Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Tuesday, November 29, 2011

လွင်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး

ပီမႂ်ႇတႆးꧦ ၼႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပီႊၵဝ်ႇသဵင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈပီၵဝ်ႇသဵင်ႈ၊ ပီမႂ်ႇ ထိုင်ၼႆၼၼ်ႉ မီးလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူႉလႆႈယဝ်ႉ။ တႆးႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ၊ တႆးမီးပီမႂ်ႇယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉ ဝႃႈတႆးၵေႃႈမီးလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပီလိူၼ်ဝၼ်းတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ꧦပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းꧦ(ပၵ်းပိူင်လူတူၺ်း ဝၼ်း၊ ပၵ်း=ပၵ်းပိူင်၊ ယဵမ်ႈ=တူၺ်း) ၶၢႆႉလႅၵ်ႈ လၢႆႈယူႇႁင်းၶေႃလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။
ပီမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵႆႉလႄႇဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႇၸႂ်ꧦဝၢႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇႁၢမ်ႉ ၼမ်။ ယွၼ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈႁေႃးပၼ် မိူဝ်ႈၵၼ်ႇတေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈꧦပီၵဝ်ႇၵႂႃႇပီမႂ်ႇမႃး သွၼ်းၼမ်ႉ ၽြႃး ယဝ်ႉၸွတ်ႇတူဝ်ႈလီငၢမ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဝႆႉၶေႃႈၵႂင်ၸႂ်ဝႃႈပီမႂ်ႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉသေ ၵွပ်ႈသင်သမ်ႉမီးမႃးပီမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ပေႃးၼၼ်ဢၼ်လႂ်ပဵၼ်ပီမႂ်ႇတႆးတႄႉတႄႉ? ၼႆပဵၼ်ၶေႃႈၵႂင် ၸႂ်ထႅင်ႈ ယူႇလႄႈ တေလႆႈႁူႉဝႆႉဝႃႈ ပီမႂ်ႇဝၢႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇၶိူဝ်းၵလႃးႁိၼ်ႇတူႇမိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸွမ်း သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇၵေႃးၸႃႇသၵ်းၵရဵတ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လိုၼ်းလင်။ လိူၼ်ၸဵင်ပီမႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇတႆး ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇပီလိူၼ်ဝၼ်းတႆးလၢတ်ႈ
ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၸဵင်တႆးၼႆႉ လိူၼ်ဢၢႆႈ ၼႆၵေႃႈႁွင်ႉယဝ်ႉ။

လၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇပီတႆး လႄႈ လွင်ႈလႆႈမၵ်းမၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး

တႆးတႄႇတင်ႈမိူင်း ꧦမိူင်းမၢဝ်းꧦ မိူဝ်ႈ BC94 မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ သၵ်ႉၵရၢတ်ႈလႆႈ450။ ꧦမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ "သိုင်ႇမိူင်းၵဵင်းဝီ" ဢမ်ႇၼၼ် "မိူင်းလူင်ပုင်ႇတႆး" ၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈၶိုၼ်းပီတႆးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈ (ပသႉ-ပုတ်ႉထသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ) 450 ပီ ၼၼ်ႉသေ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃးလႄႈ လၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇပီတႆး (တသႉ-တႆးသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သသႉ-သယၢမ်သၵရၢတ်ႈ) ၼႆႉၵေႃႈ ၸင်ႇဢဝ်ပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈ 450 ထွၼ်ပႅတ်ႈပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ဢၼ်ၽႅဝ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်သေ လႆႈမႃးပီတႆးၼႆႉယူႇယဝ်ႉ (ပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် 2556-450= ပီတႆး လႆႈ 2106)။ မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈလႆႈ 450 ပီၼၼ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈပီ BC 94 ၼၼ်ႉလႄႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉပီတႆး (တသႉ) ၼႆၸိုင်ဢဝ် BC 94 ၼၼ်ႉႁူမ်ႈလေႃးပီၶရိတ်ႉၼႆ တေႁူႉလႆႈဝႃႈ ပီတႆးလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။ (BC 94+2011=2106)

