Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Thursday, December 15, 2011

ၶၢဝ်းတၢင်းၼင်ႈတြႃးသိပ်းဝၼ်း

ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႃႈၵၢၼ်လူင်သၢမ်ပိူင်မိူၼ်ၼင်ႇပရိယတ်ႈတိ၊ ပတိပတ်ႈတိ၊ ပရိဝေထ တေတဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ် ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈ (ပရိယတ်ႈ) ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈလႆႈၸတ်း ပၢင်ၼင်ႈတြႃး (ပတိပတ်ႈ) တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈဢွၵ်ႇပတိပတ် (ၼင်ႈတြႃး) ၼႂ်း ထိူၼ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်း ၵူႈပီပီၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉၵေႃႈပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 18 /12/ (ၼင်ႈတြႃး) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပီၼႆႉယွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃ ၼမ်ႉထူမ်ႈသေ

Tuesday, December 13, 2011

ဝၢႆးၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ပိူတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း

ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈမိူင်းထႆး တွၼ်ႈၵၢင်သေ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈၸၼ်ႉၸွမ် လႆႈလူႉထုၵ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢေႃႈ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈပိူတ်ႇ ႁဵၼ်းၶိုၼ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸူးလႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆၵေႃႈ လႆႈတေႇပိူတ်ႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ ႑႓/ ႑႒ / ႒႐႑႑ ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူလႃးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်လိူၼ်ပၢႆသေ

Sunday, December 11, 2011

ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တေႃးၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸွမ်မိူင်းဝၼ်ၼသီရိ (သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ  ႘/႑႒/ ႒႐႑႑ ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵၼ်တေႃးႁူပ်ႉထူပ်း
ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸွမ်မိူင်းဝၼ်ၼသီရိ(သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး )ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်း
မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ၶ ၸေႈတွၼ်ႈမိူင်းသိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဢၼ်လႆႈမႃးႁပ်ႉၸုမ်ႈ

Saturday, December 10, 2011

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီလူင် တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး


မႂ်သုင်ပီမႂ်ႇထိုင်  ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈလႄႈ
ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈသေၵမ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပီမႂ်ႇ ထိုင်မႃးထူပ်းၺႃးၶၢဝ်ႇလီသေ တေမႃးမွၵ်ႇလဝ်ႈထိုင် ၼႆတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈၶူးတွၵ်ႉတိူဝ်ႉ Dr.သႃရီး(ၸဝ်ႈတႆး)

Sunday, December 4, 2011

ႁူမ်ၸူမ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2106

ပေႃးလၢတ်ႈဝႃႈပီမႂ်ႇတႆးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉတေ
ႁူႉထိုင်ပွင်ႇၸႂ်မၵ်းမၼ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းယိုင်ႈယႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ
တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၸုမ်းပီႈၼွင်ႉ တႆးတူၵ်းယူႇမိူင်းၵႆ လႆထိုင်မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ၊ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေႃႈႁူႉႁၼ်ပွင်ႇၸႂ်ဢမ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တၢင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈယူႇၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၼၼ်ၶႃႈလႄႈ ဝၼ်းႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇ တႆး ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉမႃးသေယဝ်ႉ၊

Friday, December 2, 2011

ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းႁၢင်ႈလီလီ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၸႅၵ်ႇၽေပၼ် Software ဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ၊ ၵွပ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ Software ဢၼ်ၼႆႉႁၢင်ႈလီသေ
ဢမ်ႇၵႃး၊ သႂ်ႇငၢႆႈ ၊ မဝ်လီ ၊ Size လဵၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇပေႃးၵိၼ်တီႈ
ၼႂ်းၶွမ်းၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈဢဝ်မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ဢိုတ်းတၢင်းFacebookယႃႇႁႂ်ႈသူင်မေးလ်မႃးဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈလႆႈတၵ်ႉယမ်တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းမႃး
ပၼ်ႁႅင်းၵူႉၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈ။
သင်ဝႃႈၶဝ်ႈမႃးယဝ်ႉၼႆယႃႇလိုမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶႃႈၼေႃႈ၊မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းမီးၶွင်လီဢိတ်းဢွတ်းမႃးတွၼ်ႈပၼ်တႆးၵေႃႉ

Border Code ၶွပ်ႇၶႅပ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ/လိၵ်ႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
တႆးၵေႃႉၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် လႄႈ ပလွၵ်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃး
ၸႅၵ်ႇၽေၼေပၼ်လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းၶွပ်ႇၶႅပ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈႁိုဝ်မူႇလိၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းမၼ်း တႄႉလႅပ်ႈငၢႆႈယူႇၼႆသေတႃႉ၊ ပေႃးတေႁုမႃးႁဵတ်းတေႉတေႉၼႆႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵေႃႈၸၢင်ႈ ပဵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။

Wednesday, November 30, 2011

သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ Magic Slideshow


Magic Slideshow
မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼလွေၵ်းလၢႆးႁဵတ်း Slideshow ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်/ပလွၵ်ႉၶ်ႁဝ်း
ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ Slideshow သေယဝ်ႉ၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ် free ဢၼ်ႁဵတ်း
Slideshow ၵေႃႈမီးယူႇတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆၶႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလူၺ်ႈၸွမ်းတၢင်းလႆႈၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းသေ

လၢႆႈ Cursor ႁၢင်ႈၼူၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆတ်ႉ/ပလွၵ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်ၸႂ်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁိုဝ်ပလွၵ်ႉႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသဵင်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၸႅၵ်ႇၼေ
ၽေပၼ်လွၵ်းလၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈ Cursor ႁၢင်ႈၼူၾႆးဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼေႃႈ။
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ဢၼ်ၸၼ်ၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ တေႁၢင်ႈၶိူင်ႈပၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁဝ်းႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီတိူဝ်းလိူဝ်မႃးယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းတႄႉဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်ၶႃႈ၊

ႁဵတ်းမွၵ်ႈၵုမ်ႈၸွမ်းလင် Cursor ၼူၾႆး

မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈလၢတ်ႈၵႂုႇလွၵ်းလၢႆးလႅၵ်ႈလၢႆႈ cursor ၼူၾႆး
ႁဝ်းၶႃႈၼေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈၶႃႈႁဝ်ႈတေမႃးလၢတ်ႈၼေလၢႆးႁဵတ်းမွၵ်ႇၵုမ်ႈ
ၸွမ်းလင် Cursor ဢၼ်ဝႃႈ Make Snow effect on cursor   ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသေဢိတ်းၶႃႈ တူၺ်းဢဝ်လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းတၢင်း 
တႂ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈမေႃယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။သႂ်ႇ Featured content slider ပၼ်ၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်/ပလွၵ်ႉၶ်

မႂ်ႇသုင်သေၵမ်းၶႃႈၼေႃႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းမီးၶွင်လီၽၢၵ်ႈတွၼ်ႈပၼ်ထိုင်တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်/ပလွၵ်ႉၶ်ႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်တႄႉတေဝႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ လွင်ႈ Featured content slider ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းႁႃမႃးတၢင်းႁိုင်ၶႃႈဢေႃႈ။

