Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, October 28, 2011

ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵေႃႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ

ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃဝိထယႃးလႆးႁဝ်းၶႃႈမႃးၼေၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁၼ်ဢၼ်
ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂုႇၼႆဢေႃႈ။ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝၼ်းပိုတ်ႇႁဵၼ်း

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ(ၼမ်ႉလူၵ်ႈ၊ၼမ်ႉၼွင်း)သေလႄႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်
ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉꧦ၊ၵႂုႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႃႈလီလႆႈ၊မၢင်ပွၵ်ႈၵႂုႇၵႂုႇႁူဝ်ပေႃးၶႆႈၵေႃႈဢမ်ႇသူႈ
တေႃးတေႃႈထိုင်၊ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းၵႂုႇတၢင်းႁိုင်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းလႆႈၸႂ်ႉၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေတႃႉ၊

တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈvisa.
ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈမွၵ်ႈထိုင်လွင်ႈဢဝ်ဝီႇၸႃႇၵွၼ်ႇဢေႃႈ။

Tuesday, October 25, 2011

ၵႂၢမ်းပၼ်ၽွၼ်းလင်ႇၵႃႇ သပ်ပိတိယေႃ

သၿ်ၿီတိယေႃ-ၵႃႈပဵၼ်ၽေးလၢၼ်ႇဢၼ်ႇတရေႇ ၸဵပ်းသေႇၵူၼ်ႉမူၺ်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ၼႃႇတင်းလၢႆ။
ဝိဝၸ်ၸၼ်တု-ၸဵမ်တီႈၼႂ်းတူဝ်ၼွၵ်ႈတူဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢင်းၼွၵ်ႈဝၢင်း သၢင်းလၢင်း
ပၢင်ႇယူတ်းႁၢႆသဵင်ႈသဵင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ။ သေႃၵေႃ-လွင်ႈလႆႈ ၶီၸႂ်ၼႅင်ၸႂ်ၼႂ်းၶေႃး သၽေႃးမႆႈသေႃးၵႃႉ
မႃးၵၢႆတဝ်ႈသူႇ။ ရေႃၷေႃ-ၸဵမ်တီႈယေႃးၵႃႇ ဢၼႃႇၵဝ်ႈသိပ်းပၢႆႁူၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉထုၵ်ႇႁၢင်ႈ
ထင်ယူႇတူဝ်ၶိင်း၊ ဝိၼသ်သတု-ႁႂ်ႈမၼ်းယူတ်းသဵင်ႈႁၢႆပၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼမ်ႉယွတ်ႇလွတ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ
မႂ်မူဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်ၶေႃး မၼေႃးပျေႃႇသိူဝ်းၼူဝ်ၵူႈမိူဝ်ႈ၊ ဢၼ်တရႃယု-ၵႃႈပဵၼ်ၽေးလၢၼ်ႇ
ရၢၼ်ႇသူႇၵူႈလွင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇႁွၵ်ႇလၢပ်ႇ ယိုဝ်းတၢပ်ႇပေႃႉတႅၼ်ႇၼၢၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈဢၼ်ရေႇတင်းလူင်၊
တေတုမ်ႁုၵမ်-ၵႃႈတီႈတူဝ်ၶိင်း ယိင်းၸၢႆးၶိင်းၼၢႆးတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၽႅဝ်မႃး မူးၸႃးလူႇ
တၢၼ်းပူင်တီႈၼႆႈ။ မႃ ၽဝၼ်တု-ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်သေၵမ်း ယၢမ်းၼွၼ်းယၢမ်းၵိၼ် ယၢမ်းဢၼ်
ပႆတိၼ်တမ်းဝၢင်း သၢင်းလၢင်းၸိုၼ်ႈႁူဝ်းႁူင်သႃႇယႃႇ၊ သုၶီ-ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလူၺ်ႈၵႃႇယသုၶ ၸိတ်ႉတ
သုၶမ်ႇ သွင်သမ်ႇပေႉၸုမ်ႇထူၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇၸႂ်ၶေႃး၊ ၻီၶႃယုၵေႃ᧤ဝ-ႁႂ်ႈဢၼ်ဢႃႇယုထူၼ်ႈပၢၵ်ႇ 
သၢၵ်ႈၵႄႇထဝ်ႈယၢဝ်းၵႂုႇသုတ်းပၢၼ်၊ငၢႆးမိူၼ်ၶုၼ်လူင် ၸၵျဝတေးတၢင်းၼေးၽၢတ်ႇၵၢင်းယၢၼ်ၵူဝ်ႇႁၢင်ႈ၊ ပၢၼ်သၢၵ်ႈတၢၼ်းၼပ်ႉၶၢၼ်းဢၢၼ်ႇၼမ်ၵႂၢင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ ------ၼင်ႇၵႃႈၵႂၢမ်းယမ် တၢင်းၼမ်မျုးပွင်း
သူးတွင်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၢၼ် ဝၢၼ်းဝႆႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢလူဝ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိၵ်ႉသ၊ၼ်ႇတယွႆႇဢၢင်ႈ
လၢႆၽဝ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈၸေးၵူႈၽႂ်မၼ်း သိူဝ်းမူၼ်ႈၸႂ်ၵူႈၼႂ်ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းလူၺ်ႈတႃႉ---မုၼ်ယႂ်ႇမုၼ်ၼေႃး။

