Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, December 15, 2011

ၶၢဝ်းတၢင်းၼင်ႈတြႃးသိပ်းဝၼ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႃႈၵၢၼ်လူင်သၢမ်ပိူင်မိူၼ်ၼင်ႇပရိယတ်ႈတိ၊ ပတိပတ်ႈတိ၊ ပရိဝေထ တေတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈ (ပရိယတ်ႈ) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈလႆႈၸတ်း ပၢင်ၼင်ႈတြႃး (ပတိပတ်ႈ) တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈဢွၵ်ႇပတိပတ် (ၼင်ႈတြႃး) ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်း ၵူႈပီပီၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉၵေႃႈပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 18 /12/ (ၼင်ႈတြႃး) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉယွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃ ၼမ်ႉထူမ်ႈသေ

Tuesday, December 13, 2011

ဝၢႆးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ပိူတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၵၢင်သေ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈလူႉထုၵ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢေႃႈ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈပိူတ်ႇ ႁဵၼ်းၶိုၼ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ လႆႈတေႇပိူတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ ႑႓/ ႑႒ / ႒႐႑႑ ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပၢႆသေ

Sunday, December 11, 2011

ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တေႃးၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸွမ်မိူင်းဝၼ်ၼသီရိ (သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ  ႘/႑႒/ ႒႐႑႑ ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵၼ်တေႃးႁူပ်ႉထူပ်း
ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸွမ်မိူင်းဝၼ်ၼသီရိ(သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး )ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း
မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဢၼ်လႆႈမႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈ

Saturday, December 10, 2011

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီလူင် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး


မႂ်သုင်ပီမႂ်ႇထိုင်  ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈလႄႈ
ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈသေၵမ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်မႃးထူပ်းၺႃးၶၢဝ်ႇလီသေ တေမႃးမွၵ်ႇလဝ်ႈထိုင် ၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႉ Dr.သႃရီး(ၸဝ်ႈတႆး)

Sunday, December 4, 2011

ႁူမ်ၸူမ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2106

ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈပီမႂ်ႇတႆးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉတေ
ႁူႉထိုင်ပွင်ႇၸႂ်မၵ်းမၼ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ
တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၸုမ်းပီႈၼွင်ႉ တႆးတူၵ်းယူႇမိူင်းၵႆ လႆထိုင်မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေႃႈႁူႉႁၼ်ပွင်ႇၸႂ်ဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တၢင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈယူႇၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႄႈ ဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇ တႆး ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ၊

Friday, December 2, 2011

ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းႁၢင်ႈလီလီ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၸႅၵ်ႇၽေပၼ် Software ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ Software ဢၼ်ၼႆႉႁၢင်ႈလီသေ
ဢမ်ႇၵႃး၊ သႂ်ႇငၢႆႈ ၊ မဝ်လီ ၊ Size လဵၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇပေႃးၵိၼ်တီႈ
ၼႂ်းၶွမ်းၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ဢိုတ်းတၢင်းFacebookယႃႇႁႂ်ႈသူင်မေးလ်မႃးဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈလႆႈတၵ်ႉယမ်တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃး
ပၼ်ႁႅင်းၵူႉၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ။
သင်ဝႃႈၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆယႃႇလိုမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶႃႈၼေႃႈ၊မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းမီးၶွင်လီဢိတ်းဢွတ်းမႃးတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉ

Border Code ၶွပ်ႇၶႅပ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ/လိၵ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
တႆးၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် လႄႈ ပလွၵ်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃး
ၸႅၵ်ႇၽေၼေပၼ်လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းၶွပ်ႇၶႅပ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁိုဝ်မူႇလိၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းမၼ်း တႄႉလႅပ်ႈငၢႆႈယူႇၼႆသေတႃႉ၊ ပေႃးတေႁုမႃးႁဵတ်းတေႉတေႉၼႆႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။