Tuesday, November 29, 2011

ႁႂ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ/ၶႅပ်းႁၢင်ႈလႅၼ်ႈၵႂုႇၵႂုႇမႃးမႃး Marquee

မႂ်ႇသုင်တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်သၢင်ႈပလွၵ်ႉၶ်ၵိူဝ်ႉ တၢင်းသဵင်ႈ ၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼေလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ
ဢၼ်ဢဝ် ထႅဝ်လိၵ်ႈႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း  
လႅၼ်ႈၵႂုႇၵႂုႇမႃးမႃးၼႂ်းပလွၵ်ႉႁိုဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉမၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၢင်ႈလီႁႂ်ႈၼႃႈပလွၵ်ႉႁဝ်းႁိုဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၼၼ်ႉ
ႁၢင်ႈလီမႃးလႄႈတေၸၼ်ၸႂ်ၽူႈမႃးၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးမွတ်ႇ Navigation Bar တီႈ Blog

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈတၵ်ႉယမ်ထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈတႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ "မႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇတႆး" ၼႆသေၵမ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈၼေလွင်ႈပလွၵ်ႉၶ်တႃႇၽူႈ သူင်ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပလွၵ်ႉၶ်ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပလွၵ်ႉၶ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈ မႃးယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ၽူႈသူင်ၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပလွၵ်ႉၶ်ႁဝ်းၶဝ်တေၶႂ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈတေလႅပ်ႈပဵၼ် Navigation Bar ယူႇတၢင်းၼိူဝ်ပလွၵ်ႉၶ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵႆၼမ်ႉလႄႈၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ


"ၸူဝ်ႈၸႂ်မိူၼ်ၵႆႇၼမ်ႉ သမ်ႉၽိတ်းၸႂ်ၼင်ႇၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ" ၼႆႉတႄႉၵႂၢမ်းထုင်းပီႈၼွင်ႉတႆး
ၼိူဝ်ႁဝ်းၶဝ် ၵႆႉလေႇဢဝ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ မိူဝ်ႈတူၵ်းသုမ်းၼၼ်ႉယူႇ။ 

ဢပုမ်ႇမၼ်းတႄႉ မီးၼင်ႇၼႆ

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မီးၵႆႇၼမ်ႉ(ၵႆႇၵူႈဝွၵ်း) ႁႃၵိၼ်ၼိူဝ်လွႆၼိူဝ်ၵွင်း၊ သမ်ႉမီးၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ ႁႃၵိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉ။ ၵႆႇၼမ်ႉ လႆႈႁႃၵိၼ်ၼိူဝ်ၵွင်းၼႆႉ ႁႅင်ႈႁိူတ်ႇႁိူတ်ႇသေ လႆႈႁႃၵိၼ် ယၢပ်ႇယိၼ်းၶိၼ်ၸႂ်ဝႆႉတႄႉတႄႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽေးၶဵၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇၼႃႇ။ ၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ ဢၼ်လႆႈႁႃၵိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉတႄႉ ၵႆႉလႆႈသႆႉ ၵိၼ်ပႃႁႃၵိၼ်ၵေႃႈ ငၢႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃတင်းသွင်တူဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၼိူဝ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၶႃ လႆႈႁႃၵိၼ်ယႅမ်ႉၼၼ်ႉ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈၶႃသွင်တူဝ် မႃးထူပ်းၺႃးၵၼ်သေ လၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈဢွင်ႈတီႈ ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၵႆႇၼမ်ႉ လႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ‘‘ဢွင်ႈတီႈ ၵဝ်ယူႇသဝ်းၼႆႉ တၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉၵေႃႈ
လိူင်ႇၼႃႇ၊ မၢၵ်ႇမႆႉ မၢၵ်ႇတွၵ်ႇၵေႃႈၼမ်၊ မူင်ႈမႅင်းဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် တၢင်းၵိၼ်ႁဝ်းၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈၶၢဝ်း’’ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ လႆႈငိၼ်း ၼင်ႇၼၼ်သေ ၸင်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ

‘‘ၵႆႇၼမ်ႉဢိူၺ်း ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ယူႇသဝ်းၼႆႉ ၵုမ်ႇလႆႈ ၸေႈၼမ်ႉယူႇ တင်းဝၼ်း တင်းဝၼ်း ပေႃးယမ်း ယွပ်ႇယူတ်ႉယူတ်ႉတင်းတူဝ်။ လႆႈလမ်ႁူဝ် ႁႃၵိၼ်ပႃၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႃးလႅၵ်ႈ ဢွင်ႈတီႈၵၼ်ႁိုဝ်ႉ’’ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႆႇၼမ်ႉၵေႃႈၸင်ႇၽွမ်ႉသေ ၶႃတင်းသွင် ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵတိၵၼ်ဝႃႈ တေလႆႈၸုၼ်ႉၵႂႃႇ တေႃႇၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ်၊ မိူဝ်းၼႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၶိုၼ်းလႆႈ လႅၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၽႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၼူၵ်ႉၵႅင်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးႁႃၵိၼ်ႁႃယႅမ်ႉၼိူဝ်ၵွင်း၊ ၵႆႇၼမ်ႉၵေႃႈ လူင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ် ၼႂ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႆႇၼမ်ႉတႄႉ မေႃလုၺ်းၼမ်ႉ မေႃလမ်ၼမ်ႉ ၵႅင်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်းၵမ်း ၺွပ်းၵိၼ်လႆႈပႃဝၢၼ်ပႃမၼ်းလႄႈ ၸင်ႇထုၵ်ႇၸႂ် ပဵင်းၸႂ်ၼႃႇသေ ႁွင်ႉဝႃႈ ‘‘ၸူဝ်ႈယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈယဝ်ႉ’’ ၼႆႁႅင်းႁႅင်းသေ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢၼ်မၼ်းလႆႈမႃး ႁႃၵိၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉယူႇ။

ၼူၵ်ႉၵႅင်ႉတႄႉဢထၢင်ႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းၵၢတ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵႆႇၼမ်ႉလၢတ်ႈၼၼ်ႉ လႄႈ ႁႃၵိၼ် ၶိၼ်ၸႂ်ယူႇတႄႉ။ ႁႅင်ႈၵေႃႈႁႅင်ႈ ၼမ်ႉၵေႃႈႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ။ တႃႇတေလႆႈၵိၼ် မၢၵ်ႇမႆႉ မၢၵ်ႇတွၵ်ႇၵေႃႈ လႆႈပႂ်ႉတႄႉပႂ်ႉဝႃႈ။ တႃႇတေလႆႈလမ်းၵိၼ် မူင်ႈမႅင်းဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ၊ မၢင်ပွၵ်ႈ သမ်ႉမီး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးလမ်းပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်သေ ဢမ်ႇလႆႈယူႇသဝ်းလီလီငၢမ်းငၢမ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ ၸင်ႇၽိတ်းၸႂ်လူင်ၸႂ်လၢင်သေ ႁွင်ႉမင်ဝႃႈ ‘‘ၵဝ်ၵႅၼ်ႇ ၽိတ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉ ၵဝ်ၵႅၼ်ႇ ၽိတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ ၽိတ်းတႄႉတႄႉ’’ၼႆ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈသွၼ်ဢပုမ်ႇဢွၼ်ႇႁူဝ်ၼႆႉတႄႉ