ပီသၵ်ႉၵရၢတ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

႑ႉ ပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈ (ပုတ်ႉထသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ-ပသႉ)
႒ႉ ပီၶရိတ်ႉရေႇသျူႉ (ၶရိတ်ႉသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ-ၶသႉ၊ AD. 2011)
႓ႉ ပီၶူင်ၸိုဝ်ႉ (ၶွၼ်ၽိတ်းသျတ်ႉ-ၼႂ်းၾိင်ႈၶႄႇ၊ ဢမ်ႇပီၶႄႇ)
႔ႉ ပီဢိတ်ႉသလမ်ႇ (ဢိတ်ႉသလမ်ႇသၵရၢတ်ႈ-ဢသႉ)
႕ႉ ပီၵေႃးၸႃႇ (ၵေႃးၸႃႇသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ-ၵသႉ၊ ဢၼ်ႁွင်ႉပီၸုလႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ် 1373)
႖ႉ ပီတႆး (တႆးသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ-တသႉ) ၼႆယဝ်ႉ

ပီပုတ်ႉထၸဝ်ႈဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းၸဝ်ႉလိူဝ်ပီတႆး 450 ပီသေတၢင်ႇဢၼ်တူၵ်းလိုၼ်းပီတႆးၵူႈဢၼ်။ ပီ ၶရိတ်ႉရေသျူႉတူၵ်းလိုၼ်းပီတႆး 94 ပီ။ ပီၶူင်ၸိုဝ်ႉတူၵ်းလိုၼ်း 150 ပီ။ ပီဢိတ်ႉသလမ်ႇ တူၵ်း လိုၼ်း 664 ပီ။ ပီၵေႃးၸႃႇ (ပီၸုလႃး) တူၵ်းလိုၼ်း 732 ပီ။

ပီၵေႃးၸႃႇꧦ ဢမ်ႇၼၼ် ꧦပီၸုလႃးꧦ ၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈꧦပီမၢၼ်ႈ။ တီႈတႄႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈပီမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ပီမိူင်း ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵူႈတီႈ ႁူမ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လူၺ်ႈၵၼ်မႃး ၸဵမ် ၵွၼ်ႇသေ သိုပ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ (ဢၼ်ပဵၼ်ပီၵေႃးၸႃႇသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ-ပီမိူင်း-ပီၵိုၵ်း မိူင်း )ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇလိၵ်ႈၶိုၼ်၊ လိၵ်ႈယူၼ်း- ၼၼ်ႉၵေႃႈႁွင်ႉဝႃႈလိၵ်ႈမိူင်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ သင်လႄႈ ပီမိူင်းၼႆႉဢေႇသေပိူၼ်ႈၼႆၸိုင် ၵွပ်ႈဝႃႈၶုၼ်မိူင်းၶဝ် ၵႆႉၵႆႉယႃႉလူႉထွၼ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶုၼ်လူင်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇယႃႉထွၼ်ပႅတ်ႈသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ

