆႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ၸဝ်ႈၶူးသုၼ်တရ (မိူင်းမၢဝ်း)

Sunday, January 22, 2012

ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16. 06. 2012 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 07:24 မွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼင်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတၵႃႇသတ်ႈထႃး မိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16.01.2012 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 01:00 မွင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈမဝ်းလူမ်ႉလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇႁူင်းယႃသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ လႆႈဢဝ်လူမ်း oxgen သႂၢင်းပၼ်တင်း ႁိုင်ၼႆယဝ်ႉ။

Saturday, January 21, 2012

ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်ႉတိသႃႇရလႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသုမၼသႅင်လၢဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် seminar

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 16. 01. 2012 ၶၼသင်ၶူမ်း (Faculty of Social Sciences) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း(seminar)ဢၼ်မီးႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ ꧦၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းသႃသၼႃႇၿုၻ်ထၸဝ်ႈꧦ၊ တီႈဝတ်ႉသႃၵႅဝ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈသႃၵႅဝ်ႈ၊ ၸိုင်ႈထႆး သေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃရ (ထမ်မႃၸရိယ၊ M.A) လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်လၢဝ် သုမၼ ႁဝ်းၶဝ်သွင်တူၼ်သွင်ပႃးလႆႈပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ်သင်ၶမိူင်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း(seminar)ၶႃႈဢေႃႈ။
ၸဝ်ႈၶူးၵိတ်တိသႃရ (ထမ်မႃၸရိယ၊ M.A) ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢဝ်လွင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ထမ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၵႂႃႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼေ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႅၵ်ႈ လၢႆႈတၢင်းႁူႉ (seminar) ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ 
ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း (seminar)ၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး  တေမီးယူႇမွၵ်ႈ (80)တူၼ်ပၢႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေမီးၶူးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ PhD, M.A လႄႈ B.A တီႈလုၵ်ႉမႃး မိူင်းၵမ်ပူးၶျူး၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်ထႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸၵႂႃႇဢေႃႈ။

ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင်ၶေႇမိၼ်ႇၻ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်းလႆႈၸႅၵ်ႇၽေပူင်သွၼ်ပၼ်လၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝဵင်းဢယုတ်ႉထယႃး၊ ၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 18. 01. 2012 ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းသႅင်ၶေႇမိၼ်ႇၻ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်း လႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေ တၼႃ ထၢၼ်ႈသုင်သေလႆႈၸႅၵ်ႇၽေပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးသၢင်ႈ blog လႄႈ website ဢိၵ်ႇတင်း လၢႆးဢဝ်ၶၢဝ်ႇ လႄႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်လူင်းၼႂ်း website ပၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

သြႃႇလႄႈတၵႃႇယမိူင်းၸိင်းၵႃပူဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈသင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထဝိႁႃရ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသြႃႇလႄႈ တၵႃႇသတ်ႈထႃး ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾွတ်ႉၿုၻ်ထဝိႁႃရ မိူင်းၸိင်း ၵႃပူဝ်း လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ သင်ၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၶႃႈ ဢေႃႈ၊ သင်ၶၸဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းတၢင်းလူႇ

Friday, January 20, 2012

ထမ်းပႃႇရမီႇ သိပ်းပိူင်မၢႆ (႑)

မၢႆ (႒)
မၢႆသၢမ် (႓)
မၢႆသီႇ
မၢႆႁႃႈသုတ်း

မၼ်းသူ မႂ်းလႄႈတင်းၵဝ်

မၼ်း-    မၼ်းဝႃႈမၼ်းၶိုၵ်ႉ
ၵုမ်ႇတိုၵ်ႉႁႅၼ်ႁူဝ်
ၵူၺ်း မိုင်ႉလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ။

သူ - သူဝႃႈသူၵတ်ႉ
ပတ်ႉၶႅပ်းၶတ်းတႃႉ
ၵူၺ်း ၽဝလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ။

မႂ်း -မႂ်းဝႃႈမၼ်းၶႅၼ်ႇ
မႂ်းလႅၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်း
ၵူၺ်း  တိုၵ်ႉၵိူဝ်းၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။

ၵဝ်- ၵဝ်ဝႃႈၵဝ်ၵျုႉ
မႃႇၼထူမ်ႈတူဝ်
ၵူၺ်း  တိုၵ်ႉလႆႈၵူမ်ႈႁူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ။