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉၼႆႉ ႁဝ်းယႃႇပေထၢင်ႇလဵၵ်ႉ။

ယႃႇပေၵႂႃႇထၢင်ႇယႂ်ႇ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဢွင်ႈ။

ပေႃးလႆႈပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်းၵႂႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းယၢပ်ႇ။
ၸၢင်ႈလႆႈၼႅင်ၸႂ်တေႃႇၸူဝ်ႈလုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ။
တႃႇတေလႆႈတီႈလီ တီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တေလႆႈမေႃမီးပရိယႄႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၵႆႇၼမ်ႉ။
တေလႆႈမီးဝႆႉၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၼ်ႈၵႅၼ်ႇသေ ၸင်ႇတေၵိုင်ႇလီႁတ်းၵႂႃႇ။
ယႃႇပေယုမ်ႇၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈငၢႆႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼူၵ်ႉၵႅင်ႉ။

ဢဝ်မႃးတီႈ ။ ။ http://shanviews.com/archives/571

လွင်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး

ပီမႂ်ႇတႆးꧦ ၼႆၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပီႊၵဝ်ႇသဵင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈပီၵဝ်ႇသဵင်ႈ၊ ပီမႂ်ႇ ထိုင်ၼႆၼၼ်ႉ မီးလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ၸင်ႇတေႁူႉလႆႈယဝ်ႉ။ တႆးႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇ၊ တႆးမီးပီမႂ်ႇယူႇၼႆႉ ယွၼ်ႉ ဝႃႈတႆးၵေႃႈမီးလၢႆးၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပီလိူၼ်ဝၼ်းတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ꧦပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းꧦ(ပၵ်းပိူင်လူတူၺ်း ဝၼ်း၊ ပၵ်း=ပၵ်းပိူင်၊ ယဵမ်ႈ=တူၺ်း) ၶၢႆႉလႅၵ်ႈ လၢႆႈယူႇႁင်းၶေႃလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸွင်ႇမႂ်ႇမိူၼ်မႂ်ႇ ?

* ပီၵေႃႈမႂ်ႇယဝ်ႉ
    လိူၼ်ၵေႃႈမႂ်ႇယဝ်ႉ
      ဝၼ်းၵေႃႈမႂ်ႇယဝ်ႉ၊

* တူဝ်လႄႈတင်းၸႂ်
    ၸွင်ႇပႃႈသႂ်မႂ်ႇ
     ယိုင်ႈယႂ်ႇတၼ်းတူဝ်ႈ
       တႃႇတင်ႈၸူဝ်ႈပၢၼ်
         ပွင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
          သုင်မႂ်ႇၶိုတ်းမိူၼ်
           ပီ လိူၼ် ဝၼ်း မႂ်ႇ ၼႆႉယူႇႁိုဝ် ?

ၸၢႆးသႃႇႁိူင်း(ၼမ်ႉလၼ်ႈ)

မႂ်ႇသုင် ပီမႂ်ႇ

ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်း                    ပူၵ်းသဝ်းယႂ်ႇယိုင်ႈ
သွင်ၼိုင်ႈသုၼ်ႁူၵ်း           ပူၵ်းတႆးႁဝ်းသုင်
ၸုင်တႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈ             ယိုၼ်ႈတႆးႁဝ်းၽွမ်ႉ
ယွမ်ႉတႆးႁဝ်းသႂ်               ၸႂ်တႆးႁဝ်းႁတ်း
ၸတ်းတႆးႁဝ်းငၢၼ်           ၵၢၼ်တႆးႁဝ်းတွၼ်း
ၵွၼ်းတႆးႁဝ်းမၼ်ႈ            ပၼ်ႈတႆးႁဝ်းၵႅၼ်ႇ
လႅၼ်ႇတႆးႁဝ်းတုမ်           သုမ်တႆးႁဝ်းၵွၼ်း
ၶွၼ်းတႆးႁဝ်းႁႅင်း             လႅင်းတႆးႁဝ်းႁိူဝ်ႈ
ပိူဝ်ႈတႆးႁဝ်းပဵၼ်               ၶဵၼ်တႆးႁဝ်းဝၢႆး
ၸၢႆးတႆးတင်းယိင်း            ထိင်းသိမ်းၽိင်ႈငႄႈ
ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း         ႁိူင်းႁိူဝ်ႈထိုင်တီႈ
ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း               ပဝ်းၵၼ်ႁွမ်ႁၵ်ႉ
တၵ်ႉဝႃႈမႂ်ႇသုင်                မႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇတႆး ijij

ၸဝ်ႈၸၢႆးလဵၵ်ႉ(ၼမ်ႉလၼ်ႈ)


Friday, November 25, 2011

ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႐႖ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ


တွၼ်ႈတႃႇပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈ လိူၼ်ၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇပီၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈမီး တၢင်းယၢပ်ႇၽိူတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်တေႉတေႉ၊ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽေးၼမ်ႉလူင် သၽႃႇဝလႆႈၼွင်း

Thursday, November 24, 2011

ဢူၺ်းၵေႃႉ

♣ ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးဢူၺ်းၵေႃႉ
♣ မွင်ၼႃႇမေႃႉ ႁိုဝ်ၶၢင်းဝႃႈၼႆ
♣ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ
♣ ၽွင်းဢူၺ်းၵေႃႉၽၢတ်ႇ ၽွင်းသဵင်မေႃးထၢတ်ႇ
♣ ၵေႃႉဢမ်ႇၽၢတ်ႇယၢၼ် ၵေႃႉယူႇႁူမ်ႈပၢၼ်
♣ ၵေႃႉၼေလႅင်းႁၢၼ် ၵေႃႉပၼ်ႁႅင်းငၢၼ်မီးယူႇမၼ်း ၊

♣ မၼ်း(ဢမ်ႇၼၼ်)လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ
♣ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵဝ်ငဝ် မၼ်းဢဝ်ၵဝ်သိူဝ်း
♣ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵဝ်မိုင် မၼ်းၶိုင်ၵဝ်လႅတ်း
♣ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵဝ်မွင် မၼ်းပွင်ၵဝ်မူၼ်ႈ
♣ ၽွင်းၵဝ်ဢမ်ႇတၼ် မၼ်းၼပေၼ်လႅင်း
♣ ၸိူဝ်းၵဝ်ၶႂ်ႈႁၼ် မၼ်းၸိၼပေၼ်
♣ ၸိူဝ်းၵဝ်ၶႂ်ႈႁူႉ မၼ်းၸူႉႁွမ်းၼေ