႑ႉ ၶုၼ်လူင်ဢၼ်ႇၸၼ ꧦၶိူဝ်းၶုၼ်သၵ်ႉၵ မိူင်းတေႇဝတႁ ယႃႉဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၵလိယုၵ သၵ်ႉၵရၢတ်ႈလႆႈ 6847 ၼၼ်ႉထွၼ်ပႅတ်ႈဝႆႉၵိုတ်း 2 ယဝ်ႉသိုပ်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃးၼႆႉ ႁွင်ႉမႁႃႇသၵ်ႉ ၵရၢတ်ႈ (ၼႆႉႁွင်ႉဝႃႈၵိင်းၶၢၼ်းၼဝၸၼ်ႇတ)။ ထိုင်မႃးပီမႁႃႇသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ 148ၼီႈ၊ ဝၼ်းဢင်း ၵၢၼ်း၊ လိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၽြႃးၵေႃးတမဢဝ်ပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။
႒ႉ ဝၢႆးသေၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးတမ ဢဝ်ပရိၼိၵ်ႉပၢၼ်ႇ ႁိုင်သၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၶုၼ်မိူင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇ ၶုၼ်လူင်ဢၸႃႇတသၢတ်ႈꧦ သမ်ႉယႃႉပီမႁႃႇသၵ်ႉၵရၢတ်ႈထႅင်ႈ။ တႄႇၼပ်ႉ (1) ၼႆမႃး။ ထိုင်မႃး 242 ၼၼ်ႉၶုၼ်လူင်ꧦသီရိရတ်ႉမိူင်းသရေႇၶဵတ်ႈတြုႇ(သရေခေတ္တရာ)ꧦလႆႈယႃႉထႅင်ႈသေတႃႉၽႂ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၸွမ်းလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈလူႉ။ (ၼႆႉႁွင်ႉဝႃႈၵိင်းၶၢၼ်းဢတ်ႉထဢေးၵၸယ)။
႓ႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပီပုတ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ပီပုတ်ႉထလႆႈ 624 ၶုၼ်လူင်သုမုၼ်ႇတရီႇ၊ မိူင်းသရေၶဵတ်ႉ တြုႇယႃႉပႅတ်ႈပီ ပသႉ(ပုတ်ႉထသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ) 622 ဝႆႉၵိုတ်း 2 တူဝ်သေၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃးထႅင်ႈ သေ ႁွင်ႉဝႃႈၵေႃးဝိၼ်ႇတသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ။ (ၼႆႉႁွင်ႉၵိင်းၶၢၼ်းတေႃးတေႃးရသ)။ တင်ႈလႆႈပီၵေႃးဝိၼ်ႇတ သေတႃႉ ပီပသႉ ၵေႃႈဢမ်ႇႁၢႆသိုပ်ႇတင်ႈမၼ်ႈမႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ။ မႁႃႇၵေႃးၸႃႇ သၵ်ႉၵ ရၢတ်ႈ ၵေႃႈႁွင်ႉယဝ်ႉ။
႔ႉ မိူဝ်ႈထိုင်မႃးပီၵေႃးဝိၼ်တသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ "562" ၼၼ်ႉၶုၼ်လူင်ပုပ်ႉပႃး ၸဝ်ႈရႁၢၼ်း (ပုပ္ပါး စောရဟန်း) မိူင်းပူၵမ်ႇ (ပုဂံပြည်) သမ်ႉယႃႉပႅတ်ႈ "560" ဝႆႉၵိုတ်း "2" တူဝ်ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃး။ (ၼႆႉႁွင်ႉၵိင်းၶၢၼ်းၶသပၼ်ႉၸ)။ ၶုၼ်လူင်ပုပ်ႉပၸေႃးရႁၢၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၶုၼ်ၶိူဝ်းပိဝ်ႇသေ ဢွၼ် တၢင်းယၢမ်ႈပဵၼ်သင်ႇၶရႃႇၸႃႇ ၸုမ်းရႁၢၼ်းရသေၼိၵၢႆ ဢႃႇရိယၶဝ် ဢၼ်ယူႇတီႈလွႆပုပ်ႉပႃးၼၼ်ႉ သေ ဝၢႆးမႃးလႆႈထႂၢၵ်ႈမႃးႁဵတ်းၶုၼ်မိူင်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႃႈ ꧦပီၵေႃးၸႃႇၼႆယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီဢၼ်ၶုၼ်လူင် ပုပ်ႉပႃးၸဝ်ႈရႁၢၼ်း ယႃႉလူႉ "560" သေဝႆႉၵိုတ်း "2" တူဝ်ယဝ်ႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပီၼႆႉပဵၼ်ယူႇ 1372 ၼီႈယဝ်ႉ။(ယွၼ်ႉဝႃႈတႆးႁဝ်းႁၢမ်ႉၼမ် မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းပီၵေႃးၸႃႇၼႆႉသေ ၵူဝ်သမ်ႉထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ပီမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၼႆလႄႈ ၸင်ႇသပ်းလႅင်းၼႄတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းမႃး ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ)။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈၶုၼ်လူင်ၶဝ်ယႃႉလူႉသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ

႑ႉ  ယွၼ်ႉဝႃႈၸွမ်းလူၺ်ႈၵိင်းၶၢၼ်းမၼ်းထိုင်မႃး (သွၼ်ႇၼပ်ႉတူၺ်းၸႃႇတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈႁူႉ ဝႃႈထိုင်ၵိင်းၶၢၼ်းဢမ်ႇၼၼ်မူတ်းဢႃယု) လႄႈ လႆႈယႃႉ၊

႒ႉ ၾိင်ႈၾႃႉမိူင်းၵူၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ မိူၼ်ဝႃႈၽူၼ်ဢေႇ၊ ၵတ်းမႆႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း။ မၢၵ်ႇဝၢၵ်ႈ တၢင်းၵိၼ်ၸၢင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီပုၼ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေလႆႈယႃႉ။

႓ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶႂ်ႈၼႄဢူၽုင်းဢႃႇၼႃႇၸၢၵ်ႈၶဝ်လႄႈလႆႈယႃႉ။

