Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Friday, March 18, 2011

တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ

လူဝ်ႇမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်
႑ႉၵွပ်ႈဢမ်ႇႁဵတ်းလႄႈဢမ်ႇပဵၼ်
႒ႉၵွပ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်လႄႈဢမ်ႇႁဵတ်း
႓ႉၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇဝၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၽွၼ်းလီလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းတိုၼ်းတေ လႆႈၸွမ်းၼင်ႇမၼ်းႁဵတ်းဝႆႉယူႇၵူၺ်း။႔ႉၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ၼၼ်ႉတႄႉၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းၵေႃႈတေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈ
သင်ယဝ်ႉ။
မၢႆတွင်း-- ၵူၼ်းၼႂ်းလေႃႉၵလူင်ၼႆႉၵူၼ်းၵေႃႉဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတိုၼ်းတေဢမ်ႇမီး ပေႃးမၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵေႃႈၵၢၼ်ၸႃႉၼၼ်ႉမၼ်းတေဝူၼ်ႉၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼႆယႃႇလိုမ်းတႃႉ။

1 comment:

 1. ꨅဝ္ꨳꨟဝ္ꨳꨁဳꨳ
  ꨁဳꨳေပးယြꨓ္းထꨤမ္ꨬလꨳcommentꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁဳꨳ
  လြင္ꨳꨓꨯꨵꨅဝ္ꨳꨟဝ္းသပ္းလꨰင္းꨬꨓလြင္ꨳတꨤင္းꨁုိꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨟဳꨵ/ꨅိꨬꨓသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨁဳꨳꨟဳꨵ
  ꨁဳꨳꨬပးဝဳꨳပꨟူꨵသုတꨡꨓ္ꨓꨯꨵမꨓ္းမူိꨓ္ꨡမ္ꨲꨀပ္းꨀꨤꨯꨲꨟူဝ္ေꨁဳꨳမꨓ္းꨁဳꨳေꨓဳ
  ꨁ္ꨮꨳတူꨀ္းယြꨓ္းꨅဝ္ꨳꨟဝ္းpost ပꨓ္လြင္ꨳပꨟူꨵသုတꨓမ္꨽ေသ ယြꨓ္းꨟ္ꨮꨳꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္း မꨓ္းလုိꨀ္ꨵလမ္ꨲမီးတီꨳပြင္ꨲꨅုင္ꨅ္ꨮꨀူꨓ္းတင္းꨓမ္ꨓꨯꨁဳꨳေꨡဳꨳ။

  ReplyDelete