ပေႃးၼၼ်  မၼ်း သူ မႂ်း ၵဝ် 
ၽွမ်ႉဢဝ်ၶတ်းႁႅင်း 
ၸွႆႈတႅင်းၽိုတ်ႉဢွၵ်ႇ
မွၵ်ႇၼေပိူၼ်ႈဝႃႈ
ႁဝ်းၶႃႈတင်းၸိူဝ်း
ဢမ်ႇၵိူဝ်းၵူမ်ႈႁူဝ်
ၼွမ်းတူဝ်ပၼ်ပိူၼ်ႈၼႆ  ၸွင်ႇတေလီႁိုဝ် ။

ထမ်းတြႃးလၢႆးယႃယေႃးၵႃႇမၢႆ (1)

မၢႆ (2)
မၢႆ (3)
မၢႆꨤ(4)
မၢႆꨤ(5)သုတ်းယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ၵေႃႉႁၢၼ်သႃႇသၼႃႇ


မၢႆ (1)

မၢႆ (2)
မၢႆ (3)
မၢႆ (4)
မၢႆ (5)
မၢႆ (6) တွၼ်ႈသုတ်းၶႃႈ

Wednesday, January 18, 2012

တူင်ႉၼိုင်ပွၼ်ႈသွၼ် ဢွၼ်ႁၼ်လႅင်းပိူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈ ထုင်ႉမိူင်းထႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢမ်ႇဢၢၼ်းမွၵ်ႇၼေၽႂ် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸႂ်မုတိတႃႇဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၸူမ်းၸွမ်း ၸႂ်ဢၼ်ၶႂ်ႈယွင်ႈဢၢမ်းဢွၼ်ႇ ၽုတ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇယူႇလႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈၼေၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈထိုင် လွင်ႈတၢင်းတူင်ႉၼိုင် ဢွၼ်ႇႁူဝ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် မုၵ်ႉၸုမ်း သင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၵၢတ်ႈဢမ်ႇၵိူင်းသေ ပိူင်းပၼ်သၢႆလႅင်း ႁၢင်ႈလီၵႂုႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသွၼ်

Monday, January 16, 2012

လူႇပပ်ႉလိၵ်ႈတႃႇႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (4.1.212)ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးထမ်ႇမိၵ (ႁူဝ်ၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူး လႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ) တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ လူႇတၢၼ်းပပ်ႉလိၵ်ႈ (ၽၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ) သၢမ်ပပ်ႉတီႈ ႁူင်းႁေႃတူၺ်းလိၵ်ႈ (Library) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႉလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုတ်ႉထယႃး။

Saturday, January 7, 2012

မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး ႁဵတ်းတူၼ်ႈငိုၼ်းႁွမ်းတၢၼ်းၵႃႈၼမ်ႉ ၵႃႈၾႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ဝၢင်းၼွႆႉ၊ ဢယုထယႃး


ဝၢႆးသေလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း လႆႈၼင်ႈတြႃးသိပ်း ဝၼ်း ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဢွၼ် ႁူဝ် ႁဵတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတေႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းတူၼ်ႈ

Thursday, January 5, 2012

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းမလေးသီးယိူဝ်း

ဝၼ်းထိ ႕ လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီ ႒႐႑႒ မိူဝ်ႈၼႆႉ သြႃႇလႄႈတၵ် ၵႃႇ သတ်ႉထႃးတႆး မိူင်းမလေးသီးယိူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူး ဢၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵထၸ

ၼႂ်းလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ မြန်မာ.အလင်း ဢၼ်ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ ႔ လိူၼ်ၵျၢၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ ပီ ႒႐႑႒ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇဝႆႉ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမွပ်ႈတၢၼ်းပၼ် ၸုမ်ႈၶူး ၸွမ်း ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸို်င်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီပီ ၼႂ်းပီၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႉတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃမိ (ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃရ၊ ဝဵင်းဢွၵ်ႉ(ၸ်)ၾိူတ်ႉ၊ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိင်ႇၵလၼ်ႇ) တေလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵ ထၸ ꧦ ၼႆႉယဝ်ႉ။