ဢိင်လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶုၼ်မိူင်းၶဝ်ၸဝ်ႈၸင်ႇသၢႆႇယႃႉထွၼ်ပႅတ်ႈ ပီသၵ်ႉၵရၢတ်ႈ ၵၼ် ယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၸိူဝ်းယႃႉလူႉ ပီသၵ်ႉၵရၢတ်ႈၼႆႉ ယႃႉလႄႈလူႉၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇလူႉၵေႃႈလီ၊ တိုၼ်းၼွၼ်း ၽေး (လူႉႁၢႆတၢႆ) ၼႂ်းပီၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ သွၼ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၶုၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ် ၸင်ႇဢဝ်ၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢႃႇၼႃႇၶုၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈလႅၵ်ႈသေ ယႃႉလူႉပီသၵ်ႉၵရၢတ်ႈမႃးၼႆႉ ယဝ်ႉ။ လီယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၶဝ်ၸဝ်ႈတႄႉတႄႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၾိင်ႈၾႃႉ(သၽႃႇဝ-ပွၵ်ႈလုတ်ႈ) လႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်ႇႁွပ်ႈၶွပ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၶၢဝ်းၽူၼ်၊ ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆသေ မိူဝ်ႈဢၼ်ပူၼ်ႉယဝ်ႉ ၶွပ်ႈၶိုၼ်းမိုဝ်ႉတၼ်းဝၼ်း မၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႇၽႃႇလူင်(လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ) ဢၼ်ၵူၼ်းၶူင်းၵၢင်ႁဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ ယူႇၼႆႉမၼ်းပၼ်ႇယူႇ ၼိူဝ်လၵ်းသၼ် (၀င်ရိုး) မၼ်းသေ သင်ဝႃႈမိူဝ်ႈမၼ်းပၼ်ႇလႆႈၼိုင်ႈႁွပ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႃးဝၼ်းၵူပ်းၶိုၼ်းလႄႈႁွင်ႉဝႃႈ "ၼိုင်ႈဝၼ်း"။ ၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ လိူဝ်သေမၼ်းပၼ်ႇယူႇၼိူဝ် လၵ်းသၼ်မၼ်းယဝ်ႉ မၼ်းသမ်ႉပၼ်ႇႁွပ်ႈယူႇၼႂ်းၶူင်းၵၢင် (စကြာဝါဠာ) ထႅင်ႈ။ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ် မၼ်း ပၼ်ႇႁွပ်ႈ "လုၵ်ႈၵၢင်ဝၼ်း" ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ "လုၵ်ႈလိူၼ်" ၵေႃႈသမ်ႉပၼ်ႇလဵပ်ႈ "လုၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ" ထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈလုၵ်ႈလိူၼ် ပၼ်ႇႁွပ်ႈၵမ်ႇၽႃႇႁွပ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ်ယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈၵၢင်ဝၼ်း၊ လိူၼ်၊ ၵမ်ႇၽႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၵွၼ်ႈၽႂ်ၵွၼ်ႈမၼ်းသေ ပၼ်ႇႁွပ်ႈလမ်းလူၺ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ တီႈၽႂ် တၼ်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ မၼ်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်လႅင်းလႅတ်ႇ (လႅင်းလုၵ်ႈဝၼ်း) လႄႈ လိူၼ် (ပုင်းပၢင်း) ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ လႅင်းလၢဝ်ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ "ၼၵ်ႉၶတ်ႈ" ၼၼ်ႉသေ လႅၵ်ႈၶၢႆႉပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ၵၢင်ဝၼ်း၊ ၵၢင်ၶိုၼ်း လႄႈလႆႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းလိူၼ်ယဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉပဵၼ်မႃးၶၢဝ်းမႆႈ၊ ၶၢဝ်းၽူၼ်၊ ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆဝႆႉယူႇ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈၶွပ်ႈထိုင်ၶိုၼ်းၼိုင်ႈႁွပ်ႈ၊ ၼိုင်ႈႁွပ်ႈၼၼ်ႉ တဵမ်ၼိုင်ႈပီလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးပီမႂ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

"လၢဝ်" ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼႆႉမီးဝႆႉၵဝ်ႈႁဵင်။ 

လိူၼ်သမ်ႉ လုၵ်ႉၼႃႈဝၼ်းတူၵ်းၶၢႆႉၸူး ၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆ တၢင်းမၼ်းယူႇ မၢၼ်ႇ မၢၼ်ႇ။ ပေႃးႁိုင် 24 ဝၼ်းပၢႆ 12 မူင်း 44 မဵတ်ႉ (မိနစ်) 9 သိၵ်ႈ (စက္ကန့်) ၼၼ်ႉ လိူၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇလႆႈၼိုင်ႈႁွပ်ႈလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ "ၼိုင်ႈလိူၼ်" ၼႆယဝ်ႉ။

