Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Monday, November 7, 2011

ၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းလင်းၵႃး

ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈꧦပေႃးမီးတၢင်းၵိၼ်ဝၢၼ်ႁွမ်လီၶႅမ်ႉမီးဢရသႃႇ
ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်မီးလွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ် တၢင်းႁူႉဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼႆလီငိၼ်းၶုၵ်း
ၸႂ်လႆႈထိုင်တႆးၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉꧦၼႆၶႃႈလႄႈမိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ
မီးၶွင်လီလီသေၸင်ႇလႆႈၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၶႆႈၸႂ်ထိုင်သေမႃးလဝ်ႈလၢတ်ႈၼေလွင်ႈၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ (မိူင်းလင်းၵႃး) ၼႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇၸမ်တူဝ်ၶူဝ်ႁၼ်ၼႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈသင်ၵေႃႈဢုပ်ႇလႆႈၶႆႈထိုင်လွင်ႈ
ၼၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉလႆႈယူႇသေတႃႉ၊ ပေႃးဝႃႈထိုင်ပၢၼ်ၽဝတူၵ်းမိူင်းၵႆၸမ်ၸႂ်ၵႆတူဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင်၊
တႃႇတေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼေထိုင်ၵၼ်ၵေႃႈ တေႃႈယၢပ်ႇယဵၼ်းတေႉတေႉ တၢင်းၼိုင်ႈတၢင်းလဵဝ်ဢၼ်
တေယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈသေႁဵတ်းၶဵဝ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈလဝ်ႈၼေၵၼ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ၊
ꧦလိူဝ်သေတႅမ်ႈလိၵ်ႈယဝ်ႉꧦတိုၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းလႂ်ၼႆပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈမႃး
တႅမ်ႈလိၵ်ႈပိတ်းပွတ်းဢိတ်းဢွတ်းမႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၼေၶိုၼ်းလွင်ႈပွႆးၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်း
သိုၼ်းၼၼ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈတႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁူႉလႆႈႁၼ်ၵၼ်ယူႇဢေႃႈ။

ၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းမိူင်းလင်းၵႃး တီႈပွင်ႇၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းတႄႉတေႁူႉၵၼ်လီယူႇၼႆလႄႈ
ဢမ်ႇလၢတ်ႈၼေၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၵထိၼ်သၢင်ႇၵၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်းၿုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၼႆ
ၸဵမ်မိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းသီရိလင်းၵႃး မိူင်းၿုတ်ႉထၽႃႇသႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်း
ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မီးၼၼ်ႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၾိင်ႈထုင်းၵထိၼ်ႇ
သၢင်ႇၵၢၼ်းတီႈမိူင်းလင်းၵႃးၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်လၢႆးၼိုင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းထႆး၊မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈထူပ်းႁၼ်မႃးၼၼ်ႉလႄႈၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈမႃးလဝ်ႈၼေၶႃႈဢေႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ(23.10.2011)ပဵၼ်ပွႆးၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းတီႈဝတ်ႉပေႃးထိရႃႇၸႃႇ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ2
ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆႉၼႆလႄႈမိူဝ်ႈၼႃႈပႆႇထိုင်ဝၼ်းၼႆႉတၵႃႇၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတီႈယူႇ
တၼ်းသဝ်းဝႆႉမိူၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ(22.10.2011)တၢမ်းၶမ်ႈႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၢင်း
ၸဝ်ႈသြုႇၼင်ႈဝတ်ႉသေတင်းႁဝ်းၶႃႈသင်ႇၶတႆးသၢမ်ၸဝ်ႈလႆႈၵႂုႇတီႈႁိူၼ်းတၵႃႇဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈ
တႃႇၼၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်သိၼ်ႁႃႈယဝ်ႉ၊ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈသြုႇလူင်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁေႃးတြုးပၼ်လွင်ႈလႆႈလူႇသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းပၼ်တၵႃႇၶဝ်
တေႃႇပေႃးထိုင်ၸဵတ်းမိူင်းၵၢင်ၶမ်ႈယူႇယဝ်ႉ၊ (ၵူၺ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းတႄႉၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇလူႇ)
ပေႃးယဝ်ႉၶဝ်တေဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇဢၼ်တမ်းဝႆႉတီႈၽၢႆႇၼႃႈၶဵင်ႈၽြႃးၶဝ်ၼၼ်ႉဢဝ်ၽႅၼ်ႇၶၢဝ်ꧦတၢင်ႇႁူဝ်သေ သမ်ႉဢဝ်ပၢၼ်ႉသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇၼၼ်ႉတၢင်ႇၼိူဝ်ႁူဝ်ထႅင်ႈ၊
ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉပႂ်ႉၵင်ႈၸွင်ႈၶမ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇပၢင်းႁူၼ်ႁၢင်ႈၿုတ်ႉထၸဝ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၵေႃႈတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်ႈႁႆႇတိုင်ႈၸဵမ်ၵူၼ်းၵႃႈ
ၸဵမ်ပရိသၢတ်ႈပေႃးဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉဝႆႉပဵၼ်သိူင်းꧦယၢဝ်းၵႂုႇၸွမ်းၵိဝ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပၢင်းဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇၼၼ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမႃးၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းဢၼ်
ပႂ်ႉဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဢဝ်ငိုၼ်းဝၢင်းလူႇသႂ်ႇၼႂ်းပၢၼ်ႉသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈသမ်ႉဢဝ်မိုဝ်းၶဝ်သွင်ၶွၼ်ၵႂုႇတိူဝ်ႉသၢင်ႇၵၢၼ်း
ၵထိၼ်ႇၼၼ်ႉသေဝႆႈသႃႁွင်ႉဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ ꧦသႃႇထု သုထု သုထုꧦ ၼႆသၢမ်ၵမ်းႁႅင်းႁႅင်းယဝ်ႉ။

ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶၵေႃႈလႆႈပႆၸွမ်းလင်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇတၢင်ႇႁူဝ်ၼၼ်ႉပၼ်ႇ
လဵပ်ႈၼႂ်းၵိဝ်ႇဝဵင်းၼႂ်းၼၼ်ႉတေႃႇပေႃးထိုင်(႑႑)သိပ်းဢဵတ်းမွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ၊တၢင်းၼႃႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်သၢင်ႇၵၢၼ်းတၢင်ႇႁူဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းၵႃႈၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ
ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈၵႃႈတဵၼ်ႈတဵၼ်ႈဝႅၼ်ဝႅၼ်ပေႃးတဵမ်ပဵၼ်ထႅဝ်တၢင်းယၢဝ်းလူင်ၵႂုႇၶႃႈယဝ်ႉ၊
ၵူၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈပေႃးတဵမ်ၶၢင်ႈတၢင်းလူင်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်းၼႆသေႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈလႆႈပႆၸွမ်းၶဝ်တေႃႇပေႃးၶိုၼ်းမႃးထိုင်တီႈဝတ်ႉႁဝ်းၶႃႈယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

မႃးထိုင်ဝတ်ႉယဝ်ႉယူဝ်ဝႃႈတေလႆႈလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလီလီယဝ်ႉၼႆ သမ်ႉလႆႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်တႃႇဝၢၼ်းပရိတ်ႈ
တီႈၶဵင်ႇဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉၼႆႉထႅင်ႈသေလႆႈပၼ်ႇပုတ်ၵၼ်လွတ်ႈပရိတ်ႈ
တၢင်းၶိုၼ်းတေႃႇပေႃးထိုင်ၵၢင်ၼႂ် (5)ႁႃႈမူင်းယဝ်ႉ၊တၵႃႇၶဝ်တႄႉၸိူဝ်းပဵၼ်
မၢဝ်ႇမၢဝ်ႇသၢဝ်သၢဝ်ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႃႈၵႃႈဝႅၼ်ဝႅၼ်ထႅင်ႈတီႈဝတ်ႉသေ
 ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁၢင်းၽႂ်ႁၢင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူဝ်းလႄႈၼင်ႈသေပႂ်ႉ
ထွမ်ႇၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ်လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈယူႇတင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးၵူၼ်းၶၢဝ်ႉလႄႈၵူၼ်းထဝ်ႈ/ၵႄႇ
ၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ၶမ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈလွတ်ႈႁေႃးပထၢၼ်းတီႈ
မိူင်းတႆးႁဝ်းတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ တီႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉတီႈတၢင်းၼႃႈႁဝ်းႁေႃးပထၢၼ်းၼၼ်ႉ
ပေႃးၶိုၼ်းလိုၵ်းၵႂုႇၼႆ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းထွမ်ႇသေတႃႉ တီႈၼႆႈတႄႉၶဝ်ပႂ်ႉထွမ်ႇတေႃႇမိူင်းလႅင်း
ၶႃႈယဝ်ႉ၊ သမ်ႉထႅင်ႈၶဝ်ပႂ်ႉထွမ်ႇ လူၺ်ႈၸႂ်သတ်ႉထႃႇ၊ ၶဝ်ပႂ်ႉထွမ်ႇလူၺ်ႇၸႂ်ၸတေၼႃႇလႄႈ ၶဝ်ပႂ်ႉထွမ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၼပ်ႉထိုဝ်ထမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မႃးၵေႃႈယွၼ်း
ဢဝ်မႆလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ၸႅၵ်ႇၼၼ်ႉသေၸင်ႇပွၵ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ။
မႆဝၢၼ်းပရိတ်ႇၼႆႉၶဝ်ယုမ်ႇယမ်တေႉတေႉသေ ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈတႆးၵေႃးႁဝ်းမႃး
ဢႅဝ်ႇလႄႇထိုင်မိူင်းလင်းၵႃး(မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ)ၼႆ ယႃႇလိုမ်းဢဝ်မႃးပႃးမႆလွတ်ႈဝၢၼ်းပရိတ်ႈသေ
ၵမ်းၶႃႈ၊ မၼ်းပဵၼ်ၶွင်ၽၢၵ်ႇဢၼ်လီပုၼ်ႈတႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈတွၼ်ႈပၼ်တီႈ
တၵႃႇပိူင်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼပေီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈတႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈတႄႉမီႈထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ၊ၵူၺ်းပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉတေၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉတီႈၼႆႈသေ ပွၵ်ႈၼႃႈၶႃႇလိုၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်းသိုပ်ႇ
တႅမ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႈလွင်ႈပၼ်ၼႆသေ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းသူးထိုင်ပၼ် ႁႂ်ႈဢၼ်တူဝ်ၸႂ်သွင်ၶမ်း
ယူတ်းယမ်းၸိုၼ်ႈသႃႇ ၼင်ႇဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈတႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်မုင်ႈမွင်းယိူင်းမၢႆ
မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁွတ်ႈၸဵဝ်းထိုင်ႈတီႈဝႆးဝႆးသေၵမ်းၶႃႈ။

                                                  ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈယႂ်ႇၼမ်သေ
ဝူင်းလိူၼ်(ၼမ်ႉလၼ်ႈ)

No comments:

Post a Comment