      ♣ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး၊ တေႃႈလဵဝ် ၊မိူဝ်းၼႃႈ
      ♣ ၵေႃႉဢမ်ႇပွႆႇၽႃႈ ပိၼ်ႇ ယၢၼ်
      ♣ ၵေႃႉၵိုၵ်းႁူမ်ႈပၢၼ် ထူၼ်ႈသုတ်းဝၢႆး
      ♣ မၵ်းမၼ်တၵ်ႉယမ် ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆး

ၸၢႆးသႃႇႁိူင်း-ၼမ်ႉလၼ်ႈ

Thursday, November 17, 2011

တွပ်ႇၵႄႈၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်လႆႈၶမ်ၸႂ်မႃး

ထၢမ် = ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈတွပ်ႇၵႄႈပၼ်ၶေႃႈထၢမ် လွင်ႈဢၼ်ၶမ်ၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းမႃး
           ၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေလႆႈၶႃႈ။
တွပ်ႇ= လႆႈယူႇၼႃႇ၊ ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းၶိုတ်းႁူႉႁၼ်ၼၼ်ႉ တေတွပ်ႇၵႄႈပၼ်ၸၢႆးဢိူဝ်ႈ၊
          ၸၢႆးသမ်ႉမီးၶေႃႈထၢမ်သင်လႃႇပေႃးၼၼ်။
ထၢမ်= ၶႃႈၶႂ်ႈထၢမ်တႄႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၵႆႉၵႆႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈꧦသီႇပဝ်ႇ ၵဝ်ႈႁၢမ်းꧦဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
          မၼ်းမီးတီႈပွင်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈၸဝ်ႈ။
တွပ်ႇ= ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ လီလႆႈႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းတႄႉယဝ်ႉ၊ ပေႃးတေဢဝ်
           ၽၢႆႇလေႃးၵီႇသေတွပ်ႇၵႄႈၸိုင် တႆးႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ꧦပေႃးဢွၵ်ႇ
           ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်သီႇၵေႃႉၼႆၸိုင်ၸၢင်ႈပဝ်ႇ (ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ) ၼႆသေ

Wednesday, November 16, 2011

မွတ်ႇထႅဝ်လိၵ်ႈ Showing post with label...show all posts

မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼလွေၵ်းလၢႆးမွတ်ႇပႅတ်ႈ "Showing post with label...
show all posts" ၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဵၼ်း Blog ႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉပေႃးဝႃႈတင်ႈ Menu မႃးယဝ်ႉၼႆ
တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ Lables သေမႃးႁဵတ်း Menu ဝႆႉယူႇ၊ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈႁဵတ်းဝႆႉမိူၼ်ၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။

Monday, November 14, 2011

ၶၢႆႉဝၼ်းပိူတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူတ်ႈၽုၺ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁူဝ်ၼႃႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁုဝိထယႃးလႆး
မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်းဢထိၵၢၼ်ပေႃးတီႈၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ထမ်မၵေႃသၸုရိယ (ထမ်မၵေႃသၵျၢၼ်) လႆႈမႃးပိုၼ်ႇၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂုႇထႅင်ႈဝႃႈယွၼ်ႉလူၺ်ႈၽေးၼမ်ႉလူင်
တိုၵ်ႉထူမ်ႈဝႆႉယူႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈလူတ်ႉ

Saturday, November 12, 2011

ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႉၸဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ(႑႑ႉ႑႑ႉ႒႐႑႑)ဝၼ်းသုၵ်ႇၼႆႉယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းထႆးဢၼ်ၸဝ်ႈၼၢင်းႁေႃၶမ်း
လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တေႇတင်ႈဝႆႉ(สภาพสตรี แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์)
(THE NATAION COUNCLE OF WEMAN OF THAILAND Under The Royal Patronage of Her MajestyThe Queen )  ဢၼ်လႆႈမီးယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်လၢၼ်၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ

Friday, November 11, 2011

လွင်ႈ Lable တႃႇတေယႅၵ်ႉၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ Menu

လွင်ႈ lable ၼႆႉၵေႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၵမ်ႉၼမ်ၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းငၢႆႈၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးသပ်းလႅင်း ၼေဝႆႉၵႃႈႁိုဝ် မိူဝ်ႈၶႃႈဢမ်ႇပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၶႃႈႁႃတူၺ်းၼႂ်း Google သေႁူဝ်ပေႃးမဝ်းၶႃႈဢေႃႈယွၼ်ႉ လူၺ်ႈၶႃႈၵေႃႈဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇပေႃးၽၢႆၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

လွင်ႈ Tab Menu ဢိတ်းဢွတ်း

ပေႃးမႃးႁႃၶိုင်ႁဵတ်း Blog ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႁဝ်းၶူမ်းယူႇလိတ်း လွတ်းꧦထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈ Tab Menu ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈလႆႈမႃး ၵႂင်တီႈၼႆႈသေဢဝ်ၸႂ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသဵင်ႈၵႂုႇပဵၼ်မွၵ်ႈ ႑ လိူၼ်ပၢႆၵွၼ်ႇဢေႃႈ။မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈႁဝ်းတေမႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈလွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇ Tap Menu ဢိတ်းဢွတ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ။

Tuesday, November 8, 2011

လီသေပိူၼ်ႈ

ပေႃးႁၢႆႉ ႁၢႆႉၸွမ်းတြႃးၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးလၵ်း လၵ်းၸွမ်းတြႃးၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးငိူဝ်ႈ ငိူဝ်ႈၸွမ်းတြႃးၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးမီး မီးၸွမ်းတြႃးၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈ
ပေႃးၽၢၼ် ၽၢၼ်ၸွမ်းတြႃးၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈထိူၼ်ႇၶိူဝ်း
႙ႉ႑႑ႉ႒႐႑႑

Monday, November 7, 2011

ၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းလင်းၵႃး

ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈꧦပေႃးမီးတၢင်းၵိၼ်ဝၢၼ်ႁွမ်လီၶႅမ်ႉမီးဢရသႃႇ
ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်မီးလွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ် တၢင်းႁူႉဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼႆလီငိၼ်းၶုၵ်း
ၸႂ်လႆႈထိုင်တႆးၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉꧦၼႆၶႃႈလႄႈမိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ
မီးၶွင်လီလီသေၸင်ႇလႆႈၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၶႆႈၸႂ်ထိုင်သေမႃးလဝ်ႈလၢတ်ႈၼေလွင်ႈၵထိၼ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ (မိူင်းလင်းၵႃး) ၼႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

Thursday, November 3, 2011

လၢႆးဢဝ် Flash သႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းႁၼ်တီႈၼႃႈၸေႃး