"ၵမ်ႇၽႃႇ" ဢၼ်ပၼ်ႇယူႇၼိူဝ်လၵ်းသၼ်မၼ်းယူႇႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ႇႁွပ်ႈပႃးလုၵ်ႈၵၢင် ဝၼ်းယူႇလႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈလုၵ်ႈၵၢင်ဝၼ်း လႆႈၼိုင်ႈႁွပ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ "ၼိုင်ႈပီ" ၼႆယဝ်ႉ။

လၢဝ်သမ်ႉ ၶပ်ႉထႅဝ်ပၼ်ႇႁွပ်ႈၵမ်ႇၽႃႇထႅင်ႈ။ လၢဝ်ၵဝ်ႈႁဵင်ၼႆႉ ဢိင်လူၺ်ႈလႅင်းႁိူဝ်ႈၶဝ်သေ ၶိုၼ်း ၸႅၵ်ႇပဵၼ်ဝႆႉ 27 ၸုမ်းလႄႈၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃးၼၵ်ႈၶၢတ်ႈ 27။ လႅင်းလၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးလၵ်း မၢႆၾိင်ႈထုင်းပီမႂ်ႇ ၶိူဝ်းၽႂ်ၶိူဝ်းမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမၼ်းဝႆးသေ လႅတ်ႇ 4 မဵတ်ႉ (မိနစ်) (ပွင်ႇဝႃႈၼိုင်ႈၼႆႉ လၢဝ်ဢွၵ်ႇၸဝ်ႉသေ လႅတ်ႇ 4 မဵတ်ႉၵူႈဝၼ်း) လႄႈ ပေႃးႁိုင် 15 ဝၼ်းမႃးၸိုင် လၢဝ်ဢွၵ်ႇၸဝ်ႉသေ ဝၼ်းၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း။ ၼိုင်ႈလိူၼ်သမ်ႉ ဢွၵ်ႇၸဝ်ႉလိူဝ်သွင်ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၶူပ်ႇပီ (12လိူၼ်)သမ်ႉဢွၵ်ႇၸဝ်ႉလိူဝ်24ၸူဝ်ႈမူင်း။ သၢဝ်းသီႇၸူဝ်ႈမူင်းသမ်ႉပဵၼ် ဢၼ်ၵမ်ႇၽႃႇပၼ်ႇၼိူဝ်လၵ်းသၼ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ၼိုင်ႈႁွပ်ႈလႄႈ သွၼ်ႇပဵၼ်ဝၼ်းၵူပ်းၶိုၼ်းမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တင်းၵမ်ႇၽႃႇ၊ လႅတ်ႇလႄႈလၢဝ် ၶိုၼ်းမႃးတတ်းၵၼ် သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၼင်ႇတီႈပီၵၢႆ (တီႈၼိုင်ႈႁွပ်ႈ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ၼင်ႇၼႆၼႆႉ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ "ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ" ဢမ်ႇၼၼ် "လၵ်းၼီႈမၢႆပီ" ၼႆယဝ်ႉ (ပွင်ႇဝႃႈ ပီတေၶိုၼ်း တႄႇထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼႆယဝ်ႉ)။ ၼႂ်းလႅင်းလၢဝ် 27 ၸုမ်း (ၼၵ်ႉၶတ်ႈ27) ၼၼ်ႉ "လၢဝ်ၸၢင်ႉၼွႆႉ" (လၢဝ်ၸၢင်ႉ) ပဵၼ်လၢဝ်တႆး (ဢမ်ႇၼၼ်) လၢဝ်ပီမႂ်ႇတႆးလႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ် လၢဝ်လၵ်းၼီႈပီတႆး (လၢဝ် ၸၢင်ႉၼွႆႉ)၊ လုၵ်ႈလႅတ်ႇ (ၵၢင်ဝၼ်း) လႄႈ ၵမ်ႇၽႃႇမႃးတတ်းသိုဝ်ႈၵၼ် (ပဵၼ်ထႅဝ်လဵဝ်ၵၼ် သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈယူႇ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပၵ်းလၵ်းၼီႈပီမႂ်ႇတႆးသေ ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်ယၢမ်း ပီမႂ်ႇတႆးတႄႇၶိုၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ (ပီမႂ်ႇတႆးၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဢၼ်ၵမ်ႇၽႃႇ၊ လုၵ်ႈလႅတ်ႇလႄႈလၢဝ်ၸၢင်ႉၼွႆႉ မႅၼ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ပဵၼ်ထႅဝ်လဵဝ်ၵၼ်)။