ဢဝ်မႃးၼႂ်းပပ်ႉပၼ်ၽွၼ်းၸဝ်ႈသုၶမ်းမၢႆ(႒)

ဝၼ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉမႂ်ႇၸွမ်းၼင်ပီလိူၼ်ဝၼ်းၶမ်းသိုပ်ႇယမ်းပူၼ်ႉမႃးလႄႈထိုင်မႃးထႅင်ႈပီၼႆႉၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇထုင်းသင်ၶတႆး
ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသႃလႄႈသင်၊လိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်လႄႈသင်၊ မူႇၸုမ်းသင်ၶတႆး
ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးသြုႇၸဝ်ႈလူင်ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃႇထုပရႃႇတိတ်ႇၼိုင်ႈပီလႂ်သွင်ပွၵ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢင်ပွႆးႁႆႇတိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ

မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉမီးၸႂ်ႁူမ်ၸူမ်းသုထုဢၼုမေႃးထၼႃႇၸွမ်းတေႉတေႉၶႃႈယဝ်ႉ။
ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈပေႃးတၢင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇၼႆယႃႇဝူၼ်ႉၵႂင်ၸႂ်သင်ၵၢၼ်ဢၼ်
သူၸဝ်ႈႁဵတ်းယူႇၸွႆႈယူႇၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်လီမီးၽွၼ်းမီးလွၼ်ႉမၼ်းတေႉꧦ
ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉၼႆႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်တူဝ်လႄႈတၢင်းၸႂ်တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ယူႇဢေႃႈ။