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶေႃႈထၢမ်လၢႆဢၼ်မႃးတီႈတႆးၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ဢၼ်ထၢမ်ၼမ်ၼႃႇသေပိူၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ
ပဵၼ်လွင်ႈ Flash ၶႃႈဢေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်မိူၼ်ၼင်ႇ Flash Songs ၼႆၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလႄႈ
ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ၼမ်တေႉတေႉ၊တွၼ်ႈတႃႇၽူႈသၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ပလွၵ်ႉ
ႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈဢဝ်မႃးႁၢင်ႈၶိူင်ႈ၊ၶႂ်ႈဢဝ်မႃးသႂ်ႇၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉ
သၢႆႉတ်ၶဝ်ပေႃးတေလႆႈတၢင်းႁၢင်ႈလီတုလႄႈလႆႈတၢင်းႁၢၼ်ႉၸႂ်ၵႂုႇၼၼ်ႉၸင်ႇၶတ်းၸႂ်ၶႂ်ႈသႂ်ႇ
ၼိူဝ်ၼႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ပလွၵ်ႉၼၼ်ႉၼႆယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

မီးဝႆႉႁဵတ်းသင်

မီးႁူသွင်ၽၢႆႇ
ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈသဵင်ဝၢၼ်ထမ်း
ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်ၶႂ်ႈထွမ်ႇသေပွၵ်ႈ။

♣ မီးတုသွင်ဢၼ်
တႃႇတူၺ်းႁၼ်ပပ်ႉထမ်း
ဢမ်ႇမီးယၢမ်းလႆႈဢၢၼ်ႇသေပွၵ်ႈ။

♣ မီးပေႃႈမႄႈသွင်ၸဝ်ႈ
ၶဝ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈသွင်ၵမ်း
တႃႇလဵင်ႉတမ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈသေပွၵ်ႈ။


♣ မီးပီႈၼွင်ႉတဵမ်ႈဝၢၼ်ႈ
ၵုမ်ႇမိူဝ်ႇၸၢၼ်ႈၸင်းၵၼ်
ဢမ်ႇႁၼ်မေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈသေပွၵ်ႈ။

♣ မီးမိုဝ်းဢွၼ်ႇသွင်ၽၢႆႇ
ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶိူဝ်း
ဢမ်ႇသိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈသေပွၵ်ႈ။

♣ မီးတိၼ်ယူႇသွင်ၶွၼ်
ၵုမ်ႇဢွၼ်ပၢႆႈၽၢတ်ႇၶိူဝ်း
ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၶိုၼ်းမိူဝ်းသေပွၵ်ႈ။

♣ မီးပၺ်ၺႃႇၵပ်ႉတဵမ်တူဝ်
ၵုမ်ႈႁူဝ်ယုမ်ႇၵႂၢမ်းၽၢင်း
ဢမ်ႇမေုဢဝ်တၢင်းႁူႉထတ်းသၢင်ႈသေပွၵ်ႈ။

♣ မီးငိုၼ်းၼမ်ၼုသႅၼ်လၢၼ်ႉသွင်း
ၽွင်းယၢမ်းပိူၼ်ႈမႆႈလိူတ်ႇ
ဢမ်ႇၵိူတ်ႇၸႂ်သတ်ထႃႇသေပွၵ်ႈ။

ပီႈဝူင်းလိူၼ်(ၼမ်ႉလၼ်)

Wednesday, November 2, 2011

ၽေးႁၢႆႉၶဵၼ်ၼမ်ႉ

ပိူင်သၽႃႇဝ                       ၶဵင်ႇတႃႉၶုၼ်ၼွင်း
 ၼႂ်းၽွင်းလိူၼ်သိပ်း              ၶဝ်ႈလိပ်းတိုၵ်ႉမၢၼ်း
ရႁၢၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ                    ႁိုဝ်ၵႂုႇတၼ်းထိုင်
ၼမ်ႉယိုင်ၸိုမ်းတႅင်း            လိူဝ်ႁႅင်းထဝ်ႈႁွၼ်ႈ
ၸွတ်ႇငွၼ်ႈလိူတ်ႇႁွၼ်ႉ           ၸႂ်ယူတ်းဢိုတ်ႇႁႆႈ
ႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ    ၾိင်ႈမႆႈတိုၼ်းပဵၼ် လၢႆးမၼ်းၶဵၼ်။

လၢႆးပိူင်မၼ်းၵဝ်း              ဢဝ်ႁဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ 
ပုင်ႈထူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း           ထူမ်ႈႁိူၼ်းထူမ်ႈယေး၊
ထူမ်ႈၸေးဝတ်ႉဝႃး၊            ထူမ်ႈပႃးတင်းလူတ်ႉ၊
ထူမ်ႈၵူတ်ႉတၢင်းၶူဝ်၊             တူဝ်ပေႃးလႆႈႁွတ်ႈ၊
တီႈယွတ်ႈလဵင်ႉလူ                    ပိူဝ်ႈၶဝ်ဢီးလူ။

တီႈၼမ်ႉဢမ်ႇထူမ်ႈ                  တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူမ်ႈလီ 
ၵႃႈၶႂ်ႈမၼ်းၵဝ်း                    ၼိမ်သဝ်းတိုၼ်းမၼ်ႈ
ၵမ်ပၼ်ႈထိပ်ႇယၢၼ် ၵိုတ်း ၼမ်ႉၸႂ်ႁၢၼ် ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။

(သၢင်ႇ-ဝႃႇလိင်ႇလႅင်)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း မိူင်းထႆး

ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈ

ထိုင်
ၽူႈသူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈၽူႈမေႃတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်းၼမ်

လွင်ႈတၢင်း။    ။ယိုၼ်ႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈတႃႇတေပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ꧦၶၢဝ်းတၢင်းႁုသိပ်းပီꧦမၵ်းမၼ်ႈ
                  တွပ်ႇၵုၼ်းမုၼ်ၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႇၻဝမ်ႇသ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈသြုႇမိူင်းၵုတ်ႈ(သုသၼထၹ
                ထမ်မုၸရိႇ၊ပရိယတ်တိသၻ်ᥪမ်မပုလᥪမ်မုၸရိႇ၊MA-Sri Lanka) ၼႂ်းပီ 2012။

ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈတၢင်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉသေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ 25-08-2012ၼၼ်ႉဢႃႇယုၸဝ်ႈသြုႇ
ၼၼ်ႇၻဝမ်သ(ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးၼႂ်းပၢၼ်မႂ်ႇလႄႈ သူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး) ႁဝ်းတေထိုင်
ႁုသိပ်းပီတဵမ်သေ ပႅင်ႈၼင်ႇႁဝ်းလႆႈႁူႉၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႉၻဝမ်ႇသပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်
သူင်လိၵ်ႈလၢႆးသေဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၸႅၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆၶၢဝ်း
တၢင်းသၢဝ်းပီၸမ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈၵွၼ်ႇတေထိုင်ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းႁုသိပ်းပီတဵမ်̒ပီၵွၼ်းၶမ်း̓တႃႇၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႉ
ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈသူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈယူႇတီႈပပ်ႉမၢႆတွင်း ꧦၶၢဝ်းတၢင်းႁႃႈသိပ်းပီꧦ
ၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႇၻဝမ်သၼႆႉသေၸႅၵ်ႇၽေပၼ်တၢင်းႁူႉပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးထႅင်ႈတင်းၼမ်လႄႈတွပ်ႇ
ၵုၼ်းမုၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉတေၶပ်းၶိုင်ပဵၼ်ပပ်ႉသေသိုပ်ႇၸႅၵ်ႇတၢင်းႁူႉပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမူႇလိၵ်ႈတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းႁူႉမႂ်ႇၼႂ်းလိၵ်ႈလၢႆးလၢႆလၢႆပိူင်မိူၼ်ၼင်ႇ
(1)ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ(2)ပၢႆးဝူၼ်ႉၼႂ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ(3)တူဝ်ထူပ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းပႃလိ
(4)ၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၼႂ်းၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇပိတၵၢတ်ႈတႆး(5)ပိုၼ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ(6)ပိုၼ်း
ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇတႆး(7)လိၵ်ႈလၢႆးတႆး(8)ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ
ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူႈတီႈလႄႈငဝ်ႈငုၼ်း(9)တူဝ်ထူပ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်းၸဝ်ႈသြုႇၼၼ်ႇၻဝမ်ႇသ
ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။တေမုင်ႈမွင်းသေ ပႂ်ႉႁပ်ႉႁွင်းမူႇလိၵ်ႈၽူႈသူင်ဝႃႇသၼႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်
ယႂ်ႇꧦၼမ်ꧦယူႇဢေႃႈ။

ဝၼ်းသူင်ႇမူႇလိၵ်ႈဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝၼ်းထိ 9-4-2012။

တီႈသူင်ႇမူႇလိၵ်ႈ


ၼွၵ်ႈမိူင်း                                 ၼႂ်းမိူင်း
ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၽေႃးၵ(မိူင်းထႆး)
pannabhoga@gmail.com
ၸဝ်ႈသြုႇသုၶမ်း(မူႇၸႄႈ)
laisaitai@googlemail.com
ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇၸေႃးတ(သီႇႁူဝ်ႇ)
rubylandjota@googlemail.com
ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိတ်တ(မေႃႇလမႅင်ႇ) klvcta@gmail.com
ၸဝ်ႈၶူးၶၼ်ႇတီႇၸႃႇရ(ပၢင်လူင်)
loisengmongsu@gmail.com
ၸဝ်ႈၶူးတေႇဝိၼ်ႇတ(ၸိင်ႇၵပူဝ်ႇ)
jaodevin.nk@gmail.com
ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ(လႃႈသဵဝ်ႈ)
s.konnlai@gmail.comnote


ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉ

ဝႆႉဝၢင်းတင်းၵႂၢင်ႈသုင် Width & Height ၼႂ်းTemplate

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမီး Blog မႃးယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၶႆသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ Template ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတေႇၽိုၵ်းႁဵတ်း Blog ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးထူပ်းပၼ်ႁႃတီႈၼႆႈၶႃႈယဝ်ႉ၊
ပေႃးယၢမ်ႈလႆႈႁဵၼ်းမႃးၽႃသႃ HTML ၶဝ်တႄႉတေဢမ်ႇမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊

Tuesday, November 1, 2011

လွၵ်းလၢႆးၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် Read more

လွၵ်းလၢႆးၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ်သႂ်ႇ Read more ၼႂ်း Blog ႁဝ်းၼႆႉမိူၼ်ႁၢင်ႈလႅပ်ႈငၢႆႈယူႇ သေတ ပေႃးဢဝ်တၢင်းတူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်းဝႃႈတႄႉဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၵဵဝ်ႈၵပ်းလူၺ်ႈၽႃႇသႃႇ HTML ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းၶႃႈမႃးဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်းလႄႈ ဢဝ်သတိယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ။

ၽိုၵ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ Blog ငၢႆႈငၢႆႈ


Blog ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးလၢတ်ႈငၢႆႈငၢႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉတႄႉၵေႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်လဵၵ်ႉလဵၼ်ႈꧦၼႆယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းလွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈမၼ်းယူႇတီႈႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။

Friday, October 28, 2011

ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵေႃႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ

ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃဝိထယႃးလႆးႁဝ်းၶႃႈမႃးၼေၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈႁၼ်ဢၼ်
ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၵႂုႇၼႆဢေႃႈ။ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဝၼ်းပိုတ်ႇႁဵၼ်း

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ(ၼမ်ႉလူၵ်ႈ၊ၼမ်ႉၼွင်း)သေလႄႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈပဵၼ်ဢၼ်
ယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ်ၸွမ်းတေႉꧦ၊ၵႂုႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႃႈလီလႆႈ၊မၢင်ပွၵ်ႈၵႂုႇၵႂုႇႁူဝ်ပေႃးၶႆႈၵေႃႈဢမ်ႇသူႈ
တေႃးတေႃႈထိုင်၊ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းၵႂုႇတၢင်းႁိုင်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းလႆႈၸႂ်ႉၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသေတႃႉ၊

တႃႇသင်ႇၶၸဝ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈvisa.
ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈမွၵ်ႈထိုင်လွင်ႈဢဝ်ဝီႇၸႃႇၵွၼ်ႇဢေႃႈ။