လွင်ႈဢၼ်တႆးမီးပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁင်းၶေႃမႃးယူႇၼႆႉ လႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်ႈလီယဝ်ႉလႄႈ ပီမႂ်ႇ တႆးပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈ (ဝၼ်းၼိုင်ႈ) ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်လီယူႇ။ တွၼ်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပဵၼ်လႆႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈသေ ႁဵတ်းၵႂၢင်ႈ/ၵႅပ်ႈလႆႈယူႇ။ ပဵၼ်ၾိင်ႈ ၵဝ်ႇလွၼ်ႉၵႄႇတႆးဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်လူင်လိုမ်းဝႆႉလႄႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇႁၢႆတႄႉ တိုၼ်းၵိုင်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇတႄႉတႄႉ။ ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပွႆးယႂ်ႇ လၢမ်းလူင်လႆႈၵေႃႈ ၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၵမ်ႉဝႃႈလႆႈပွင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉတိုၼ်းၵိုင်ႇလီႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ၾိင်ႈၵေႃႇၸဵင်တႆး

(ၵ) ပႂ်ႉၸဵင်
(ၶ) ႁပ်ႉၸဵင် 
(င) ႁပ်ႉပီမႂ်ႇ
ဝၼ်းႁပ်ႉပီမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် 12 လပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႈပီသုတ်းသဵင်ႈလႄႈ ပဵၼ် ဝၼ်းပီတႆးသဵင်ႈ၊ ပဵၼ်ဝၼ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင် (ဢမ်ႇၼၼ် ) ဝၼ်းပႂ်ႉၸဵင်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းလိူၼ် 12 လပ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉၸဝ်ႉ၊ ၸွမ်းၼင်ႇၵိူဝ်းယမ်ၽႂ်မၼ်းသေ လူႇတၢၼ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈလီ။ သင်ဝႃႈၵိူဝ်းယမ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၸဝ်ႈၼႆၸိုင် လုၵ်ႉၸဝ်ႉတၢင်ႇသွမ်း၊ လူႇ တၢၼ်း၊ ယွၼ်းမုၼ်၊ ၶွပ်ႈၵုၼ်းၵႄးၸူးပီၵဝ်ႇလႆႈယူႇလီၵိၼ်လီ၊ မီးတၢင်းသိူဝ်းသႃႇ တေႃႇထိုင်လႆႈ ပူၼ်ႉမႃးပီၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ႁပ်ႉသိၼ်၊ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈတၢင်းလီ ၸူးၸဵမ်ၽီ လေႃး ၵူၼ်း တင်းသတ်းတဝႃႇတင်းသဵင်ႈ။ သင်ဝႃႈႁဵတ်းလႆႈပွႆးယႂ်ႇ လၢမ်းလူင်ၵေႃႈ လွင်ႈလူႇတၢၼ်း ၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း) ဢမ်ႇၼၼ်တီႈပၢင်ပွႆးဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ။ လွင်ႈလူႇတၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈပွတ်းၼႂ်။ ၵၢင်ဝၼ်းမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈတၢင်းၵိၼ် တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ် မိူဝ်ႈၶမ်ႈ။ တၢင်းၵိၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်တႆး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ ၶဝ်ႈသွႆး၊ ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ၊ ထူဝ်ႇၽူး၊ ၶဝ်ႈပူၵ်း၊ ၶဝ်ႈတူမ်ႈၵူၺ်ႈ၊ ၶဝ်ႈတူမ်ႈလႅမ်၊ ၶၢင်ႇပွင်း တႄႇၵႂုႇ ၵမ်ႉဝႃႈလႆႈ ပွင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၸူဝ်းႁဵတ်း။ ၵူဝ်လိုမ်းလၢႆးႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်တႆးလႄႈသင်၊ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇ တႆးလႄႈ ၵိုင်ႇလဵင်ႉတင်းတႆးလႄႈသင် ၸင်ႇဝႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်တႆးၼၼ်ႉ လီသေပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈႁဵတ်း ၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇသွၼ်ၽူႈဢွၼ်ႇႁဵတ်း။ ၵူၼ်းၵႄႇပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ သိုပ်ႇသွၼ်ဝႆႉပၼ်လုၵ်ႈ လၢၼ် ဢၼ်တေပုတ်ႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂုႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃႁဵတ်းတွင်းမၢႆဝႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၵိၼ် တႆး။ ၽွမ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈ ထႅမ်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈတႆး ဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈ "ႁဵတ်းႁိူၼ်းၸွႆႈၶႃး၊ ႁဵတ်းၼႃးၸွႆႈ သွမ်ႈ" ၼၼ်ႉလႄႈ တိုၼ်းလီသိုပ်ႇပၼ်ဝႆႉလုၵ်ႈလၢၼ်ယူႇတႄႉတႄႉ။ 