Sunday, October 16, 2011

ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆး

ပီ 2011 ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီၼမ်ႉယႂ်ႇႁႅင်းလူင်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းလႂ်တီႈလႂ်ၵေႃႈတေလႆႈ
ႁၼ်မႅၼ်ႈၶၢဝ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၼမ်ႉလူၵ်ႈယူႇၶိူဝ်းꧦယႂ်းꧦယူႇ၊ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢုရေႃးပ
ယူးရူပ်ႇၶဝ်၊ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂုႇလၢႆလၢႆ
မိူင်းလၢႆလၢႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ
ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈပီထႆး2538ဢမ်ႇၼၼ်ပီ
သၵ်ႉၶရဵတ်ႉ1995ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈယႂ်ႇႁႅင်းမိူၼ်ပီ2011ၼႆႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵဵဝ်ႈၵပ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂုႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ
ၼႂ်းTVထီးဝီးလႄႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၵဵဝ်ႈၵပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂုႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16.10.2011 ၼႆႉ
ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉၵူၺ်းပေႃးမီးၵႂုႇ(297)သေၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂုႇ
သေဢမ်ႇပႆႇလႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ(2)ၵေႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ၸေႈတွၼ်ႈလၢႆၸေႈတွၼ်ႈၼႂ်း
မိူင်းထႆးဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းမီးၵႂုႇ(61)ၸေႈတွၼ်ႈသေ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢႆၸေႈဝဵင်ႈ
ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၵႂုႈ(612)ၸေႈဝဵင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ဢိၵ်ႇတၢင်းလင်ႁိူၼ်းတၢင်းမူတ်းဢၼ်
လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃးမီးယူႇ(2,694,482)သေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈလႄႈၸေႈဝဵင်းၸိူဝ်း
ဢၼ်လႆႈထူပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းမီးယူႇ(8,593,085)ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်မႁုဝိထယႃးလႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶတႆးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း
ယူႇၼႆႉၵေႃႈလႆႈတၢင်းထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈတၵႃႇၸိူဝ်းၸမ်ၸမ်ၵႆၵႆ
မီးၼမ်ႉၸႂ်မႃးၸွႆႈမႃးထႅမ်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလူင်ၼႆႉယူႇသေတ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽေးလူင်
သၽႃႇဝဢၼ်ႁေႉၵင်ႈယၢပ်ႇၼႃႇလႄႈ ၵႃႈလႆႈယုမ်ႉၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉတႃႇသေတူၺ်းဢဝ်မၼ်းထူမ်ႈၵႂုႇၵူၺ်း
ၶႃႈယဝ်ႉ။ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႂ်းပီ2011လူင်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဢၼ်လီႁၵ်ႉလႄႈလႆႈႁၼ်လီ
ၸူမ်းၸွမ်းယွင်ႈယေႃးၼႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်̒ၼမ်ႉၸႂ်ထႆး̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ်မီးတၢင်း
ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၽဢဝေ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိူတ်ႇၵၼ်သေၼေၼမ်ႉၸႂ်သုမၵ်ႉၵီႇၽွမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂုႇၼႆႉ
ပဵၼ်ဢၼ်လီယွင်ႈယေႃးလႄႈပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေုး ယိူင်ႈၸွမ်းဢဝ်တေႉတေႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

Sunday, October 9, 2011

ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇပွႆးမႁႃႇတုၵ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းပုတ်ႉႁဝ်းသေပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ(11/11/2011)ဢၼ်ပဵၼ်မူႇၸုမ်းပေႃႈဢွၵ်ႇ
လူင်ၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး(ပၢင်းၵပီႇ)ႁဝ်းၶဝ်တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇသထႃးတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသေတေႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးမႁုတုၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(passport)သေၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ (11.11.2011)ဝၼ်းသုၵ်း၊လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ(႑)ၶမ်ႈၼႆပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇတၵႃႇ သထႃးဢၼ်တေႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၼၼ်ႉတေမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၸူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႇ(ၸူၵ်းမႄး)ၵႃႈတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ၊
သုထုပရႃႇတိတ်ႇ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(08:00)မူင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၵေႃႉလႂ်ထိူၵ်ႈၸဝ်ႈလႂ် ၸူၵ်းလႆႈၸဝ်ႈတူၼ်လႂ်ၵေႃးၶဝ်တေပၢင်းမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်းသေတေၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်းၵႂုႇၼႆဢေုႈ။
ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈလႄႈဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ်ပွႆးမႁုတုၵ်ႉၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်
တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႆၶႃႈဢေုႈ။ ၸဝ်ႈလႂ်တူၼ်လႂ်တေပဵၼ်ၵႂုႇၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈ
ႁဝ်းၶဝ်မႃးဝႆးဝႆးသေသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ထိုင်ၸိူဝ်းၸဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႆႈလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။
ဢွင်ႈတီႈပၼ်သဵၼ်မၢႆၸိူဝ်ႈ

1. ၸဝ်ႈထမ်မိၵ = 087-578-9146
2. ၸဝ်ႈၵုမႃႇရ = 089-689-3991
3. ၸဝ်ႈဢိၼ်ၻေႃ=080-594-6741

ၶၢဝ်းယၢမ်း
တေႇဝၼ်းထိ 09.10.2011
မူတ်းဝၼ်းထိ 15.10.2011