Tuesday, October 25, 2011

ၵႂၢမ်းပၼ်ၽွၼ်းလင်ႇၵႃႇ သပ်ပိတိယေႃ

သၿ်ၿီတိယေႃ-ၵႃႈပဵၼ်ၽေးလၢၼ်ႇဢၼ်ႇတရေႇ ၸဵပ်းသေႇၵူၼ်ႉမူၺ်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ၼႃႇတင်းလၢႆ။
ဝိဝၸ်ၸၼ်တု-ၸဵမ်တီႈၼႂ်းတူဝ်ၼွၵ်ႈတူဝ် ၼႂ်းႁိူၼ်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢင်းၼွၵ်ႈဝၢင်း သၢင်းလၢင်း
ပၢင်ႇယူတ်းႁၢႆသဵင်ႈသဵင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ။ သေႃၵေႃ-လွင်ႈလႆႈ ၶီၸႂ်ၼႅင်ၸႂ်ၼႂ်းၶေႃး သၽေႃးမႆႈသေႃးၵႃႉ
မႃးၵၢႆတဝ်ႈသူႇ။ ရေႃၷေႃ-ၸဵမ်တီႈယေႃးၵႃႇ ဢၼႃႇၵဝ်ႈသိပ်းပၢႆႁူၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢင်ႈတိူဝ်ႉထုၵ်ႇႁၢင်ႈ
ထင်ယူႇတူဝ်ၶိင်း၊ ဝိၼသ်သတု-ႁႂ်ႈမၼ်းယူတ်းသဵင်ႈႁၢႆပၢင်ႇ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼမ်ႉယွတ်ႇလွတ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ
မႂ်မူဝ် ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်ၶေႃး မၼေႃးပျေႃႇသိူဝ်းၼူဝ်ၵူႈမိူဝ်ႈ၊ ဢၼ်တရႃယု-ၵႃႈပဵၼ်ၽေးလၢၼ်ႇ
ရၢၼ်ႇသူႇၵူႈလွင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇႁွၵ်ႇလၢပ်ႇ ယိုဝ်းတၢပ်ႇပေႃႉတႅၼ်ႇၼၢၵ်ႈ ဢသၢၵ်ႈဢၼ်ရေႇတင်းလူင်၊
တေတုမ်ႁုၵမ်-ၵႃႈတီႈတူဝ်ၶိင်း ယိင်းၸၢႆးၶိင်းၼၢႆးတင်းလၢႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၽႅဝ်မႃး မူးၸႃးလူႇ
တၢၼ်းပူင်တီႈၼႆႈ။ မႃ ၽဝၼ်တု-ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်သေၵမ်း ယၢမ်းၼွၼ်းယၢမ်းၵိၼ် ယၢမ်းဢၼ်
ပႆတိၼ်တမ်းဝၢင်း သၢင်းလၢင်းၸိုၼ်ႈႁူဝ်းႁူင်သႃႇယႃႇ၊ သုၶီ-ႁႂ်ႈလႆႈယူႇလူၺ်ႈၵႃႇယသုၶ ၸိတ်ႉတ
သုၶမ်ႇ သွင်သမ်ႇပေႉၸုမ်ႇထူၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇၸႂ်ၶေႃး၊ ၻီၶႃယုၵေႃ᧤ဝ-ႁႂ်ႈဢၼ်ဢႃႇယုထူၼ်ႈပၢၵ်ႇ 
သၢၵ်ႈၵႄႇထဝ်ႈယၢဝ်းၵႂုႇသုတ်းပၢၼ်၊ငၢႆးမိူၼ်ၶုၼ်လူင် ၸၵျဝတေးတၢင်းၼေးၽၢတ်ႇၵၢင်းယၢၼ်ၵူဝ်ႇႁၢင်ႈ၊ ပၢၼ်သၢၵ်ႈတၢၼ်းၼပ်ႉၶၢၼ်းဢၢၼ်ႇၼမ်ၵႂၢင်ႈလူၺ်ႈတႃႉ ------ၼင်ႇၵႃႈၵႂၢမ်းယမ် တၢင်းၼမ်မျုးပွင်း
သူးတွင်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဝၢၼ် ဝၢၼ်းဝႆႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇဢလူဝ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸိၵ်ႉသ၊ၼ်ႇတယွႆႇဢၢင်ႈ
လၢႆၽဝ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈၸေးၵူႈၽႂ်မၼ်း သိူဝ်းမူၼ်ႈၸႂ်ၵူႈၼႂ်ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းလူၺ်ႈတႃႉ---မုၼ်ယႂ်ႇမုၼ်ၼေႃး။

ဢဝ်မႃးၼႂ်းပပ်ႉပၼ်ၽွၼ်းၸဝ်ႈသုၶမ်းမၢႆ(႒)

ဝၼ်းၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉမႂ်ႇၸွမ်းၼင်ပီလိူၼ်ဝၼ်းၶမ်းသိုပ်ႇယမ်းပူၼ်ႉမႃးလႄႈထိုင်မႃးထႅင်ႈပီၼႆႉၵေႃႈၸွမ်းၼင်ႇထုင်းသင်ၶတႆး
ႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇဢွၵ်ႇသႃလႄႈသင်၊လိူၼ်ႁႃႈသၢင်းၵျၢၼ်လႄႈသင်၊ မူႇၸုမ်းသင်ၶတႆး
ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးသြုႇၸဝ်ႈလူင်ဝတ်ႉမႂ်ႇသႃႇထုပရႃႇတိတ်ႇၼိုင်ႈပီလႂ်သွင်ပွၵ်ႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ပၢင်ပွႆးႁႆႇတိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ

မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉယဝ်ႉမီးၸႂ်ႁူမ်ၸူမ်းသုထုဢၼုမေႃးထၼႃႇၸွမ်းတေႉတေႉၶႃႈယဝ်ႉ။
ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈပေႃးတၢင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇၼႆယႃႇဝူၼ်ႉၵႂင်ၸႂ်သင်ၵၢၼ်ဢၼ်
သူၸဝ်ႈႁဵတ်းယူႇၸွႆႈယူႇၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီလႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်လီမီးၽွၼ်းမီးလွၼ်ႉမၼ်းတေႉꧦ
ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉၼႆႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈဢဝ်တူဝ်လႄႈတၢင်းၸႂ်တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ယူႇဢေႃႈ။

Sunday, October 16, 2011

ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၵမ်းယႂ်ႇသုတ်း ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆး

ပီ 2011 ၼႆႉတေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီၼမ်ႉယႂ်ႇႁႅင်းလူင်ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ၊ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းလႂ်တီႈလႂ်ၵေႃႈတေလႆႈ
ႁၼ်မႅၼ်ႈၶၢဝ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈဢမ်ႇၼၼ်ၼမ်ႉလူၵ်ႈယူႇၶိူဝ်းꧦယႂ်းꧦယူႇ၊ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵုၼ်ဢုရေႃးပ
ယူးရူပ်ႇၶဝ်၊ၸဵမ်တၢင်းမိူင်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈၵႂုႇလၢႆလၢႆ
မိူင်းလၢႆလၢႆတီႈၶႃႈယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉၵေႃႈထုၵ်ႇတၢင်းၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ
ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ၊ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႉမိူဝ်ႈပီထႆး2538ဢမ်ႇၼၼ်ပီ
သၵ်ႉၶရဵတ်ႉ1995ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈယႂ်ႇႁႅင်းမိူၼ်ပီ2011ၼႆႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၵဵဝ်ႈၵပ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၵႂုႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ
ၼႂ်းTVထီးဝီးလႄႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၵဵဝ်ႈၵပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂုႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ16.10.2011 ၼႆႉ
ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈၼႆႉၵူၺ်းပေႃးမီးၵႂုႇ(297)သေၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁၢႆလၢႆၵႂုႇ
သေဢမ်ႇပႆႇလႆႈထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီးယူႇ(2)ၵေႃႉၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ၸေႈတွၼ်ႈလၢႆၸေႈတွၼ်ႈၼႂ်း
မိူင်းထႆးဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းမီးၵႂုႇ(61)ၸေႈတွၼ်ႈသေ၊ ၸေႈဝဵင်းလၢႆၸေႈဝဵင်ႈ
ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၵႂုႈ(612)ၸေႈဝဵင်းၶႃႈယဝ်ႉ။ဢိၵ်ႇတၢင်းလင်ႁိူၼ်းတၢင်းမူတ်းဢၼ်
လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃးမီးယူႇ(2,694,482)သေၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈလႄႈၸေႈဝဵင်းၸိူဝ်း
ဢၼ်လႆႈထူပ်းၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉတၢင်းမူတ်းမီးယူႇ(8,593,085)ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈၸၼ်ႉၸွမ်လူင်မႁုဝိထယႃးလႆးဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶတႆးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း
ယူႇၼႆႉၵေႃႈလႆႈတၢင်းထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ၊ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈတၵႃႇၸိူဝ်းၸမ်ၸမ်ၵႆၵႆ
မီးၼမ်ႉၸႂ်မႃးၸွႆႈမႃးထႅမ်ၵႅတ်ႇၶေႁေႉၵင်ႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလူင်ၼႆႉယူႇသေတ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽေးလူင်
သၽႃႇဝဢၼ်ႁေႉၵင်ႈယၢပ်ႇၼႃႇလႄႈ ၵႃႈလႆႈယုမ်ႉၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉတႃႇသေတူၺ်းဢဝ်မၼ်းထူမ်ႈၵႂုႇၵူၺ်း
ၶႃႈယဝ်ႉ။ၼမ်ႉထူမ်ႈယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႂ်းပီ2011လူင်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဢၼ်လီႁၵ်ႉလႄႈလႆႈႁၼ်လီ
ၸူမ်းၸွမ်းယွင်ႈယေႃးၼႃႇၼၼ်ႉပဵၼ်̒ၼမ်ႉၸႂ်ထႆး̓ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။လႆႈႁၼ်ပီႈၼွင်ႉထႆးၶဝ်မီးတၢင်း
ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၽဢဝေ်တၢင်းယၢပ်ႇၽိူတ်ႇၵၼ်သေၼေၼမ်ႉၸႂ်သုမၵ်ႉၵီႇၽွမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂုႇၼႆႉ
ပဵၼ်ဢၼ်လီယွင်ႈယေႃးလႄႈပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဢေုး ယိူင်ႈၸွမ်းဢဝ်တေႉတေႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