ပုၼ်ႈတႃႇထဝ်ႈၵႄႇၶဝ်သမ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁေႃးလိၵ်ႈ၊ ထွမ်ႇထမ်း မဵဝ်းဢၼ်မီးၶေႃႈသင်ႇသွၼ် ႁႂ်ႈ မေႃဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၾိင်ႈ၊ ထုင်း၊ လိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၶဝ်ၸိူဝ်း ႁဵတ်းတၢင်းၵိၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်မိူဝ်းလဵင်ႉလူၸႃႇၵၵူၼ်းထဝ်ႈ လူလိၵ်ႈ၊ ထွမ်ႇထမ်း။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈတေလႆႈၶႆႈၼႄပၼ်လွင်ႈၾိင်ႈ၊ ထုင်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇလွၼ်ႉ ႁဝ်း။ တေလႆႈမေႃသင်ႇသွၼ်ပၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းႁတ်းႁၢၼ်၊ ႁႃလၢႆးၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်။ တေလႆႈ မေႃၶႆႈ ၼႄပၼ်လွင်ႈပီမႂ်ႇတႆး၊ လွင်ႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး၊ လွင်ႈတႆးသမ်းလၢႆး၊ လွင်ႈသိူၵ်ႈၶိူဝ်းႁိူၼ်း တႄႇၵႂုႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတႆးလႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး။

လိူၼ်12လပ်းၼႆႉ ၵတ်းၸီႈ။ တေလႆႈပႂ်ႉပီမႂ်ႇ တေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ယဵပ်ႇၶဝ်ႈပီမႂ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇ ၾႆးဢွမ်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ သႂ်ႇမုၵ်ႉၾႆးယႂ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉဢွမ်ႇဢုၼ်ႇမူၼ်ႈ လူၺ်ႈၵၼ်လႆႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇၶဝ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵႃႈမူၼ်ႈပႂ်ႉႁပ်ႉၸဵင်။ 

ၶႉ ပၢႆႈၸဵင် (ၶ) ဝႆႈၸဵင် ၸူမ်းသိူဝ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ

လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး။ ပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ၊ လိူၼ်မႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈ ႁႂ်ႈမီး ၵၢမ်ႇမႂ်ႇမုၼ်မႂ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီ၊ ၵူသူလ်ႇမႂ်ႇ။ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ ၼမ်ႉမႂ်ႇ။ (ပဵၼ်လႆႈၶဝ်ႈၽၵ်းၵေႃႈလီ၊ ၶဝ်ႈပူၵ်း၊ ၶဝ်ႈယႃႇၵူႉၵေႃႈလီ)။ ဢွၼ်ၵၼ်လူႇတၢၼ်း တီႈသြုႇၸဝ်ႈၶဝ် ၸဝ်ႈ။ သြုႇၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈမေႃၶႆႈၼေ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီပီမႂ်ႇတႆး။ တေလႆႈၶႆႈၸၢင်ႈပၼ် လွင်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸႂ်မေႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ လဵင်ႉလူပႃးပီႈၼွင်ႉမႃးပွႆး (ၼႆႉႁွင်ႉ ဝႃႈၵိၼ်ၸဵင်)

သင်ဝႃႈပဵၼ်လႆႈပၢင်ပွႆးၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်းမၢႆၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸိူဝ်းမီးပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းႁၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄ။ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်တေပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလီတႆးၵႂုႇမိူဝ်းၼႃႈ။ ၵၢၼ်ဝၼ်း (ဝၼ်းပီမႂ်ႇ) ၼၼ်ႉႁဵတ်းပၼ်ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်။ လွင်ႈၶႄႉ ၶဵင်ႇၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ်။ ႁႂ်ႈမေႃႁၵ်ႉသႃသိမ်းပႅင်းၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈထုင်း၊ ႁႂ်ႈမေႃတွင်းၵိုမ်းဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ၊