Sunday, October 9, 2011

ယွၼ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇပွႆးမႁႃႇတုၵ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၸၢဝ်းပုတ်ႉႁဝ်းသေပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ(11/11/2011)ဢၼ်ပဵၼ်မူႇၸုမ်းပေႃႈဢွၵ်ႇ
လူင်ၼုမ်ႇႁၵ်ႉတႆး(ပၢင်းၵပီႇ)ႁဝ်းၶဝ်တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇသထႃးတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉသေတေႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးမႁုတုၵ်ႉပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆးဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(passport)သေၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ (11.11.2011)ဝၼ်းသုၵ်း၊လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ(႑)ၶမ်ႈၼႆပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇတၵႃႇ သထႃးဢၼ်တေႁပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၼၼ်ႉတေမႃးဢွၼ်ၵၼ်ၸူၵ်းၸႃႇၵွၵ်ႇ(ၸူၵ်းမႄး)ၵႃႈတီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ၊
သုထုပရႃႇတိတ်ႇ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်(08:00)မူင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၵေႃႉလႂ်ထိူၵ်ႈၸဝ်ႈလႂ် ၸူၵ်းလႆႈၸဝ်ႈတူၼ်လႂ်ၵေႃးၶဝ်တေပၢင်းမိူဝ်းတီႈႁိူၼ်းသေတေၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်းၵႂုႇၼႆဢေုႈ။
ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈလႄႈဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပဵၼ်ပွႆးမႁုတုၵ်ႉၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်
တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႆၶႃႈဢေုႈ။ ၸဝ်ႈလႂ်တူၼ်လႂ်တေပဵၼ်ၵႂုႇၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈ
ႁဝ်းၶဝ်မႃးဝႆးဝႆးသေသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ထိုင်ၸိူဝ်းၸဝ်ႈဢၼ်ဢမ်ႇပႆႈလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇၼႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။
ဢွင်ႈတီႈပၼ်သဵၼ်မၢႆၸိူဝ်ႈ

1. ၸဝ်ႈထမ်မိၵ = 087-578-9146
2. ၸဝ်ႈၵုမႃႇရ = 089-689-3991
3. ၸဝ်ႈဢိၼ်ၻေႃ=080-594-6741

ၶၢဝ်းယၢမ်း
တေႇဝၼ်းထိ 09.10.2011
မူတ်းဝၼ်းထိ 15.10.2011

Thursday, September 29, 2011

လူတ်ႇဢဝ်ထမ်းတြႃးတႆး

ထမ်မတြုးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉမိူၼ်ၼမ်ႉၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၵႆၼၼ်ႉ
ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ပုထုၸၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်း
ၵႆၵႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ တေထိုင်မိူဝ်ႈလႂ်လႄႈတေႁိုင်ထၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉၽႂ်ၵေႃႈ

Friday, September 23, 2011

ယူတ်းယႃၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁဝ်းႁၢႆ

ပေႃးဝႃႈႁဝ်းမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်လမ်ၸႂ်တေႃးသၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵူၼ်းႁဝ်း
ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတေႁူပ်ႉထူပ်းၺႃးမႃးယူႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆမၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉထူၼ်ႈသၢႆၸႂ်ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈ
ၶိုတ်းၵေႃႈမီးယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ၽူႈယႂ်ႇလႄႈၵူၼ်းဢွၼ်၊ၵူၼ်းသွၼ်လႄႈၵူၼ်းႁဵၼ်း တီႈတိူၵ်ႈသုတ်းမၼ်းၽူဝ်လႄႈတင်းမေးဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၽိတ်းၵွမ်ႉဢိတ်းဢီႈသေဢဝ်လႅၵ်ႈလၢႆပဵၼ်ပၼ်ႁုယႂ်ႇလူင်ၵေႃႈမီးမႃးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။

Wednesday, September 14, 2011

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇဢထိၵၢၼ်းပေႃးတီးလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးတင်းသဵင်ႈၶႃႈပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ႑႖ႉ႐႙ႉ႒႐႑႑ၼႆႉတေပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇဢထိၵၢၼ်းပေႃးတီးလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်

Tuesday, September 6, 2011

ၶၢဝ်ႇလီသင်ၶတႆး

ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ၊သႃႇသၼႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်ၵႂုႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်း ၼႃႈၼၼ်ႉသင်ၶတႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးၸင်ႇလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၸုမ်းꧦလုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶၸိုင်ႈတႆးꧦၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတီႈဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းပီ2011ၼၼ်ႉသင်ၶၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉမီးပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၼ်း။

Monday, September 5, 2011

ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း M.A


ဝၼ်းထီႈ ႔ႉ႙ႉ႒႐႑႑ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႗း႐႐မူင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A(IMAP) ၼင်ႈလူတ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးသီၶွင်ႇတမ်ႈတီႈၼႃႈဝတ်ႉမႁႃႇထၢတ်ႇသေ တႄႇဢွၵ်ႇ
 ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇတေၵႂႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်ဢၼ်ၶႅၵ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶႅပ်းႁိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

Monday, August 8, 2011

ၽႂ်ပဵၼ်ၽႂ်ၼႂ်းသင်ၶတႆး


ၸဝ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A

ၸဝ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵၼ်းၸၼ်ႉ B.A
လုၵ်ႈႁဵၼ်းပီသီႇ