႑ႉ လိၵ်ႈလၢႆး (တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်၊ လူလိၵ်ႈၶႄႉၵၼ်၊ ႁဵတ်းၵႂၢမ်းၶႄႉၵၼ်၊ လူဝွၵ်းၶႄႉၵၼ် တႄႇ ၵႂုႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပႆပေႇ)။
႒ႉ ၾိင်ႈ (ၵၢၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း။ တေႃး၊ သၢၼ်၊ ႁဵတ်းမေႃႈ၊ ဢုမ်၊ ဢႅင်ႇ၊ ၸေႈ တႄႇၵႂုႇ ႁႂ်ႈပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶူဝ်းၶွင်တႆး)။
႓ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ (ၶဝ်ႈၽၵ်း၊ တၢင်းၵိၼ်၊ ၶဝ်ႈမုၼ်း၊ ၶဝ်ႈတေႃႇ၊ ၶဝ်ႈတႅၼ် တႄႇၵႂုႇ တၢင်းၵိၼ် တႆးၵူႈယိူင်ႈ)။
႔ႉ လွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈၵႃႈဝႅၼ် (လၢႆးမိုဝ်း၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးလႅဝ်း၊ လၢႆးသႅၼ်ႉ၊ ၼူၵ်ႉ၊ တူဝ်း၊ လွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈ၊ တွင်ႈလႅတ်း၊ ပီႇ၊ ပၢႆႇပႄး၊ တိုင်ႈတွင် တႄႇၵႂုႇၵူႈယိူင်ႈယိူင်ႈ)
႕ႉ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ (ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆတႆးၵူႈပိူင်ပိူင်)
႖ႉ လွင်ႈလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း (လႅၼ်ႈ၊ တိုတ်ႉ၊ ပိတ်ႉ၊ ၵျွၵ်း တႄႇၵႂုႇ)။
ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၶႄႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵၼ်သေမဝ်ႇၵႃး ပွင်ႇဝႃႈပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉ ၵွၵ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇလွၼ်ႉတႆး ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵိုင်ႇ လီသိမ်းပႅင်းပုတ်ႈပူတ်းသူင်ႇပၼ်ႇ ပၼ်ၶိူဝ်းတႆးမိူဝ်းၼႃႈတႄႉတႄႉ။ လွင်ႈလႆႈၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "လဵၼ်ႈၸဵင်" ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသွင်ဝၼ်းၵေႃႈ ဝၼ်းပီ မႂ်ႇၼႆႉ ပၼ်သူးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၽၢႆႇၶႄႉၶဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သေပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆးသုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်း။

ငႉ လဵၼ်ႈၸဵင် (ၶ) မူၼ်ႈၸဵင် သူင်ႇသိူဝ်းပီမႂ်ႇ

သင်ဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသၢမ်ဝၼ်းၸိုင် (သင်ဝႃႈလႆႈပွင်ပဵၼ်လႄႈ) ၶႂ်းႁဵတ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ပီမႂ်ႇ သွင်ဝၼ်း (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇသွင်ၶမ်ႈ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၸူမ်းသိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး။ ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပၼ်သူး ၽူႈလႆႈသူးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ (ဢမ်ႇပၼ်ဝၼ်းပီမႂ်ႇသေပၼ်ဝၼ်းၼႆႉ)။ ႁူမ်ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်း၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ၵႃႈဝႅၼ်။ လဵင်ႉလူသေ ပဵၼ်ဝၼ်းႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်ပီမႂ်ႇၼႆႉၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ပီသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလီသိူဝ်းသႃႇ၊ ၵတ်းယဵၼ်၊ လွတ်ႈၶဵၼ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈသၢင်ႉသုင်ၼႆ ယူႇယဝ်ႉ။ 

[တီႈဢိင် ။ လုင်းၶုၼ်မႁႃႇ မိူင်းယႆ ၊ ပႃႈၶိူဝ်းသႅၼ် တူၼ်ႈတီး လႄႈ ၸွႆႇၸူင်ႇၵျၢမ်း]

သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလူတ်ႇဢဝ်သိမ်းဝႆႉၼႆၸိုင် Download here
ဢဝ်မႃးတီႈ ။ http://taifreedom.com/

No comments:

Post a Comment